Effekterna av en korsbandsskada kan sitta i även tjugo år senare, enligt en ny avhandling inriktad på proprioception. Den visade bland annat att vid en uppgift som utmanar ledkänseln aktiverar korsbandsskadade vissa delar av hjärnan mer än kontrollgruppen.

Andrew Strong har doktorerat på främre korsbandsskador och bland annat undersökt de tester som finns för att utvärdera knäfunktion med fokus på proprioception. De visade sig ha god validitet, men det var svårt att bedöma om de var reliabla, och testerna var inte känsliga nog för att upptäcka effekten av interventioner. Ett problem är att många av testerna är tänkta för den första tiden efter en skada och för idrottande patienter. Enbensuppresningar förefaller dock vara ett test som fungerar på alla patienter och även vid långtidsuppföljning. Resultaten visade vidare att de som inte hade opererats för sin skada hade sämre knäfunktion och abducerade knäet mer vid enbenta uppresningar.

Strong tog också fram två egna tester för att kunna mäta nedsättning av proprioceptionen. Deltagarna testades två år efter skadan. Dessa tester kunde bekräfta att proprioceptionen påverkas av låg aktivitetsnivå, något tidigare forskning också visat. Däremot verkar proprioceptionen ha normaliserats två år efter korsbandsskadan, då det inte syntes någon skillnad mellan den skadade gruppen och kontrollgruppen. I avhandlingsarbetet undersöktes också hur hjärnan arbetar vid en uppgift som kräver proprioception. Det visade sig att de korsbandsskadade aktiverade vissa delar av hjärnan mer än kontrollgruppen. De som hade nedsatt proprioception visade också ökad hjärnaktivitet.

En komplikation är dock att det är svårt att säga om skillnaden i hjärnaktivitet uppstod genom skadan, eller om den fanns där innan och gjorde vissa individer mer benägna att skada sig. På det området återstår mycket forskning, konstaterar Strong, men mycket pekar på att knäskadade kan behöva specifika övningar som utmanar proprioceptionen och stimulerar hjärnans plasticitet.

Länk till avhandlingen: Knee function, knee proprioception and related brain activity following anterior cruciate ligament injury. Umeå universitet, 2020.

Annika Olsson
frilansskribent

Genrebild: Colourbox