Ett nytt arbetssätt med arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen infördes 2016 på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund. Utvärderingen visar att det ledde till avlastning för läkarna, bättre omhändertagande av patienterna och tryggare hemgångar. 

Maja Cronert, fysioterapeut på Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Lois Steen

Under ett föredrag På Fysioterapi 2019 presenterade fysioterapeuten Maja Cronert och arbetsterapeuten Karin Strand den utvärdering som gjorts av arbetssättet. De är båda verksamma vid VO Internmedicin och akutsjukvård Rehab på SUS i Lund och har kombinerat bedömningarna på akuten med avdelningsarbete.
– Utifrån vår kompetens och helhetssyn har vi bidragit med att ta anamnes och bedöma patienternas funktions- och aktivitetsförmåga vilket har fungerat som ett beslutsstöd för läkarna när de ska bestämma om patienten kan gå hem eller behöver läggas in, berättade Maja Cronert.  Målet med vår bedömning är att rätt patienter ska läggas in!

Statistik över de första 300 patienterna som de bedömde under de första 18 månaderna visar att patienternas medianålder var 82 år.
– Det är mest sköra äldre vi har träffat och var tredje patient vi bedömde hade kommit till akuten efter ett fall i hemmet, sa Maja Cronert. I dag är 18 procent av besökarna på akutmottagningen äldre med en komplex samsjuklighet och behov av ett särskilt omhändertagande. Med tanke på att antalet personer över 80 år kommer att öka dramatiskt under de kommande åren måste vi hitta nya sätt att jobba.

Förutom insamlandet av statistik utvärderades arbetssättet även genom att oberoende forskare på SUS gjorde semi-strukturerade intervjuer med läkare och sjuksköterskor på akutmottagningen. Svaren kunde samlas under de tre kategorierna Bättre patientflöde, Tryggare personal och Tryggare hemgång, sa Karin Strand.

En läkare uttryckte sig så här: ”Alltså jag känner mig mycket tryggare att skicka hem en patient när de bedömt honom. (…) så känner jag mig trygg i det och vi har gjort en tidsvinst då den som är expert på det har bedömt. Om vi gör det vi är bra på så går det snabbare (…) det spar definitivt läkartid.”  En sjuksköterska sade i sin tur ”den bedömningen kan inte vi göra. Vi ser inte in i de delarna i en människas liv, hur kan vi få det att fungera, så att patienten i fråga kan gå hem. De behövs, deras speciella kunskaper.”  En annan läkare uttryckte att arbetssättet skapat en ökad patientsäkerhet: ”Och tittar man tillbaka på journaler där det har varit rehabbedömningar också, då är de mycket… det känns mycket mer medicinskt säkert.”

Fysioterapeuten Maja Cronert och arbetsterapeuten Karin Strand i en bedömningssituation. Foto: SUS

Sammanfattningsvis visade intervjuerna att läkare och sjuksköterskor tycker att arbetsterapeuten och fysioterapeuten bidrar med ytterligare kunskapsområden som är ett värdefullt komplement till den medicinska bedömningen. Dessutom avlastar arbetssättet läkarna och leder till ett bättre omhändertagande av patienterna och tryggare hemgångar.

En av de saker som läkarna och sjuksköterskorna såg som en framgångsfaktor är fysioterapeuters och arbetsterapeuters kunskap om kommunens ansvar och att de har kontakter med kollegor i kommunen, vilket underlättar hemgången.
– En annan framgångsfaktor som vi själva ser är att vi har en ledning som gett oss fullt stöd och som ser nyttan med det här arbetssättet. Från och med nu ska vi bemanna akuten på heltid, måndag till fredag, sa Maja Cronert.

Från en åhörare kom frågan varför inte fysioterapeut och arbetsterapeut finns på akutmottagningen även lördagar och söndagar samt kvällar. Behovet av bedömningar är ju lika stort då.
– Det är klart att man skulle vilja ha mer av oss på akuten, men samtidigt finns det inte heller någon fysioterapeut eller arbetsterapeut i kommunen som kan möta upp på helgerna. Den lösning vi har kvällstid är att låta vissa patienter övernatta till nästa morgon i väntan på en rehabbedömning, svarade Karin Strand.