Sjuktalen hos fysioterapeuter inom Närhälsan i VG-regionen har på fyra år ökat från 2,4 procent till 7,2 procent. Höga prestationskrav och ständiga förändringar i krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab skapar ohälsosam stress, enligt Fysioterapeuterna. 

Prestationskraven i ersättningsmodellen för Vårdval Rehab i VG-regionen skapar ohälsosam stress, enligt Fysioterapeuterna. Foto: Colourbox

Redan i mars lämnade Fysioterapeuterna in synpunkter på de förändringar i kravboken som VG-regionen föreslagit inför 2019. I sin framställan gick förbundet direkt in på att ersättningsmodellen skapar ohälsosam stress hos medarbetarna: Sjuktalet för fysioterapeuter inom Närhälsan har ökat från 2,39 % 2013 till 7,18 % 2017. Vi bedömer att det höga sjukskrivningstalet är relaterat framför allt till ökad stress och press på grund av prestationskraven i ersättningsmodellen. Som en konsekvens överväger många nyutexaminerade och erfarna fysioterapeuter att lämna primärvården och söka sig till andra verksamheter. Det är många fysioterapeuter som går ner i tjänst på grund av arbetsbördan och ”poängshetsen”, skrev man.
– Många medarbetare tycker att det är tufft att producera ett visst antal poäng varje dag, säger Abdol Vazae som är Fysioterapeuternas förtroendeman i VG-region. Många känner också stor frustration över att deras hårda arbete ändå inte ger tillräcklig ersättning till verksamheterna.

För att göra arbetsmiljön och ersättningen något mer rimlig har förbundet yrkat på en ökad ersättning för komplexa, tids- och resurskrävande åtgärder. Man vill att fysioterapeuter också ska kunna få registrera resurskrävande besök – vilket arbetsterapeuter har rätt till.
– Även fysioterapeuter tar emot komplicerade patienter som tar längre tid, och idag ges det bara ökad ersättning vid neurologiska diagnoser. Vi vill att professionen ska kunna registrera resurskrävande besök även vid psykisk ohälsa och komplex samsjuklighet, berättar Abdol Vazae.
Vidare har förbundet yrkat på att digitala vårdformer och tjänster, exempelvis digitala besök med ljud och bild i realtid, ska ersättas som det normala fysiska besöket samt att ersättningen vid hembesök ska höjas. Dessutom behöver kraven på lägsta bemanningsnivå på verksamheter i glesbygd justeras, ansåg Fysioterapeuterna.

Vid MBL § 11-förhandlingen den 7 maj förklarade sig därför Fysioterapeuterna oeniga med arbetsgivaren ihop med Sveriges arbetsterapeuter, som också fått se hur sjuktalen för arbetsterapeuter inom Närhälsan ökat från 3,97 procent 2013 till 6,13 procent 2017. Vid förhandlingen yrkade förbunden återigen på att även Fysioterapeuter ska kunna registrera resurskrävande besök. Ett nytt yrkande berörde ersättning för avstämningsmöten med patient, Försäkringskassa, patientansvarig läkare och Arbetsförmedlingen, vilket inte ersätts idag. Förbunden krävde också en höjning av ersättningen för tids- och resurskrävande besök på Hjälpmedelscentralen. Men det enda facken fått gehör för är en något ökad ersättning för hembesök samt en justering av kraven på lägsta bemanningsnivå i glesbygden.

Inga åtgärder vidtas för att ta itu med den stressrelaterade ohälsan som förbunden ser som en direkt konsekvens av den prestationsbaserad ersättningsmodellen. Jonas Andersson (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, svarade på de kritiska synpunkterna den 28 maj i Skövde nyheter.
– Vi noterar detta och det är saker vi tar med oss, sade Jonas Andersson. Ingen är riktigt nöjd med poängsystemet där man får betalt för prestation. Samtidigt är det svårt att göra på något annat sätt.

Samma vaga återkoppling har också Fysioterapeuterna fått, bekräftar Abdo Vazae.
– Svaret vi fått från arbetsgivaren är att de ska fortsätta jobba med frågan framöver. Det är osäkert om det leder till något. Det är mycket tråkigt, för våra medlemmar behövde dessa förändringar från 2019, säger Abdol Vazae, som befarar att fler fysioterapeuter kommer att lämna vårdvalet.
– När vi har fackliga informationsmöten om vårdvalet, uttrycker medlemmar gång på gång att de inte orkar längre, att det skulle vara bättre att arbeta som vaktmästare eller trädgårdsmästare. En del säger att de vill gå ned i arbetstid för att orka. Vissa söker sig till andra verksamheter utanför vårdvalet, där de kan jobba i en lugnare takt med bättre lön.

I den rådande kompetensbristen inom primärvården är risken stor att regionen snart inte kan erbjuda patienterna den hälso- och sjukvård de behöver, påpekar Abdol Vazae. Han lyfter också situationen för nyexaminerade fysioterapeuter.
– Det är tufft för de som är nya i yrket. För en del går det bra, särskilt om de får en riktigt bra introduktion, men för andra är arbetstempot i vårdvalet så krävande att de tappar lusten och lämnar yrket.