Att skrivas ut tidigt från sjukhuset ger inte mer ångest eller större funktionsbortfall hos strokepatienter, förutsatt att de får fortsatt teamrehab i hemmet. Det visar en avhandling av Lena Rafsten.

I en delstudie undersöktes tidig understödd utskrivning med fortsatt rehabilitering i hemmet och jämfördes med sedvanlig rehabilitering. 140 patienter ingick, och de tidigt utskrivna fick träffa ett rehabiliteringsteam i hemmet 1-4 gånger i veckan under fyra veckor. Ett år efter stroke syntes ingen skillnad mellan grupperna vad gällde ångest. Även funktionsförmågan var lika efter ett år, och vid en kontroll tre månader efter stroke var den till och med bättre hos patienterna som skrivits ut tidigt.
En annan delstudie, en systematisk litteraturöversikt, kom fram till att tre av tio patienter upplever ångest under det första året efter sin stroke. Screening för ångestsymtom kan därför övervägas för patientgruppen, anser Lena Rafsten.
Ytterligare en slutsats i avhandlingen var att den motoriska funktionsförmågan i den strokepåverkade armen har ett signifikant samband med patientens balansförmåga ett år efter stroke. Det här sambandet behöver beforskas ytterligare, enligt Lena Rafsten. Hon visar också att patientens egen uppfattning om sin balans stämmer bra med den objektivt uppmätta balansen, något hon vill ta fasta på i arbetet med att få patienterna fysiskt aktiva igen efter sin stroke. Däremot var sambandet svagt mellan ångestnivå och balans. Balansen mättes med Bergs balansskala och Timed up and go, patientens tilltro till sin balans med Fall Efficacy Scale och ångesten med Hospital Anxiety and Depression Scale.

Rafsten, L. Postural balance, anxiety and motor function after stroke, at a very early supported discharge with continued rehabilitation. Göteborgs universitet, 2020.

Annika Olsson
frilansskribent

Strokerehab på sjukhus och tidig utskrivning plus hemrehab ger likvärdiga resultat. Foto: Colourbox