Enligt en ny rapport sker vart femte digitalt vårdbesök hos en fysioterapeut. Men det är stora regionala och socioekonomiska skillnader på hur möjligheten används.

I dag står fysioterapeuterna för 20 procent av de digitala vårdbesöken. Foto: Colourbox

Det är Vårdanalys (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys) som har undersökt hur det ser ut med de digitala vårdbesöken i primärvården. Undersökningen visar att de flesta helst vill komma på ett fysiskt besök, men de korta väntetiderna som tekniken innebär gör att flera ändå väljer ett besök via länk. Vanligast är de digitala läkarbesöken (34 procent), tätt följt av digitalt besök hos sjuksköterska (32 procent). Fram till mitten av 2017 var det i princip enbart läkare som erbjöd den nya tekniken. Sedan dess har även andra vårdprofessioner gjort digital entré, och i dag står fysioterapeuterna för 20 procent av de digitala vårdbesöken.

Hur vanligt det är att använda den digitala tekniken varierar mellan landets regioner. Tillgänglighet, väntetider till den fysiska primärvården, avstånd till närmaste vårdcentral och bemanning bidrar till skillnaderna. Hur väl regionerna har marknadsfört sina digitala vårdtjänster påverkar, liksom socioekonomiska faktorer – i kommuner med relativt låga inkomster är det färre invånare som använder sig av den digitala vården. Flest digitala vårdbesök sker i de mest tätbefolkade länen, det vill säga Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Digitala vårdbesök är vanligast bland kvinnor. I början av 2016 var de digitala besöken vanligare bland män, men sedan dess är det kvinnorna som dominerar. Samma mönster går igen i den fysiska vården där kvinnor oftare än män besöker primärvården.
Rapporten gör också en internationell jämförelse som visar att digitala vårdbesök är vanligast i Sverige, följt av Australien och USA. Våra förutsättningar att använda digitala tjänster är också mycket goda eftersom Sverige är ett av länderna i Europa med högst andel hushåll med tillgång till internet, konstaterar rapporten.

Digitala vårdbesök är även på tapeten i utredningen Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet, vars uppdrag är att lämna förslag med syfte att uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen, med fokus på jämlik vård. I sitt remissvar till utredningen skriver Fysioterapeuterna att de ser stora möjligheter att digitala lösningar i framtiden kan bidra till en bättre tillgänglighet i vården. ”Vi ser även en stor fördel med att på så sätt kunna erbjuda konsultationer och handledning av specialistfysioterapeut i områden där sådan inte finns att tillgå genom fysiskt besök”, skriver förbundet i sitt svar. ”En förutsättning för att detta ska fungera i praktiken är att säkra plattformar för videokommunikation görs tillgängliga för rimlig kostnad även för små/mindre privata vårdgivare.”