Från och med nästa år gäller nya regler för den som vill bli specialistfysioterapeut. Förbundet hoppas att tydligare mål och enklare ansökningsprocess ska locka fler till utbildningen, och samtidigt bana väg för ett förstatligande av specialistordningen.

Med de nya reglerna hoppas förbundet att fler fysioterapeuter kommer vilja bli specialister. Bild: Colourbox

Beslutet att göra specialistordningen mer tidseffektiv, kvalitetssäker och transparent fattades av Fysioterapeuternas kongress 2016. I somras klubbade förbundets styrelse igenom de nya reglerna som börjar gälla från årsskiftet.
– Många har varit osäkra på vad som krävs för att bli specialist och hur ansökningarna bedöms, säger Fysioterapeuternas hälso- och sjukvårdsstrateg Charlotte Chruzander. Vi har nu tydliggjort vad som gäller för att kunna vara säker på att utbildningen bedöms lika.
Bland annat införs sammanlagt 17 olika studiehandledningar som förbundets sektioner har tagit fram. I dessa står vilka mål man förväntas uppnå. Där finns också förslag på aktiviteter för att kunna uppnå de olika målen.
– Det sätter en tydlig ribba för vad vi anser är rimligt i omfattning och djup, säger Charlotte Chruzander. Principen är alltså densamma som nu, men det här ökar transparensen för vad den externa granskningskommittén tittar på i sin bedömning.

Specialistordningen kommer även fortsättningsvis vara en målstyrd, individuell utbildning på tre år, med möjlighet till förlängning för den som behöver.
– Precis som i dag ska hänsyn tas till personens tidigare erfarenhet, kompetens och meriter samt på vilket sätt individen bäst kan nå målen, understryker Charlotte Chruzander. Men eftersom det händer så mycket inom forskningen inför vi en gräns på sex år. Tar man längre tid på sig än så behöver man se över studieplanen igen.
I det nya systemet får handledarna ett större ansvar. I dag är det den sökande själv som efter avslutade studier ska beskriva på vilket sätt hen uppfyller alla mål. Här är reflektion en viktig del av lärandet, något som av många har upplevts som en omständlig och tidskrävande process. Nu blir det i stället handledaren som ska intyga att målen och kunskapskraven uppfyllts och sedan skicka in det till specialistkommittén.
– Syftet att själv skriva ner hur man uppfyller målen är att man ska reflektera över sitt lärande, säger Charlotte Chruzander. Men det är något som behöver ske kontinuerligt, så vi vill stärka reflektionsdelen under hela utbildningstiden. Vi har därför påbörjat ett arbete med att förbättra stödet till handledarna med bland annat utbildning och nätverk. Många handledare känner sig ensamma i sin roll, så det här kommer förhoppningsvis leda till att fler känner sig trygga.

Med de nya reglerna hoppas förbundet att fler fysioterapeuter kommer vilja bli specialister. Det finns också en förhoppning om att nyordningen ska underlätta ett förstatligande av specialistordningen.
– Ett förstatligande är viktigt eftersom det ger legitimitet åt våra specialister när samhället värderar den kompetens som finns, säger Charlotte Chruzander. Att säkra upp att de som är specialister faktiskt uppnår en viss kompetensnivå är ett tungt verktyg för oss i vårt påverkansarbete i den frågan.

Beslutet om nya regler i specialistordningen har stött på kritik. Läs mer på: https://fysioterapi.se/debatt/

  • Kommande steg i genomförandet
    • De nya reglerna börjar gälla från och med 1 januari 2022. Den som har påbörjat en specialistutbildning innan dess fortsätter på dagens system. Den som vill byta till det nya får göra det. Under en övergångsperiod kommer det att finnas två parallella system.
    • Information om den nya specialistordningen kommer under hösten att gå ut till fysioterapeuter och arbetsgivare, och nya mallar kommer att läggas ut på fysioterapeuterna.se
    • Specialistordningen får en egen programpunkt på Fysioterapi 2021 där den som vill veta mer kan delta.
    • På kongressen 2020 fattades beslutet att utreda ett gemensamt specialistområde inom rörelsestödjeorganen. Det arbetet inleds nu i höst.