Kombinerad konditions- och styrketräning sänkte den förhöjda risken för hjärtsjukdom, sarkopenisk fetma och diabetes typ 2 hos personer som överlevt bröstcancer. Det visar en amerikansk studie.

Överlevnaden vid bröstcancer är relativt hög men många kvinnor går upp i vikt under behandlingen, vilket tillsammans med en fysiskt inaktiv livsstil och kemoterapi ökar risken för att drabbas av metabolt syndrom. För personer som överlevt bröstcancer är det metabola syndromet förenat med en ökad risk för återfall, kardiovaskulär sjukdom och typ 2-diabetes.

I en ny randomiserad kontrollerad studie som omfattade 100 kvinnor som överlevt bröstcancer, undersöktes effekten av kombinerad konditions- och styrketräning på metabolt syndrom, sarkopenisk fetma och ett antal biomarkörer i serum, bland annat insulin. Deltagarna randomiserades till träning eller sedvanlig behandling. Träningsgruppen fick träna med instruktör tre gånger i veckan under fyra månader. Programmet bestod av totalt 150 minuters aerob träning per vecka kombinerat med styrkeövningar. Mätningar gjordes före och direkt efter träningsperioden samt vid en uppföljning tre månader efter avslutad träning. Vid studiens början var 46 procent av deltagarna drabbade av fetma och 77 procent av metabolt syndrom. Följsamheten till träningsprogrammet var 95 procent.

Efter avslutad intervention var andelen personer med metabolt syndrom i träningsgruppen 15 procent vilket motsvarades av 80 procent i kontrollgruppen. I träningsgruppen uppmättes även ökad muskelmassa, minskad fettmassa, sänkt blodtryck samt högre nivåer HDL-kolesterol. En signifikant förbättring hos träningsgruppen avseende alla variabler som rörde metabolt syndrom kvarstod dessutom tre månader efter avslutad träning.

Sammanfattningsvis visar studien att fysiskt inaktiva och överviktiga kvinnor som överlevt bröstcancer gynnas av regelbunden träning enligt ett upplägg som kombinerar styrke- och konditionsträning. Den minskade risken för metabolt syndrom och sarkopenisk fetma kan i förlängningen bidra till minskad återfallsrisk och förbättrad överlevnad vid sjukdomen. Förskrivning av handledd fysisk aktivitet bör därför vara ett grundläggande inslag i vården och omvårdnadsplanen för dessa patienter.

Dieli-Conwright CM et al. Effects of Aerobic and Resistance Exercise on Metabolic Syndrome, Sarcopenic Obesity, and Circulating Biomarkers in Overweight or Obese Survivors of Breast Cancer: A Randomized Controlled Trial. J Clin Oncol 2018

Lisa Herulf Scholander
frilansskribent

Napha Phyakulquach är en av de kvinnor som deltagit i studien om träning efter genomgången bröstcancerbehandling. Foto: Christina Gandolfo