Västra Götalandsregionen tar bort kravet på lång erfarenhet för fysioterapeuter inom vårdval rehab. Det riskerar att påverka både vårdkvalitet och arbetsmiljö, säger distriktsordförande Elvira Lange.

Beslutet signalerar att det inte är så viktigt med fördjupade kunskaper, säger Elvira Lange. Foto: Privat

Sedan 2014 gäller följande kompetenskrav för vårdval rehab i Västra Götaland: Minst 50 procent av de fysioterapeuter som utför uppdraget hos rehabenheten ska ha klinisk erfarenhet motsvarande minst tre år de senaste fem åren, och minst en av dem ska ha minst tre års öppenvårdserfarenhet under de senaste fem åren. Men från och med årsskiftet slopas 50 procentskravet. I stället blir det upp till respektive verksamhetschef att se till så att rätt kompetens finns på plats. Syftet är att få fler fysioterapeuter till en redan svårrekryterad verksamhet.
Elvira Lange, ordförande i Fysioterapeuternas distriktsstyrelse för Västra Götaland, är mycket kritisk till beslutet och anser att det riskerar att påverka både patienter och personal.
– Det kan handla om kvalitetssänkning i vårdkvalitet, att patienterna inte får tillgång till lika kvalificerad vård som de annars skulle kunna få, säger hon. Det finns också en risk för minskad effektivitet när man förlorar erfarenhet, kompetens och kontinuitet.

Slopat kompetenskrav går också ut över fysioterapeuternas egen arbetsmiljö, säger Elvira Lange.
– Möjligheten till kollegial handledning och kollegialt utbyte utarmas om det inte finns någon med lång erfarenhet. Med erfarna kollegor på arbetsplatsen finns möjlighet till diskussion om patientfall, diagnoser och behandling. Och det utvecklar den erfarenhet som krävs för arbetet.
Det här kommer inte göra det lättare att rekrytera fysioterapeuter, säger hon. Tvärtom. Utan möjlighet till kollegialt stöd eller mentorskap kommer det bli svårare.
– Vad skickar det för signaler? Att det bara är bredd som gäller i primärvården och att det inte är så noga med fördjupade kunskaper? Nyutexaminerade fysioterapeuter har mycket kunskap och kompetens – och med erfarna kollegor på arbetsplatserna finns det bra förutsättningar att komma in i arbetet och fortsätta utvecklas.

Jonas Andersson (L), ordförande i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, säger att huvudskälet till beslutet är att regionen fått kritik för att ha allt för detaljstyrande krav och att detta gör det svårt att rekrytera fysioterapeuter till vårdval rehab.
– Det är inte vår avsikt att sänka kompetenskraven, säger han. Avsikten är att inte detaljstyra. Det här kommer ge primärvårdsrehabiliteringen större möjlighet att växa.

Varför inte behålla kompetenskravet och även den möjlighet till dispens som finns i dag?
– Det hade man kunnat, men någonstans tyder dispenser på att det är ett system med kravställningar som inte riktigt håller. Men alla har ju intresse av att kunna erbjuda så bra verksamhet som möjligt, så jag är inte särskilt orolig för att detta kommer drabba patienterna på något allvarligt sätt.
Innan beslutet fattades förhandlade arbetsgivare och fack i enlighet med medbestämmandelagen, MBL. Fysioterapeuterna, Arbetsterapeuterna, Läkarföreningen och Saco protesterade och förhandlingen slutade därmed i oenighet.