Världsorganisationen WCPT beslöt i våras att 2021 års kongress ska hållas i Dubai, något som väckt reaktioner. Inte minst hos nordiska fysioterapeutförbund som vill att WCPT förklarar valet av kongressort.

Regimen har ratificerat ILO-konventionen om rätten att organisera sig, men förbjuder ändå alla fackföreningar. Foto: Colourbox

När världsorganisationen WCPT (World Confederation for Physical Therapy) i våras beslöt att 2021 års vetenskapliga konferens ska hållas i Dubai, Förenade Arabemiraten, var det många som reagerade. Flera medlemmar pekade på att Förenade Arabemiraten bryter mot många grundläggande mänskliga rättigheter, som rättigheter för kvinnor, barn, homosexuella, arbetskraftsinvandrare och personer med funktionsvariationer. Även yttrandefriheten är i praktiken begränsad. Vidare pekade israeliska fysioterapeuter på att de inte kommer att kunna delta i konferensen eftersom Förenade Arabemiraten inte accepterar israeliska pass.

Efter beskedet gick fysioterapeuternas fackförbund i Danmark och Norge samman och skrev ett gemensamt brev till WCPT:s ledning där de ifrågasatte val av kongressort. I norska facktidningen Fysioterapeuten påpekade Norges förbundsordförande Fred Hatlebrekke att det är förbjudet att vara öppet homosexuell eller transvestit i Dubai. Norsk Fysioterapeutforbund deltar bland annat aktivt i Pridesammanhang och ser yttrandefrihet och arbetstagares rättigheter som en grundstomme, påpekade han.
– Då skulle det vara konstigt om vi inte frågade vad som ligger till grund för WCPT:s val av land, sa han till tidningen.

Tillsammans med Danske Fysioterapeuter hänvisade han i brevet till WCPT:s etiska regler där det står om lika värde och lika rättigheter. Förbunden frågade också världsorganisationen om den under kongressen i Dubai tänker lyfta frågor som berör organisationens etiska principer. ”På så sätt kan WCPT visa att de tar etik och mänskliga rättigheter på allvar”, skrev de.
I ett mejl till tidningen Fysioterapi meddelar förbunden i Norge och Danmark att de fått svar på sina frågor av WCPT och att de därmed anser saken vara avslutad. De vill inte närmare specificera vilka svar de fått, utan skriver till redaktionen att ”vi har inget mer att tillägga”.

Även Sveriges förbundsordförande Stefan Jutterdal har ifrågasatt Dubai som lämplig plats.
– Utifrån vårt perspektiv är det svårt att förstå att man lägger en världskongress på ett ställe där det inte är självklart att alla är välkomna, säger han. Det kräver en förklaring. Jag tog i våras omgående kontakt med WCPT:s ordförande Emma Stokes och var väldigt tydlig med att vi vill veta hur man har tänkt. För oss som fack- och professionsförbund blir det svårt att delta om vi inte får garantier för att mänskliga rättigheter garanteras.
Stefan Jutterdal säger att han kommer att framföra förbundets synpunkter på världsorganisationens nästa kongress som äger rum i Genève nu i maj. Där kommer han ännu en gång efterfråga en tydlig redogörelse för hur styrelsen har resonerat.

Kommer svenska Fysioterapeuterna att delta i Dubai?
– Vi fattar inte något beslut om det förrän mot slutet av 2020. Jag har också via Saco frågat världsfacket vad de tycker är lämpligt, men ännu inte fått något svar. Vi i de nordiska länderna har pratat om olika linjer. En där man låter bli att åka, och en där man åker dit och är väldigt tydlig med att man vill vara med och förbättra. Men det tar vi inte ställning till än. Jag tycker dock att WCPT nu har ett särskilt ansvar att lyfta frågor om mänskliga rättigheter och HBTQ.

På vårens kongress i Genève kommer Stefan Jutterdal även att efterlysa en större transparens inom världsorganisationen.
– Beslutet om kongress i Dubai är redan fattat av WCPT:s styrelse, vilket är knepigt. Jag kommer att framföra till styrelsen att det är viktigt med en bättre insyn i sådana här frågor. Man skulle ju kunna tänka sig att man på en kongress fattar beslut om var man ska lägga nästa kongress. Det är inte orimligt.

Tidningen Fysioterapi har även ställt frågor direkt till WCPT om vad som ligger bakom Dubai-beslutet, om de tänker lyfta frågor om mänskliga rättigheter under kongressen samt hur de resonerar angående sina israeliska medlemmar och medlemmar som är HBTQ. I ett mejl till redaktionen svarar WCPT följande: ”WCPT har haft en privat diskussion med de medlemsorganisationer som har uttryckt oro och vi anser att saken har hanterats korrekt på den nivån”.

Norsk Fysioterapeutforbunds etiska råd vill att förbundet bojkottar världskongressen och inte åker dit över huvud taget. ”Det räcker inte att WCPT sätter in en session om etik i kongressprogrammet”, säger de i en intervju med norska facktidningen Fysioterapeuten.