Det beslut som förbundsstyrelsen tagit om en reviderad specialistordning innebär att blivande OMT-specialister kommer att få en lägre utbildningsnivå. Det kan vi inte ställa oss bakom, skriver Erik Nexborn, ordförande i Sektionen för ortopedisk manuell terapi.

De flesta fysioterapeuter jag träffar är högpresterande individer, även om vi har olika fokus beroende på inriktning utifrån ett brett spektrum av undersöknings- och behandlingsalternativ, kliniskt resonemang och metodval. Oavsett inriktning vill vi alla i grund och botten göra ett gott arbete för våra patienter. Därför är det anmärkningsvärt när förbundsstyrelsen tar beslut som undergräver vår professionalitet som fysioterapeuter genom att sänka kvaliteten på vår specialistutbildning.
Förbundsstyrelsen har arbetat med att revidera specialistförordningen under flera år med målet om en statligt reglerad specialistordning. Syftet är att möjliggöra kompetens- och karriärutveckling, utbildningstjänster och specialisttjänster och att bidra till en attraktiv löneutveckling. En specialistutbildning är en karriärväg för den kliniskt verksamma fysioterapeuten.

I slutet av maj 2021, drygt ett år efter att sektionerna fick i uppdrag att revidera sina specialistområden, tog förbundsstyrelsen ett principbeslut som lade grunden till ramarna för specialistordningen. Där bestämdes följande:
1.) Kurskrav. Det ska ej vara möjligt för sektionen att besluta om skall-kurser eller examination.
2.) Omfattning på utbildning. Det ska vara möjligt att genomföra utbildningen på tre år utan att den totala arbetstiden överstiger 100 procent.
3.) Auskultationer. Krav på ett visst antal auskultationer/antal dagars sidotjänstgöring ska ej styras i studiehandledningen utan avgörs mellan handledare, ST-fysioterapeut och de förutsättningar som erbjuds.
4.) Kostnader. Det ska ej vara möjligt för sektionen att kräva aktiviteter som innebär en större kostnad. Det kan exempelvis handla om ytterligare handledning utöver specialisthandledning, specifika avgiftsbelagda kurser eller auskultationer.
5.) Separata allmänna mål inom veterinärmedicin. Sektionen för veterinärmedicin tillåts göra ett par förändringar i de allmänna målen för att dessa ska vara relevanta utifrån specialistområdet.

OMT-sektionen vänder sig emot delar av detta beslut. Vi anser att det inom vårt område krävs omfattande vidareutbildning, då den specialistutbildade fysioterapeuten förväntas hantera både bredden och djupet av besvärsbilder inom den bio-psyko-sociala-modellen hos alla patienter från akuta tillstånd till långvariga smärttillstånd med muskuloskeletala besvär. Specialistfysioterapeuten ska behärska att genomföra undersökning, bedömning, analys och behandling med en kritisk och utvärderande syn utifrån evidensbaserad medicin i förhållande till patienten. Här räcker det inte bara med faktiska timmar utan även kalendertid där utrymme finns att träffa alla olika patienter.
Vid första anblicken låter det rimligt med en specialistutbildning på tre år, men inte i förhållande till vad som ska ingå. För att uppnå specialistexamen inom tre år innebär det att du ska ha jobbat kliniskt minst två år på 75 procent. En magister ska ingå, vilket tar cirka två år. Då återstår endast ett år av specialistutbildningen i en studietakt om minst 25 procent. Rimligt är då studier på 15–30 högskolepoäng (hp) eller likvärdiga studier. Den specifika ämnesfördjupningen i specialistområdet blir då sammantaget 15–30 hp eller likvärdigt. Det är för lite, anser OMT-sektionen.

Vår och förbundets syn på vad det innebär att vara specialist skiljer sig åt. Förbundets är att specialisttiteln innebär att en inriktning har påbörjats och inte att den är kronan på verket på en lång karriär. Men efter endast 30 hp har en fysioterapeut knappt påbörjat sin specialiserade inriktning, enligt vår uppfattning. Vi ser på specialisten i ordets mening: det är en expert som ska ha en både djup och bred kunskap med förmågan att hantera komplexa patientfall, handleda kollegor och vara en kunskapsbärare som bidrar till professionsutvecklingen. En specialist är inte låst till en metod, där patienter ska anpassas till metoden, utan styrs av rådande evidens i förhållande till patientens behov.
Vår sektion har under hela revideringsprocessen av studiehandledningen påtalat vikten av att bibehålla tidsramen på fyra år för en specialisering inom OMT. Utbildningstiden säkerställer en hög nivå på våra specialister och stor klinisk erfarenhet. Vår bestämda ståndpunkt är att alla våra målkriterier är viktiga och tar tid att uppnå. De är framtagna under många år och styrda av vårt internationella organ IFOMPT som lyder under World Physiotherapy. Det säkerställer också en likvärdig specialistutbildning såväl inom Norden som internationellt.

Att vår specialistordning måste bli förstatligad är det ingen tveksamhet kring, men det behöver inte vara på bekostnad av kvalitet. Att vi behöver utbilda många specialister för att staten ska inse att det behövs specialister kan inte heller vara ett argument för att sänka kvaliteten. Att staten vill att specialistområdena har liknande omfattning utesluter inte fyra års utbildning eller att sektionerna kan ha olika tidsramar, då sjuksköterskornas specialistutbildning kan variera från 1 till 1,5 år på 100 procents studier. Att specialistutbildningen har varit tre år även i den tidigare specialistordningen, det stämmer inte då vår specialisering har tagit fyra år vilket förbundsstyrelsen godkänt. Att vi ska dela upp vår specialitet i en nationell nivå och en internationell nivå, kan sektionen inte ställa sig bakom, eftersom vi inte vill befästa att svenska OMT-specialister har en sämre utbildning än i övriga världen.

Det här handlar om att vi genom förbundsstyrelsens beslut måste sänka vår utbildningsnivå för att tillgodose vad förbundet vill med specialistordningen. På samma sätt som kollegor inom förbundets fackliga del hade reagerat om förbundsstyrelsen hade tagit beslut som försämrar fysioterapeuters arbetsförhållanden och/eller lön reagerar vi, kollegor inom förbundets professionsdel, starkt på försämringar inom vårt specialistområde. Låt oss behålla längden på och kvaliteten i vår utbildning!

Erik Nexborn
Ordförande i OMT-sektionen

Repliker på detta inlägg:
FS-replik: Ökad tydlighet kvalitetssäkrar specialistordningen

Erik Nexborn, Ordförande OMT-sektionen

Erik Nexborn, ordförande OMT-sektionen