Nu är det klart vilka tre som gått vidare i nomineringsprocessen till Årets fysioterapeut 2019: Linnea Kärdevik (Köping), Annika Truedsson (Skärholmen) och Charlotte Häger (Umeå).

För andra året i rad utses inte Årets fysioterapeut direkt. I stället väljs tre personer ut från listan över nominerade som uppmärksammas lite extra. Här nedan presenteras juryns motiveringar och de nominerade svarar på frågan vad de själva tycker är viktigt i deras yrkesgärning.

Linnea Kärdevik. Foto: Privat

LINNEA KÄRDEVIK, Malmaskolan, Köping:

Juryns motivering: Linnea Kärdevik utvecklar professionen genom att föra in fysioterapi i skolorna och är en av de få fysioterapeuter som lyckats få en anställning i elevhälsan. Det är en stor samhällutmaning att psykisk ohälsa och fysisk inaktivitet ökar bland barn och unga. Med sin kunskap och sitt engagemang vill Linnea vända trenden – och skapa hälsa och trygghet för barn och unga på Malmaskolan i Köping. Hon brinner också för samarbete med andra aktörer som vill främja barns och ungas hälsa.”

– Att få ut en fysioterapeut inom skolan! Här kan man jobba mer förebyggande och mer hälsofrämjande genom att fånga upp barnen tidigt. Att man kan kolla på motoriken så tidigt som i förskoleklass och fånga upp eventuella frågor kring kroppen – och koppla ihop det med flera ämnen i skolan. Det är något som behövs och en lucka som vi kan fylla.

Annika Truedsson. Foto: Privat

ANNIKA TRUEDSSON, Aleris Rehab, Skärholmen:

Juryns motivering: Ojämlikhet i hälsa är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Annika Truedsson visar genom sitt arbete som specialistfysioterapeut i ett socioekonomiskt utsatt område, att det går att skapa jämlik hälsa även i områden där många förutom nedsatt hälsa även kämpar med psykologisk, social och ekonomisk utsatthet. Med engagemang, personcentrerat förhållningssätt och evidensbaserad fysioterapi bidrar hon till bättre hälsa för varje individ, vilket på sikt kan bidra till en ökad folkhälsa i närområdet.”

– Förhoppningsvis inspirerar och motiverar jag mina kollegor, framförallt de yngre. Jag är mentor till nyanställda inom vår organisation och handleder många studenter. Jag handleder också blivande specialister. Jag tror att den inspirationskälla som jag kan vara för dem genom hur jag stöttar, guidar och vägleder får dem att växa i sin profession och i sin yrkesroll. Jag hoppas att jag kan inspirera och vara en förebild på alla plan, både i mötet med kolleger, studenter och patienter.

Charlotte Häger. Foto: Umeå universitet

CHARLOTTE HÄGER, Umeå universitet:

Juryns motivering: Charlotte Häger har genom sitt uppdrag som ordförande i världsorganisationens WCPT:s vetenskapliga kommitté under 2019 med pondus och engagemang drivit på utvecklingen av fysioterapi, både nationellt och globalt. Under hennes ledning möttes forskare, kliniker och lärare inom fysioterapi från hela världen på världskongressen i Genève i maj 2019. Genom Charlottes arbete suddades gränser ut mellan länder och mellan klinik och forskning vilket fört professionen framåt.”

– Jag har brunnit för utveckling inom fysioterapi i 35 år, så jag skulle väl säga att jag är utvecklingsdriven. Att jag är nominerad nu är kanske framförallt för mitt internationella engagemang. När jag fick förfrågan om jag ville kandidera till att vara ordförande för världskongressen i år så tänkte jag att det är viktigt att vi – eller jag den här gången – står upp, tar utmaningen och vågar kandidera. Att våga stå för svensk forskning, utbildning och utveckling inom professionen på bred front och föra fram det skandinaviska perspektivet. Jag är stolt över att jag tog på mig en ledande roll i ett världssammanhang och blev ansiktet för Sverige och Norden och för våra perspektiv. Vi kan lära av andra, men också bidra med de värderingar vi står för, och den kvalitetssäkring som vi strävar efter både i klinik och forskning. För det är viktigt att poängtera att det inte bara handlar om forskning och utbildning, utan även klinik. Majoriteten av dem som besöker kongressen är faktiskt kliniker.

De tre finalisterna kommer nu att intervjuas av ledamöter i Fysioterapeuternas förbundsstyrelse. Sedan utses en vinnare som presenteras den 23 oktober på Fysioterapi 2019.

  • ÅRETS FYSIOTERAPEUT

    Priset delas ut varje år till den fysioterapeut/sjukgymnast som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till förbättrad hälsa hos patienter och medborgare. Vid nomineringsförfarandet efterfrågades särskilt nomineringar på personer som i sin yrkesutövning bemöter samhällsaktuella frågor och utmaningar som rör patienters och invånares hälsa. Det kan till exempel handla om jämlik hälsa, tekniska innovationer och digitala lösningar, särskilda insatser för barn och ungas hälsa och så vidare.

    Läs mer om priset Årets fysioterapeut här.