Vi är helt eniga med Erik Holmner om att grundutbildningen behöver utvecklas för att bättre motsvara samhällets behov. Men Fysioterapeuterna äger inte frågan själva och måste driva den ihop med andra utbildningspolitiska frågor. Det skriver förbundsstyrelsen i en replik.

Som Erik Holmner skriver finns ett kongressbeslut om att vi i förbundet ska verka för en grundutbildning på avancerad nivå. Förbundsstyrelsen arbetar med frågan bland annat genom förbundets utbildningspolitiska råd och i samarbete med Fysioterapeutprogrammen i Sverige, FPS. Vi kan dock hålla med Erik om att frågan om förlängd grundutbildning har kommit i skymundan de senaste åren.

Det har flera orsaker. Dels har vi lagt mycket resurser på att revidera vår specialistordning – för att effektivisera för såväl förbundet som för den enskilde, och framför allt för att bättre motsvara hälso- och sjukvårdens behov av specialistkompetens. Dels driver vi samtidigt frågan om en statligt reglerad specialisttitel för fysioterapeuter. Och dessa frågor hänger tätt samman.

Vi behöver verka för att fysioterapeuter ska ha en god utbildning av hög kvalitet på grund- och avancerad nivå, kompetensutveckling under hela arbetslivet och en specialisttitel som är reglerad nationellt och efterfrågad av vårdgivarna. Dessutom behöver vi arbeta för att våra löner och övriga villkor ska hänga ihop med utbildningsnivå och kompetens – en högre utbildning ska betala sig. Tyvärr ger en förlängd grundutbildning inte automatiskt högre lön.

Det handlar alltså om ett långsiktigt och strävsamt påverkansarbete, där vi inom Fysioterapeuterna inte själva äger frågan. När det gäller förlängd grundutbildning behöver vi driva frågan tillsammans med universiteten och eventuellt också tillsammans med andra treåriga legitimationsyrken. Vi behöver påverka politiker och andra beslutsfattare så att de ser behovet av, och vinsterna med, en förlängd grundutbildning. Vi behöver påverka huvudmän och vårdgivare för att vår kompetens ska värderas högre och efterfrågas i större utsträckning. Men också för att tillgången till verksamhetsförlagda utbildningsplatser ska vara god och att det ska finnas ett gott stöd för den som är ny inom yrket.

Vi är helt eniga med Erik Holmner om att grundutbildningen behöver utvecklas för att bättre motsvara hälso- och sjukvårdens, och ytterst befolkningens behov. Vår profession har en viktig roll för att människor ska kunna upprätthålla en god livskvalitet. Under början av året har förbundsstyrelsen planerat att fatta beslut om ett reviderat utbildningspolitiskt program. Där finns frågan om grundutbildning på avancerad nivå med som en av punkterna. Där finns också förslag på åtgärder för att stötta nyutexaminerade i deras första anställning.

Med det nya utbildningspolitiska programmet får vi i förbundet en bra grund för att enträget fortsätta att driva frågan om en grundutbildning på avancerad nivå. Från förbundsstyrelsens sida kommer vi bland annat att uppvakta utbildningsministern och initiera samtal med politiker inom såväl utbildningsutskott som socialutskott för att fortsatt lyfta frågan. Men vi hoppas också på ett stort engagemang från medlemmar. Bjud gärna in lokala politiker till arbetsplatsen för att ge dem en uppdaterad bild av vad en fysioterapeut gör och hur arbetsvillkoren ser ut. Vår legitimation är samhällets garanti för att vi har den kompetens som krävs för ett patientsäkert yrkesutövande. Då behöver också innehållet i, och omfattningen av utbildningen som leder till legitimation, motsvara samhällets behov.

Cecilia Winberg, förbundsordförande
Fysioterapeuternas förbundsstyrelse

Cecilia Winberg Foto: Ulf Huett