Diskussionerna gick stundtals varma på Fysioterapeuternas digitala kongress. Bland annat debatterades bättre transparens inom förbundet, fysioterapeutens roll inom mental hälsa, löneutveckling och yrkestiteln.

Nya förbundsstyrelsen får digitala applåder. Foto: Printscreen från kongressen som ägde rum på Zoom

Partystämningen var kanske inte på topp hela tiden helgen i november då de 85 ombuden på grund av pandemin fick genomföra kongressen hemifrån. En hel del teknikstrul skapade dessutom frustration, stress och förseningar – men i slutänden var detta varken avgörande för möjligheten att debattera eller för utfallet i voteringarna.
Sammanlagt fanns det 41 förslag från medlemmar och förbundsstyrelse att ta ställning till. Flera klubbades igenom utan några invändningar, som till exempel valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse. Därmed blir Cecilia Winberg förbundets nya ordförande från årsskiftet, och nästan hela förbundsstyrelsen (FS) förnyas.

Förslaget att låta FN:s globala utvecklingsmål Agenda 2030 genomsyra allt arbete i förbundets bifölls – med tillägg att även Barnkonventionen ska göra det. FS fick också i uppdrag att utifrån detta ta fram en hållbarhetsstrategi, samt att fördjupa sitt internationella arbete. Kongressen gav också grönt ljus till FS att sjösätta den föreslagna organisationsförändringen – men med ett par ändringar. Till exempel bestämdes det att det föreslagna ”Rådet för företagande och innovation” enbart ska heta ”Rådet för företagande”. Det beslutades också att innovation är något som ska genomsyra arbetet i alla de föreslagna råden. Förbundsstyrelsen hade också föreslagit att antalet FS-ledamöter ska minska från dagens nio till sju, men gick efter diskussion med på att låta antalet förbli oförändrat.
Vidare beslutades att möjligheten till lägre medlemsavgift för föräldralediga ska utredas och att förbundet ska ta fram en plan för hur det lokalfackliga arbetet ska stärkas. FS fick också i uppdrag att verka för en förlängd grundutbildning, fler forskar- och specialistutbildningstjänster och för att fler fysioterapeuter skaffar sig formell specialistkompetens.

Yrkestiteln blev ett diskussionsämne. Att det sex år efter det officiella namnbytet till fysioterapeut fortfarande finns sjukgymnaster skapar förvirring, menar både många medlemmar och förbundsstyrelsen. FS fick därför i uppdrag att intensifiera arbetet med att få alla sjukgymnaster att byta yrkestitel till fysioterapeut. Men Martina Israelsson, Sektionen för veterinärmedicin, påpekade att det inte är självklart för den som jobbar med djur.
– Titeln är inte skyddad på djursidan vilket innebär att vem som helst får kalla sig fysioterapeut. Därför är vi sjukgymnaster. Ska vi byta titel så måste den skyddas även hos oss. Förbundet bör sätta ner foten och jobba hårdare för ett skydd.

En större diskussionsfråga blev fysioterapeuters framtida roll inom mental hälsa. Sektionen för mental hälsa bad om hjälp från förbundet med att visa beslutsfattare vilka insatser fysioterapeuter kan göra för att bromsa den psykiska ohälsan i samhället.
– Det duger inte att lyfta fysisk aktivitet som vår enda åtgärd, sa Eva Henriques, Sektionen för mental hälsa. Det finns en stor risk att beslutsfattare och arbetsgivare inte förstår bredden i vårt arbete och varför en fysioterapeut bör prioriteras. Och då finns det en risk att vi till sist försvinner.
Förbundsstyrelsen ansåg att det här är ett påverkansarbete som bör ske lokalt, men många kongressombud ansåg liksom Sektionen för mental hälsa att det är ett arbete som är för stort och tungt att bedrivas i sektioner och distrikt och att det därför ska upp på central nivå. FS har nu fått i uppdrag att ta fram en strategi för hur ”fysioterapeuters roll inom området mental hälsa ska stärkas med utgångspunkt från evidensbaserad praktik”.

Fysioterapeuternas tillträdande ordförande Cecila Winberg. Foto: Agneta Persson

Ett annat ämne som manglades extra mycket var transparensen inom det egna förbundet. Flera efterlyser en bättre intern dialog och ökad delaktighet, liksom tydligare och mer läsbara protokoll från FS – inklusive bilagor – som bör publiceras snabbare än i dag. Förbundsstyrelsen vill inte publicera några bilagor eftersom det är att betrakta som arbetsmaterial och kan innehålla information som inte ska spridas.
– Den som vill veta mer är välkommen att höra av sig till kansli eller förbundsstyrelseledamot för att få veta mer, sa FS-ledamoten Monica Berg.
Thomas Airio, Distrikt Stockholm, svarade att det är orimligt att man som medlem ska ringa in och fråga om allt.
– Beslutsprotokoll är ett ofog som måste bort från en medlemsstyrd organisation eftersom det saknar transparens. Protokollen är till för att medlemmarna ska kunna bevilja er ansvarsfrihet.
Förslaget om att göra protokollen mer fylliga med bakgrundsinformation röstades dock ner av kongressen. Däremot kom det ett förslag från Lars Lundgren, Sektionen för idrottsmedicin och fysisk aktivitet, om att FS regelbundet återkopplar till medlemmarna om det arbete som görs för att bättre hänga med i hur de beslut som kongressen fattar följs upp.
– Kanske kvartalsvis i öppna möten med medlemmarna? föreslog han.
Tillträdande ordförande Cecilia Winberg gillade idén och lovade att ta med sig förslaget in i nästa mandatperiod.

En till fråga som blev föremål för diskussion var löneläget inom kåren. Här gav kongressen FS i uppdrag att intensifiera arbetet med att få en tydligare koppling mellan löneutveckling och karriär- och kompetensutveckling. Flera påpekade att det i dag rent ekonomiskt inte lönar sig att utbilda sig till fysioterapeut. Några lyfte att lönerna inom slutenvården ligger särskilt lågt och att förbundet bör göra en extra satsning här. FS höll med om att det inte går att vara nöjd med löneutvecklingen för fysioterapeuter, men vill inte bryta ut en särskild grupp utan i stället satsa på alla medlemmar.
– Att lägga extra krut på en eftersatt grupp behöver inte betyda att övriga bortprioriteras. Slutenvården är bortglömd, sa Rebecca Tronarp, Distrikt Stockholm.
Någon särskild lönesatsning på fysioterapeuter inom slutenvården klubbade kongressen inte igenom.

Läs mer: Presentation av de nya ledamöterna i FS finns i nr 4-20. Mer om de frågor kongressen hade att ta ställning till finns i Fysioterapi nr 5-20. Kongresshandlingar finns också på förbundets hemsida: fysioterapeuterna.se/kongress2020