I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till området evidensbaserad fysioterapi vid godartade ländryggsbesvär. 

Foto: Colourbox

SAMMANFATTAT En litteraturgranskning om godartade ländryggsbesvär publicerad i The Lancet har gjorts av ett 30-tal ledande ryggforskare. Artiklarna pekar på att många länder använder värdefulla resurser till undersökningsmetoder och behandlingar som forskningen bevisat vara ineffektiva och i vissa fall till och med skadliga. Patienter och vårdgivare har ofta en övertro om behovet av röntgendiagnostik och kirurgi som enda behandling för ländryggsbesvär. Det saknas dock vetenskapliga bevis för att rutinmässiga röntgenbedömningar förbättrar utfallet för patienterna, men det ökar risken för onödig behandling.

Riktlinjer föreslår att träning och fysioterapi bör vara första linjens intervention. Kirurgi ska endast erbjudas till en väl utvald patientgrupp där bedömningen visat på allvarliga symtom eller där en adekvat period av fysioterapi och träning inte varit effektivt. Ett strukturerat fysioterapeutiskt program för patienter på väntelista till kirurgi (PREPARE) har också visat på positiva effekter. Riktlinjerna rekommenderar att fortsätta att vara aktiv vid ländryggsbesvär och god samverkan mellan arbetsgivare och vårdgivare för att möjliggöra tidig återgång till arbete. Det är viktigt att nya bedömningsmetoder och behandlingar införs efter ordentlig utvärdering.

Baserat på nya publicerade riktlinjer har kliniska riktlinjer och vårdprogram som är baserade på den bästa tillgängliga evidensen, professionell beprövad erfarenhet och nytta för patienterna, nyligen tagits fram i Östergötland. Dessa riktlinjer, som kallas BättreRygg, är avsedda för fysioterapeuter och syftar till att ge verktyg som stödjer införande av riktlinjer i primär- och sekundärvård.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.