Ambitiöst och flera bra förslag, men också oroande. Så kommenterar Fysioterapeuternas ordförande Cecilia Winberg Tidöavtalet, och tillägger att hon kommer att reagera på förändringar som går på tvärs mot förbundets etiska regler.

Som en partipolitiskt obunden organisation försöker Fysioterapeuterna enbart påverka sakpolitik, säger ordförande Cecilia Winberg. Foto: Ulf Huett

I det så kallade Tidöavtalet redogör de tre regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tillsammans med Sverigedemokraterna för vilka frågor de ska samarbeta kring under mandatperioden. I stycket om hälso- och sjukvården står det att de ska arbeta för att ”kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjningen för anställda inom vården. Patientens bästa ska vara i centrum av reformarbetet.”
– Det här är ambitiöst och bra, säger Cecilia Winberg. Det är ju saker som vi alla vill. Till exempel ska det till en nationell plan för styrning och kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården, och att se över vilket behov som finns i dag och kommer att finnas framöver känns ju som en positiv åtgärd.
Cecilia Winberg ser även ljust på avtalets ambition att stärka primärvården och att fysioterapeuter nämns som en del i det arbetet, att arbetsmiljön ska förbättras och att den administrativa bördan med onödig byråkrati ska minska. Hon tycker också det är bra att kvinnors hälsa lyfts fram i avtalet, liksom ett stärkt arbete med psykisk hälsa och en förbättrad elevhälsa.
– Att satsa på de här bitarna kommer att gagna oss fysioterapeuter, säger hon.
Hon ser också bra förslag på hur företagare ska få en bättre tillvaro och hur möjligheterna för äldre att stanna kvar i yrkeslivet ska stärkas.

Men Tidöavtalet innehåller även bekymmersamma delar, menar Cecilia Winberg. Bland annat finns det förslag på att rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas, vilket skulle försvåra arbetet för många fysioterapeuter, säger hon.
– Det är klart oroande och skulle göra det svårare för oss att arbeta patientsäkert. Det skulle också göra det svårare för patienten, som i den personcentrerade vården själv ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Utan tolk som hjälper till i samtalet med patienten kan jag inte med säkerhet veta att den information jag får är den riktiga, och att jag förstår den på ett korrekt sätt.

Vad är problemet med att patienten själv kan få bekosta tolk om det behövs?
– Det beror på var kostnaden hamnar. Hamnar den inom högkostnadsskyddet så är det en sak, den vården betalar man ju redan för. Men hamnar kostnaden utanför skyddet, eller om den blir för hög, så finns det en risk att patienter väljer bort tolk och då försvårar det arbetet.

Anmälningsplikt för personer som kommer i kontakt med asylsökande som lever gömda ska enligt avtalet utredas. Hur skulle det påverka fysioterapeuter som möter dessa patienter?
– Anmälningsplikt skulle sätta all hälso- och sjukvårdspersonal, och även patienterna, i en väldigt obekväm sits. Men i avtalstexten står det att det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, så där anser jag att hälso- och sjukvården i så fall ska vara undantagen för att man som patient ska kunna känna sig trygg.

I Fysioterapeuternas etiska regler står det bland annat att fysioterapeuter ska respektera alla människors lika värde och varje människas särskilda behov samt rätt till ett värdigt bemötande. Det står också att fysioterapeuter ska respektera patientens rätt till integritet och sekretess.

De förslag som nu lagts går till viss del inte ihop med förbundets etiska regler?
– Kommer det förslag som går på tvärs mot våra regler och stadgar så behöver vi reagera. Vi behöver säga ifrån och markera att det här är försvårande för vårt arbete, för våra medlemmar och i förlängningen även för patienterna.

Du har redan i en debattartikel i Dagens Nyheter, tillsammans med andra förbund, reagerat mot förslaget om tolkarna. Finns det fler saker ni behöver reagera på?
– Vi kan behöva reagera på anmälningsplikten, beroende på var den hamnar. Men vi kommer fortsätta reagera i sakpolitik utifrån våra medlemmars och utifrån patienternas bästa. Eftersom vi är en partipolitiskt obunden organisation är det just i sakpolitik vi ska försöka påverka.

I avtalet står det att patientens bästa ska stå i centrum för det här reformarbetet. Tycker du att det gör det?

– Det är lite oklart vem de definierar som patient. Men jag väljer att definiera patienten så här: en person som bor i Sverige och som har behov av hälso- och sjukvård. De förslag som finns i stycket om hälso- och sjukvård kommer, om de går igenom, att vara till fördel för patienterna. Sen finns det stycken på andra områden som försvårar beroende på vem patienten är. Men de skriver att de i utredningarna ska lyssna på professioner och patientföreträdare, och då kommer vi ju att finnas med.

Hälso- och sjukvård får förhållandevis litet utrymme i Tidöavtalet, medan kriminalitet och invandring får mycket. Din reflektion kring det?
– Det speglar debatten och tonläget före valet, så jag är inte förvånad. Men Tidöavtalet är en överenskommelse om vilka frågor de fyra partierna ska samarbeta kring. Det betyder att de tre regeringspartierna kan förhandla med andra partier i andra frågor, som till exempel äldreomsorgen som inte nämns i det här avtalet. Görs det så är det inget bekymmer. Men om det är det här avtalet som blir bärande och det man lägger allt sitt fokus på, och om man inte förhandlar kring andra frågor, ja då är det oroande.

Tidöavtalet hittar du HÄR.