I Fysioterapeuternas medlemsenkät kommer det fram att förbundet upplevs som trovärdigt och relevant av en majoritet. Samtidigt märks flera förbättringsområden, särskilt i relation till yngre medlemmar.

De medlemmar som är mest nöjda är kommun- och statsanställda, äldre och förtroendevalda medan yngre och privatanställda är mindre nöjda. Illustration: Colourbox

I enkäten får förbundet ett nöjd medlem-index på 3,5 på en femgradig skala.
Är ni nöjda med det?
– Det är ingen jättedålig siffra, men enkäten visar att förbundet har utvecklingspotential. Vi har fått viktiga frågor väl belysta och nu vet vi på vilka områden det finns utrymme för förbättring. Nästa gång vill vi se en högre siffra, säger Caroline Agrell, socialpolitisk strateg på förbundet.
– Som helhet visar enkäten ändå ett gott resultat för det är många saker som medlemmarna är nöjda med, säger Sara Barsjö, t f förbundsordförande. Med ökad kännedom om vilka behov, åsikter och attityder medlemmarna har kan vi stärka förbundets verksamhet.

Positiva resultat är att förbundet upplevs som trovärdigt och relevant av 8 av 10 medlemmar. Nästan lika många instämmer i att förbundets kommunikation är relevant och har en positiv ton. Enkäten visar också medlemmarna i hög grad är nöjda med de kontakter man har haft med kansli och förtroendevalda.
– Det är också roligt att drygt åtta av tio förtroendevalda instämmer i att deras uppdrag är lärorikt, relationsskapande och engagerande, säger Sara Barsjö.
De medlemmar som är mest nöjda är kommun- och statsanställda, äldre och förtroendevalda medan yngre och privatanställda är mindre nöjda.
Vilken är förbundets analys av det?
– Den är vi inte klara med än, säger Sara Barsjö. Vi måste göra en djupdykning i resultatet och titta vidare på de olika gruppernas förväntningar på förbundet, vad man vill ha ut av sitt medlemskap kan variera.
– Studenter och nya i yrket är en prioriterad grupp för oss och vi har ett uppdrag från förbundsstyrelsen att ta fram en långsiktig rekryteringsplan för dem, säger Caroline Agrell. I det arbetet ska vi analysera hur vi kan utvecklas till ett ännu mer attraktivt och relevant förbund.
Medlemsenkäten är en del i flera parallella processer inom Fysioterapeuterna, berättar Sara Barsjö.
– Utifrån ett kongressuppdrag ska vi även ta fram en framtidsstrategi. I det arbetet har vi bjudit in till en bred dialog inom förbundet. De mönster som vi ser i de dialogsamtalen ser vi också i medlemsenkäten.

Det finns ett samband mellan att ha kännedom om de frågor förbundet driver och frågan om hur nära Fysioterapeuterna är att vara det perfekta förbundet. Enkäten visar att mer kännedom ger ett högre betyg för förbundet. Även här ligger yngre lägre.
– Det här bekräftar vad vi redan vet. Att vi måste tydliggöra för våra medlemmar vilka frågor vi driver, säger Caroline Agrell. Yngre är också den grupp som anger att de vill ha mer information om vad förbundet gör.
De viktigaste kanalerna för att hämta information är via förbundssidorna i tidningen Fysioterapi, hemsidan och medlemsbrevet. Och när medlemmarna får rangordna de tre viktigaste medlemsförmånerna hamnar Saco lönesök först, tätt följt av kurser och utbildningar och tidningen Fysioterapi.
En enkätfråga som sticker ut är upplevelsen av om förbundet synliggör professionen i den allmänna debatten. Där instämmer 40 procent, medan 33 procent inte instämmer. Sara Barsjö ser här att förbundet behöver kommunicera mer om sitt påverkansarbete.
– Det finns arenor där vi arbetar hårt, men där arbetet inte alltid blir synligt eller tydligt för medlemmarna. Där kan vi bli bättre på att informera om varje litet framsteg, exempelvis på avtalsområdet.

Endast 41 procent av medlemmarna instämmer i att förbundet är effektivt. Den frågan har också en påverkan på den generella nöjdheten.
Hur ska förbundet öka sin effektivitet?
– Ett exempel på effektivitet är om vi är bra på att samverka med varandra inom förbundets olika delar, säger Sara Barsjö. Där har vi utvecklingspotential för att få fler synergieffekter. Vi behöver fråga oss om vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt och om vi bedriver påverkan där vi verkligen kan göra skillnad.
– Vi är efterfrågade och vill gärna vara med överallt, men som ett litet förbund kan vi behöva prioritera mer, reflekterar Caroline Agrell. Det kan ge ökad tydlighet både inåt i organisationen och utåt och kanske påverka upplevelsen av vår effektivitet.
Drygt hälften uppger att de har ett stort eller mycket stort förtroende för förbundet. Men siffrorna skiljer sig markant mellan icke förtroendevalda (48 procent) och förtroendevalda (74 procent).
Hur vill ni stärka förtroendet?
– Även här behöver vi kommunicera mer om vad vi faktiskt gör och öka synligheten kring de frågor vi driver. I enkäten är det tydligt att om man har en högre kännedom om frågorna, då är man också mer nöjd och känner ett större förtroende. Och av naturliga skäl har de som har ett förtroendeuppdrag också en större kunskap om förbundets verksamhet.

Bland privatpraktiker är de flest som anger att de har mycket litet eller litet förtroende för förbundet.
– Det är tråkigt. Det är stora processer i gång som kan påverka deras möjligheter att verka som småföretagare och vissa frågor kan vi som förbund inte styra över. Men vi arbetar hårt för att påverka den pågående utredningen om småskaligt företagande, men det är inte allt som syns och hörs utåt, säger Caroline Agrell.
Lön, Fysioterapeuternas betydelse på olika områden och Kompetensutveckling anges som de tre viktigaste framtidsfrågorna att driva, medan Hållbarhetsfrågor/Agenda 2030 hamnar längst ned. Att hållbarhet ska genomsyra hela förbundets verksamhet drivs centralt sedan ett tidigare kongressbeslut.
Finns det ett glapp mellan vad förbundet och den vanliga medlemmen prioriterar?
– Nej, lönefrågan är redan högt prioriterad hos förbundsledningen och i förbundets arbete, säger Sara Barsjö. De traditionellt fackliga frågorna är ständigt närvarande i vår löpande verksamhet jämsides med professionsfrågorna. Men vi måste komma ihåg att hållbarhet också har att göra med arbetsmiljö och kompetensutveckling.
Caroline Agrell är inne på samma linje, men betonar att ett fack- och professionsförbund också måste gå före i viktiga samhällsfrågor.
– Som ett nationellt förbund ska vi leda utvecklingen och stå för vår väg och vårt budskap på avgörande områden. Hållbarhet ska till exempel gå som en röd tråd genom alla våra frågor och förstärka vår trovärdighet och vårt arbete.

Fotnot: Fysioterapeuternas medlemsundersökning genomfördes av Enkätfabriken under våren 2022. En webbenkät skickades ut till 11 703 personer varav 2970 svarade, en svarsfrekvens på 25 procent. Förbundet ska göra medlemsenkäten till ett återkommande moment för att utvärdera medlemsnöjdheten över tid.