Regeringens utredare hävdar att arbetslivsinriktad rehab inte ökar återgången i arbete. Ett förenklat påstående, säger Kjerstin Stigmar, ordförande i Sektionen för arbetshälsa och ergonomi.

Det finns studier som pekar på att anpassningar kan förkorta sjukskrivningstiden, säger Kjerstin Stigmar. Foto: Region Skåne

Utredaren Per Johansson har haft i uppdrag att utvärdera de senaste årens stora förändringar i sjukförsäkringen. I rapporten Sjukförsäkring i förändring – en utvärdering drar han bland annat slutsatsen att de generösare sjukskrivningsreglerna som infördes 2021 inte har haft några effekter på individens hälsa. Han föreslår därför en återgång till ett striktare regelverk, något de fackliga centralorganisationerna Saco, TCO och LO motsätter sig. Utredaren påstår att det inte finns något empiriskt stöd för att arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ökar återgången i arbete. Men påståendet ifrågasätts av Kjerstin Stigmar, sektionsordförande och docent i fysioterapi vid Lunds universitet.
– Det är förenklat att säga att det inte har effekt. Det finns både studier och litteraturgenomgångar som pekar på att anpassningar på arbetsplatsen kan förkorta sjukskrivningstiden, och att det finns ett värde av att involvera arbetsplatsen stöd för att öka återgången.