En ny dansk studie visar att äldre rörelsehindrade med intensiv nacksmärta har ett ökat posturalt svaj jämfört med äldre utan sådan smärta. Äldre rörelsehindrade med intensiv ryggsmärta är också mer oroliga för att falla.

Hos äldre vuxna är muskuloskeletal smärta associerad med ökad oro för fall, nedsatt balans samt en ökad förekomst av fall. Hos yngre vuxna är intensiteten i nacksmärta och ryggsmärta associerad med ett ökat posturalt svaj. Men hur ser sambanden ut hos äldre rörelsehindrade med muskuloskeletal smärta? Försämras deras balans och oro för fall ytterligare? Och om så är fallet, är det förknippat med olika smärtintensitet? Det ville en dansk studie ta reda på.

Deltagarna i studien var 48 danskar över 75 år med en gånghastighet mindre än 0,9 m/s. Självrapporterad nacksmärta, ryggsmärta och samt oro för att falla registrerades via frågeformulär. Smärtintensiteten bedömdes på en skala från 0-10. Deltagarna delades in i mild (0-4) och intensiv (> 5) nacksmärta eller ryggsmärta. Posturalt svaj registrerades via en kraftplatta i en bekväm stående position.

Resultaten visade bland annat att deltagare med intensiv nacksmärta hade ett ökat anteriort-posteriort svaj och att de med intensiv ryggsmärta kände en ökad oro för fall. Slutsatsen forskarna drar är att intensiva nacksmärtor hos rörelsehindrade äldre är förknippat med signifikanta förändringar i postural balans och intensiv ryggsmärta är förknippad med betydligt ökad fallrädsla.

Kendall, J.C., Hvid, L.G., Hartvigsen, J. et al. Impact of musculoskeletal pain on balance and concerns of falling in mobility-limited, community-dwelling Danes over 75 years of age: a cross-sectional study. Aging Clin Exp Res (2017).

Foto: Colourbox