Parasportare löper en ökad risk för idrottsrelaterade skador och sjukdomar, men kunskapen om dem är fortfarande begränsad. I ett aktuellt forskningsprojekt utvärderas ett elektroniskt självrapporteringssystem som ger nya möjligheter till datainsamling.

I ett samarbete mellan Parasport Sverige, Lunds universitet och Linköpings universitet har forskare tagit fram ett elektroniskt självrapporteringssystem specifikt anpassat till parasport. Självrapporteringen omfattar frågor om bland annat träningsdos, smärta, mental hälsa, sömn, skador och sjukdomar och kan göras via dator, telefon eller surfplatta.

I en pilotstudie som genomfördes under 2016 fick 28 paralympier använda e-hälsosystemet under fyra veckor. Resultaten visade att systemet överlag var fungerande och användarvänligt, även om mindre justeringar behövdes.
– De flesta deltagarna var positiva och tyckte att det fungerade bra. De tyckte det var viktigt att en sådan här studie genomfördes, säger Kristina Fagher, sjukgymnast och doktorand i forskargruppen Rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet.

I utvärderingarna framkom att deltagarna önskade att systemet skulle anpassas ytterligare till just parasportares specifika förutsättningar och funktionsnedsättningar.
– Vi har efter utvärderingen lagt till några svarsalternativ eftersom vissa skador och sjukdomar är idrottsrelaterade medan andra bekymmer är relaterade till funktionsnedsättningen. Systemet anpassades också för att underlätta rapporteringen för personer med synnedsättning.

Efter pilotstudien påbörjades ett större projekt där parasportare under ett år har fått fortsätta att registrera skador och sjukdomar via e-hälsosystemet. I januari avslutas datainsamlingen. Förhoppningen är att resultaten kan bidra till att skapa en säkrare idrott för parasportare i framtiden genom specifikt förebyggande insatser.
– Man vet inte så mycket om idrottsrelaterade skador och sjukdomar hos parasportare. När vi fått mer kunskap kan vi också se var vi behöver rikta insatser och vilka idrottare som behöver specifikt medicinskt stöd.

Fagher K et al. An eHealth application of self-reported sports-related injuries and illnesses in paralympic sport: pilot feasibility and usability study. JMIR Hum Factors 2017;4(4):***

Lisa Herulf Scholander
frilansskribent

Goalball. Foto: Sveriges Paralympiska kommitté