Nästan alla patienter med en förstagångsinfarkt i Sverige erbjuds att gå i hjärtskola. Nu har en unik studie gjorts där hjärtskolan i relation till dödlighet efter hjärtinfarkt utvärderats. Den visar bland annat att risken att dö i förtid nästan halverades hos dem som deltog i jämförelse med dem som inte gjorde det. Att utbilda infarktpatienter om levnadsvanor kan alltså rädda liv. Tyvärr är det färre än hälften som väljer att delta i hjärtskolan. Hur kommer det sig?

Så kallad hälsolitteracitet kan ha betydelse för om människor dyker upp på bokade tider, tar sina mediciner, följer träningsinstruktioner och förmår ta hälsofrämjande beslut under en rehabiliteringsprocess. Begreppet står för en persons förmåga att finna, förstå och använda hälsoinformation och det är en förutsättning för att vara delaktig i såväl sin sjukvård som sin friskvård. Forskning har visat att en begränsad förmåga att ta till sig hälsokunskap ökar risken för sjukdom och för tidig död. Därför är det livsviktigt att hälso- och sjukvården har förmågan att ge tydlig, tillgänglig, inkluderande och begriplig hälsoinformation.

Förbättringspotentialen är enorm och i WHO:s Health literacy – The Solid facts rekommenderas några vägar dit: välj enkla ord och fraser, be patienten sammanfatta informationen du nyss gett, kontrollera patientens förförståelse innan du ger ny information och låt målgruppen vara med när du utformar ny patientinformation. Och ett självklart råd: se till att informationen finns på andra språk om patienten inte kan ditt eget.

Vi behöver lyfta blicken från enbart metod- och behandlingskunskaper, säger Charlotte Chruzander, projektledare för Fysioterapi 2019 i en intervju. För att jobba hälsofrämjande behöver fysioterapeuter också utveckla fler delar i sin yrkesroll, exempelvis kunskaper i förbättringsarbete, kommunikation och pedagogik, betonar hon i samklang med WHO.

I nästa vecka bjuder Fysioterapeuterna in till den stora vetenskapliga konferens som vartannat år ger professionen en möjlighet till kunskapslyft och inspirerande möten. I det här mässnumret berättar vi mer om den. Välkommen!

Läs mässnumret här! 

Forskning visar att en begränsad förmåga att ta till sig hälsokunskap ökar risken för sjukdom och tidig död.