Inrätta en egen sektion för obesitas, stärk Fysioterapeuternas fackliga ben och öka företagarnas inflytande i förbundet. Det är några av de önskemål som medlemmarna lämnat in till höstens kongress.

Flera av årets motioner handlar om att stärka förbundets fackliga ben. Bild: Colourbox

Till Fysioterapeuternas kongress den 15–16 november har det kommit in 54 motioner med förslag från medlemmarna på hur förbundet ska jobba. Det är rekord. Till förra kongressen kom det in 37 motioner, och till kongressen innan dess 30.
Flera av årets motioner handlar om att stärka förbundets fackliga ben. Här finns bland annat förslag på fler och starkare arbetsplats- och skyddsombud, bättre facklig kunskap hos alla i förbundet – både medlemmar och förbundsstyrelse – samt ett pris till Årets fackligt förtroendevalda, precis som det finns ett till Årets fysioterapeut. Flera motioner handlar om hur löneläget i kåren kan förbättras, fysioterapeuters roll inom elevhälsan och att förbundet bör arbeta för att MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) blir obligatoriskt i kommuner och regioner.

Även egenföretagares villkor lyfts, och bland annat efterfrågas ett bättre användarstöd för de som vill bli egna företagare oavsett vårdform. En motion tar också upp att företagarnas inflytande i förbundet bör öka.
Medlemmarna har också lämnat in förslag på hur sektionerna kan stärkas och fysioterapin profileras bättre. Det finns också önskemål om att inrätta en särskild sektion för obesitas, att förbundet ska jobba för att fysioterapeuter blir en naturlig del i den gravida kvinnans vårdkedja, och att förbundet aktivt ska motverka en överbyråkratisering av vården.

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och är den som väljer vem som ska vara förbundsordförande och vilka som ska sitta i styrelsen. Kongressen bestämmer inriktningen för förbundets verksamhet och politik fyra år i taget och består av rösträttsberättigade representanter från distrikten, sektionerna och studenterna. Kongressens uppdrag är att ta ställning till förslag från medlemmarna (motioner) och förslag från förbundsstyrelsen, FS, (propositioner). Ännu har inte FS presenterat sina propositioner eller hur de ställer sig till de olika motionerna. Vi rapporterar mer om det under hösten.

KORTA UTDRAG UR NÅGRA MOTIONER:

Formulera en vision för ett förbund i framkant
”Fysioterapeuternas nuvarande vision ’alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse’ beskriver en vision för de vi jobbar för: patienter, klienter, brukare. Förbundets vision bör syfta till att tillvarata våra medlemmars behov av fackligt stöd och professionsutveckling. Ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny vision till kongressen 2028.”

Stärk Fysioterapeuterna som facklig organisation
”Fysioterapeuterna som facklig organisation behöver stärkas för att på bästa sätt kunna driva de villkors-, arbetsmiljö- och lönefrågor och ge det fackliga stöd som medlemmarna förväntar sig av sitt fackförbund. God kunskap, om arbetsrätt, arbetsmiljö och viktiga lagar och avtal, måste genomsyra hela organisationen inklusive medlemmarna.”

Bättre löneläge och god möjlighet till lönekarriär över arbetslivet
”Se över de centrala kollektivavtalen som påverkar arbetsgivarens ansvar för relevant lönesättning och reella möjligheter till lönekarriär inom yrket.”

Definiera hållbart arbetsliv

”Definiera hållbart arbetsliv så att alla delar för ett legitimationsyrke ingår: Patientarbete, fortbildning och utvecklingsarbete ska hinnas med under ordinarie arbetstid. Vi yrkar att definitionen används i Fysioterapeuternas kommunikation både internt och externt.”

Ett allmänt tjänstgöringsår (AT-år) för att svara mot kraven på en bred yrkeskunskap med gott kliniskt resonemang och gott manuellt handlag
”Vi yrkar att Fysioterapeuterna börjar driva vikten av ett betalt allmänt tjänstgöringsår (AT) med roterande arbetsplatser både inom slutenvård, primärvård och kommunal verksamhet.”

Motion angående Rådet för företagandes inflytande i förbundets beslutsfattande
”Ge rådet för företagande mandat att utreda frågor och att vara en självklar resurs i beslutsfattande kring frågor som rör företagande. I dag är det mycket envägskommunikation. Det ges för lite utrymme att återkoppla eller påverka förbundet och förbundsstyrelsen vid beslutsfattande.”

Inrättande av en sektion för obesitas inom Fysioterapiförbundet
”Inrätta en sektion för obesitas för fysioterapeuter som arbetar med obesitasbehandling. Målen med sektionen blir bland annat att samverka nationellt, utveckla fysioterapirollen, opinionsbilda och utbilda kollegor. Sektionen kan också jobba för att få in obesitaskunskap i grundutbildningen samt för att obesitas blir en egen specialistinriktning för fysioterapeuter.”

Ökad informationsspridning/marknadsföring om fysioterapeuternas kompetens och specialistinriktningar
”Den allmänna kunskapen i samhället om fysioterapeuter, hur de arbetar och de specialistinriktningar som de besitter, är låg. Förbundet skulle kunna bedriva ökad informationsspridning om och hur fysioterapeuter arbetar, deras specialinriktningar för att synliggöra kåren än mer.”

Skyddsombudsutbildning för våra förtroendevalda
”Prioritera en skyddsombudsutbildning för förtroendevalda under 2025.”

Synliggör fackligt förtroendevaldas insatser – inrätta pris till ”Årets fackligt förtroendevalda”
”Synliggör fackligt förtroendevaldas insatser med priset Årets fackligt förtroendevalda. Förslag till motivering: Priset delas ut till en fackligt förtroendevald som genom sina insatser gett medlemmar fackligt stöd, bidragit till att synliggöra medlemmars arbetsvillkor och i förlängningen bidragit till hållbarhet i medlemmars arbetsliv.”