Enligt en ny forskningsstudie har olyckor med rollatorer i trafiken ökat med 80 procent under tio år. Det är främst kvinnliga rollatoranvändare som skadas.

Rollatorolyckorna förväntas fortsätta öka på grund av en ökad andel äldre i befolkningen. Foto: Colourbox

Studien visar att 83 procent av trafikolyckorna med rollatorer var singelolyckor (fallolyckor) medan kollisionerna stod för 17 procent. Nästan var tredje fall orsakades av marknivåskillnader, exempelvis en trottoarkant. Vid fall var den vanligaste allvarligaste skadan en höftfraktur, medan kollisionerna med motorfordon främst gav allvarliga skador på huvudet och bålen. Kollisionerna inträffade oftast på parkeringsplatser och övergångsställen. Vid mer än hälften av kollisionerna, 54 procent, backade fordonen in i rollatorn.
– Den stora mängden påbackningar förvånade mig. När förskrivare ska lämna ut en ny rollator borde en del av informationen handla om att vara extra försiktig på parkeringsplatser, särskilt om man går långsamt, säger Anna Carlsson, forskare vid Chalmers Industriteknik som lett studien.
Andelen äldre över 80 år ökar i befolkningen, så vi kan förvänta att antalet rollatorolyckor kommer att fortsätta öka, säger hon. Utifrån resultaten efterfrågar hon nu stabilare hjälpmedelsdesign, specifika träningsprogram, effektivare hjälpmedelsunderhåll och en stödjande infrastruktur. Allt för att bidra till ökad säkerhet för rollatoranvändare.
– Vi måste jobba gränsöverskridande. Förutom förbättrad förskrivning, träning med och underhåll av hjälpmedlet behöver vi bygga bort onödiga nivåskillnader och andra uppenbara risker i infrastrukturen. Det är synd att man inte utgår från de mest sköra grupperna när man utformar stadsmiljöerna. De som använder hjälpmedel behöver få komma till tals mer.

Titel: Rollator related pedestrian single accidents and collision events in Sweden, Traffic Safety Research, 2 February 2022,