Huvudtalaren på Fysioterapi 2023, docenten och specialistfysioterapeuten Maria Bäck, vill inspirera professionen att leverera evidensbaserad träning på innovativa sätt.

Årets huvudtalare Maria Bäck. Foto: Madeleine Brosved

Årets keynote-föreläsare är Maria Bäck, docent och specialistfysioterapeut inom hjärt-kärlsjukdomar. Hon arbetar som universitetssjukhusöverfysioterapeut vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och som adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet.
– Det är mina två viktigaste roller. Att jag kan kombinera kliniskt arbete och forskning med undervisning har befruktat mitt arbete väldigt mycket, säger Maria Bäck. Jag hittar mina frågeställningar i kliniken och det gör att mina forskningsprojekt är väldigt kliniknära, men jag driver också på för att implementera forskningen så att den blir till kliniskt nytta. Det som motiverar mig mest är att ge tillbaka till patienterna och att dela med mig av den senaste kunskapen när jag undervisar.

Maria Bäck har också flera förtroendeuppdrag. Ett av dem är inom Nationella arbetsgruppen för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom inom NPO Hjärt-kärlsjukdomar. Hon koordinerar även implementeringen av superfärska riktlinjer för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom inom Västra Götalandsregionen. Vidare är hon med i styrgruppen för kvalitetsregistret SWEDEHEART (Hjärtsjukvårdens nationella kvalitetsregister) och i arbetsgruppen för SEPHIA. I den rollen driver hon bland annat ett nationellt nätverk av fysioterapeuter inom hjärtrehabiliteringen.
– Där hjälps vi åt att sprida forskningsresultat och goda exempel på hur man kan förbättra sin verksamhet. Med start 2024 läggs en ny kvalitetsindikator för fysioterapi till i SWEDEHEART, vilket vi arbetat hårt för. Målet är att lyfta den fysioterapeutiska behandlingen efter hjärtinfarkt.

Ett av de forskningsprojekt Maria Bäck leder handlar om att finna innovativa sätt att öka följsamheten till hjärtrehabträning. Bakgrunden är att bara var femte hjärtinfarktpatient som erbjuds träning genomför den.
– I Remote Exercise-studien har vi försökt tänka utanför boxen och leverera evidensbaserad träning på ett nytt sätt. Syftet är att ta reda på om träning via videolänk i grupp under ledning av fysioterapeut kan vara ett komplement till den sedvanliga sjukhusträningen och öka följsamheten till träning.
I studien deltar 27 sjukhus i Sverige och det kan därmed vara en av världens största studier inom fysioterapi, enligt Maria Bäck. I en annan studie observeras det totala rörelsemönstret hos personer som haft en hjärtinfarkt och sambanden mellan fysisk aktivitet, stillasittande och hälsoutfall kartläggs.
– I Activity-studien deltar 25 sjukhus men fler är på ingång och utifrån resultaten hoppas vi kunna ta fram förfinade och mer personcentrerade råd om fysisk aktivitet.

Vad kommer din keynote-föreläsning att handla om?
– Jag kommer ge en inblick i studierna jag nyss nämnt och berätta om nya metoder för genomförande och utvärdering av fysioterapeutledd träning vid hjärt-kärlsjukdom. Jag vill också diskutera hur vi kan använda den starka evidens vi har men leverera behandlingen på innovativa sätt. Det blir en bred publik, men jag tänker att digital fysioterapi kan appliceras på fler områden än hjärtrehabilitering. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan digitala arbetssätt även öka tillgängligheten och minska biltransporterna.

Vilka framtidsfrågor är viktiga för fysioterapin inom hjärtrehabiliteringen?
– Vi måste våga utvärdera nya arbetssätt, men samtidigt behålla ett evidensbaserat koncept inom hjärtrehabiliteringen. Det finns ingen evidens för att ”bara röra på sig lite” är good enough för den här målgruppen. Det finns också behov av mer insatser för andra diagnosgrupper som hjärtsvikt och claudicatio. De följs sällan upp fastän vi kan göra mycket för dem. En orsak kan vara att kvalitetsregistren för hjärtsvikt och benartärsjukdom saknar fysioterapeutiska variabler. Där finns en stor förbättringspotential.

Här finns fler intervjuer, program och mässkarta för Fysioterapi 2023!

Enbart mässkarta och utställarlista hittar du här!