I tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens regelbundet under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till ämnet våldsutsatthet och vilket ansvar fysioterapeuter har för patienter utsatta för våld i nära relation.

I Forskning pågår-artikeln finns mer kunskap om hur fysioterapeuter kan ställa frågor om våldsutsatthet i mötet med sina patienter. Foto: NCK

SAMMANFATTAT  Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett omfattande folkhälsoproblem. Den nationella studien ”Våld och hälsa” från Nationellt centrum för kvinnofrid visar att 14 procent av kvinnorna och 5 procent av männen har utsatts för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld av en aktuell eller tidigare partner i vuxen ålder.

Få patienter berättar spontant om att de är utsatta för våld och många söker vård upprepade gånger både för akuta skador och kroniska symtom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram. Bland de symtom som kan uppstå på längre sikt är det vanligt med olika typer av smärtproblematik.

Hälso- och sjukvården spelar en nyckelroll i att upptäcka våldsutsatthet. Från 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för fysioterapeutprogrammet, där det nu ingår krav på obligatorisk kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. För att kunskapen ska kunna omsättas i praktiken bör rutiner för arbete med våldsutsatta patienter finnas på varje arbetsplats.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.