Förbundsstyrelsen, FS, menar att den beslutade revideringen av specialistordningen tydliggör kraven och bidrar till ökad transparens utan att sänka kvaliteten på specialistutbildningen. Att sektioner inte kan ställa skall-krav på betalkurser skyddar också ST-fysioterapeuten mot för höga kostnader. Det skriver FS i sin replik till OMT-sektionen.

En moderniserad specialistordning som möter hälso-och sjukvårdens behov av specialistfysioterapi, är statligt reglerad, möjliggör kompetens- och karriärutveckling, ligger till grund för utbildningstjänster och specialisttjänster samt bidrar till en attraktiv löneutveckling för fysioterapeuter. Det är förbundets målsättning med specialistordningen enligt de kongressbeslut som fattats. I förbundsstyrelsens replik på OMT-sektionens debattartikel om specialistordningen beskrivs bakgrunden, målsättningen och hur arbetet bedrivits.
Arbetet med att modernisera specialistordningen påbörjades efter att kongressen år 2016 beslutade att specialistordningen skulle bli mer transparant, tidseffektiv och kvalitetssäker. Arbetet har pågått under mandatperioden i samarbete mellan sektionerna och Fysioterapeuternas kansli samt FS. Även externa parter har bidragit för att bredda perspektivet på vad specialistfysioterapi bidrar med inom hälso-och sjukvården och andra arenor.

Fysioterapeuternas specialistordning har likheter med läkarnas specialistutbildning genom att vara en målstyrd, kliniskt integrerad utbildning under handledning. En målstyrd utbildning innebär att innehållet i specialistutbildningen kan se olika ut för olika individer beroende på de erfarenheter, kunskaper och meriter som den sökande har med sig vid specialistutbildningens början. Bedömningen baseras på måluppfyllelse. Inom ett kompetensbaserat synsätt är det inte föreskrivet exakt vilka kurser den enskilde ska gå eller hur många timmar varje utbildningsaktivitet innefattar. Utgångspunkten är i stället att allt systematiskt lärande räknas och att det finns många olika sätt att lära och utvecklas på.
Även den nuvarande specialistordningen är målstyrd. FS beslut om att inte tillåta krav på specifika kurser eller att specificera antalet auskultationer som krävs för att uppnå ett mål i specialistutbildningen är alltså inget nytt, däremot bidrar besluten till transparens. Det gäller likaså beslutet om att specialistutbildningen ska vara möjlig att genomföra på tre år, detta gäller redan idag men blir tydligt med FS beslut. Utbildningslängden kan också variera något mellan individer och i vissa fall överstiga tre år.

I den moderniserade specialistordningen har det tagits fram en studiehandledning för varje specialistområde, som ger rekommendationer hur den individuella studieplanen inom respektive specialistområde kan utformas. Rekommendationerna syftar till att vara ett stöd och underlätta tolkningen och samsynen kring målen, ge tips till handledare och ST-fysioterapeut avseende utbildningsplanens utformning och handledningens innehåll samt exemplifiera utbildningsaktiviteter för respektive lärandemål. Det går bra att ge förslag på kurser, auskultationer och andra utbildningsaktiviteter som bidrar till måluppfyllnad, däremot ställs inte krav på att specifika kurser måste genomföras. En central del i specialistutbildningen är det strukturerade lärandet i den kliniska vardagen under handledning, kombinerat med övriga utbildningsaktiviteter samt akademisk fördjupning. En magisterexamen är en ett-årig utbildning på heltid, inte två som skrivs i debattartikeln.

FS beslutade att det inte ska vara möjligt för sektionerna att ställa skall-krav i studiehandledningen som innebär en betydande kostnad för ST-fysioterapeuten. Det kan till exempel vara krav på annan typ av handledning utöver den som ingår i specialistutbildningen, eller att specifika betalkurser eller examinationer måste genomföras. Anledningen till detta beslut är dels att det inte är förenligt med en målstyrd utbildning, dels att kostnader kan  vara en hindrande faktor för fysioterapeuter att påbörja specialistutbildning, eller göra det mindre attraktivt för arbetsgivare.
Debattörerna anser att FS sänker kvaliteten på specialistutbildningen genom de tagna besluten. FS menar att den moderniserade specialistordningen ställer mycket höga krav på specialistfysioterapeutens kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Den moderniserade specialistordningen kommer underlätta tolkningen och samsynen kring målen, samt öka transparensen och vad som krävs för att bli specialist och därmed underlätta kvalitetssäkring av utbildningen.

I artikeln påstås att FS intention med specialistordningen endast är att en inriktning mot specialisering har påbörjats. Detta är ett missförstånd och FS menar att moderniseringen tvärtom säkerställer att lägstanivån på specialistfysioterapeuterna blir mer likvärdig och att utbildningen svarar upp mot de behov som hälso-och sjukvården har nu och i framtiden. Att genomgå specialistutbildningen ger specifika kliniska kompetenser, men det stärker också förmågan till kritiskt tänkande och strukturerat lärande. Det är sektionerna själva som har formulerat de lärandemål som varje specialist måste uppnå. Kravet på fortsatt kompetensutveckling avstannar inte efter en specialisering. Kompetensutveckling behöver ske under hela yrkeslivet och en specialistutbildning är en viktig del av detta. Som kunskapsbärare, kunskapsutvecklare och kunskapsförmedlare behövs specialisten inte bara i slutet av sin karriär utan gärna under större delar av karriären, precis som specialistläkarna.
FS är positiv till det arbete som har genomförts internationellt via IFOMPT och har därför som ett förslag lyft möjligheten att efter specialistutbildning inom OMT fortsätta sitt strukturerade lärande mot att bli internationell specialist inom OMT.

Sammanfattningsvis anser FS att moderniseringen av fysioterapeuters specialisering kommer att säkerställa kvaliteten på utbildningen. Revideringen motsvarar dessutom de behov och önskemål som efterfrågats av våra medlemmar. Den underlättar också handledarnas arbete samt ökar transparensen och förståelsen hos arbetsgivare så att de ser vikten av att utbilda fler specialister. Det kan i sin tur leda till att fysioterapeuter i framtiden kan erbjudas de positioner och den löneutveckling som motsvarar deras specialistkompetens.

Fysioterapeuternas förbundsstyrelse

Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna. Foto: Emil Malmborg (Bilder på hela styrelsen längre ned)