Studien är en av de första som studerat sambandet mellan fysisk aktivitet och stillasittande mätt med accelerometer, och kondition. Foto: Colourbox

En studie med över 5 000 deltagare har tittat på vilka som löper störst risk att ha låg kondition. Faktorer som bland annat ålder, kön, utbildning, levnadsvanor, kroppsmått, sjukdomar och fysisk aktivitet har undersökts.

Sammanlagt ingick 5 308 personer mellan 50 och 64 år, varav 51 procent var kvinnor. Deltagarna gjorde konditionstest på cykel, och bar dessutom en accelerometer i ett elastiskt band runt midjan för att mäta hur ofta, hur länge och på vilken intensitetsnivå de rörde sig på en vecka.
När faktorer som ålder, kön, utbildning, levnadsvanor, upplevd hälsa, kroppsmått och sjukdomsförekomst analyserades tillsammans med resultatet från konditionstestet och accelerometern visade sig vissa grupper ha högre risk för låg kondition än andra. Hit hör äldre och utlandsfödda, personer med låg utbildning, högt midjemått och dåligt upplevd hälsa. Även de som satt stilla mycket, hade låg grad av högintensiv fysisk aktivitet samt de som ägnade sig åt passiv arbetspendling med bil eller kommunala färdmedel löpte ökad risk. För männen kunde dessutom en ansträngd privatekonomi och tidigare tobaksrökning kopplas till sämre kondition.

Studiens författare – Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi på Sahlgrenska akademin, och Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap vid GIH – menar att den här kunskapen är viktig för att kunna rikta olika typer av insatser som kan öka konditionen i dessa grupper, eller för att kunna vidta andra sjukdomsförebyggande åtgärder. Sådan kunskap finns delvis tidigare, men då har det oftast varit studier med antingen få deltagare eller hårt selekterade grupper som till exempel enbart män eller bara deltagare från en viss socioekonomisk grupp. Den aktuella studien är dessutom en av de första som kunnat studera sambandet mellan fysisk aktivitet och stillasittande mätt med accelerometer, och kondition.

Fitness in a population-based sample of middle-aged adults: cross-sectional analyses in the SCAPIS study. BMJ Open-2022-066336.