Under sitt General meeting i Dubai i maj valde World Physiotherapy kanadensaren Michel Landry till ny ledare och röstade även igenom en miljö- och klimatpolicy. Den europeiska regionen får behålla sin juridiska självständighet. Förbundsordförande Cecilia Winberg ger en snabbinblick i toppmötet.

Cecilia Winberg deltog digittalt på World Physiotherapys toppmöte. Foto: Ulf Huett

Vart fjärde år håller World Physiotherapy ett så kallat General meeting där medlemsländerna beslutar om verksamhetens inriktning framåt. Fysioterapi ringde upp Cecilia Winberg, ordförande för Fysioterapeuterna, för att få en inblick i världsorganisationens toppmöte.  Det var ett hybridmöte då vissa medlemmar valt att inte resa till Dubai. Sverige var ett av de länder som bojkottade den kontroversiella mötesplatsen fysiskt och i stället var med digitalt.
– Det fungerade förvånansvärt bra rent tekniskt, berättar Cecilia Winberg. Av de som inte var på plats fysiskt fanns två grupperingar, såvitt jag kunde se. En grupp var de länder som tog avstånd från att mötas i Dubai på grund av landets bristande respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Den andra gruppen var representanter från låginkomstländer, eftersom det är för dyrt för dem att resa.

Vilka var de viktigaste besluten som togs under mötet?
– En viktig fråga, som varit aktuell för oss hela våren, är att World Physiotherapy har velat ändra på organisationen så att den europeiska regionen inte längre skulle få vara självstående med egen ekonomi och egen juridisk person, berättar Cecilia Winberg. Styrelsen för världsorganisationen ville att alla regioner skulle styras likadant. Men vi i Europa kunde inte ställa oss bakom ett sådant beslut eftersom vi driver flera gemensamma projekt gentemot EU och även håller på med forskning som är EU-finansierad. Därför har vi i Norden och Europa arbetat väldigt hårt för att vi skulle få fortsätta som tidigare. Och det gick bra, styrelsen valde att dra tillbaka förslaget.

Det fattades också ett beslut om en miljö- och klimatpolicy med titeln ”Climate Change and Health” som är i linje med WHO:s Agenda 2030 och vetenskapliga underlag från The Lancet, berättar Cecilia Winberg. Vidare valdes en ny ordförande för världsorganisationen, då en ordförande bara kan sitta två mandatperioder och irländska Emma Stokes nu har fullföljt sina två. Hon lämnar nu över ledarskapet till Michel Landry, en forskare från Kanada.

Michel Landry från Kanada valdes till ny ledare för världsorganisationen. Foto: Stian Rugsveen Engen

Sverige har haft en god relation till Emma Stokes och hon har flera gånger gästat förbundets Fysioterapikonferenser. Hur är Fysioterapeuternas relation till den nya ordföranden?
– Han är inte helt ny för mig, då jag har mött honom tidigare inom World Physiotherapy. Han är dessutom adjungerad professor på ett norskt universitet och våra förbundskollegor i Norge har gett honom goda vitsord. Vi hoppas att han vill medverka under Fysioterapi 2023 i oktober, han har redan fått frågan.

Påverkar World Physiotherapys beslut det svenska förbundets verksamhet?
– En av de saker världsorganisationen vill är att höja lägstanivån på fysioterapeututbildningen i de länder där kvaliteteten på eller tillgången på utbildning är låg och arbeta för att det ska råda remissfrihet till fysioterapeut och andra frågor som synliggör professionens bidrag till samhällsnyttan. Det arbetet berör låginkomstländer mer än det berör oss. Men ett arbete som berör oss, och som vi är delaktiga i, är världsorganisationens samarbete med WHO där man driver ett arbete ihop med andra professioner inom ramen för Rehabilitation 2030, för att öka fokus på rehabilitering i hela världen.

Pågår det något annat utvecklingsarbete inom World Physiotherapy?
– Det pågår bland annat ett förändringsarbete för att öka transparensen och delaktigheten inom världsorganisationen. Och det märktes inför General meeting, vilket är väldigt positivt. Inför mötet har alla medlemsländer fått se strategi- och policydokument i ett tidigt skede och även fått möjlighet att komma med synpunkter. Många motioner under tidigare år har handlat om att medlemmarna vill att World Physiotherapy ska vara mer decentraliserat och låta fler länder komma till tals oavsett storlek och förutsättningar. Det har världsorganisationen lyssnat på och arbetar i dag mer med mångfalds- och delaktighetsfrågor.

Diskuterades det kontroversiella valet av mötesorten Dubai?
– Nej, det var inte uppe på agendan denna gång. Men det kan säkert bli fler diskussioner som liknar den framöver, om länder med odemokratiskt statsskick ansöker om medlemskap i världsorganisationen.

Det svenska förbundet var med och bildade världsorganisationen på 50-talet. Hur viktigt är Fysioterapeuternas engagemang idag?
– Det är viktigt utifrån värden som samhörighet, solidaritet och vara en del av något större som gör att man får syn på professionens roll i ett mycket vidare perspektiv. Sedan är Sverige en del i att vara en draghjälp för den globala professionsutvecklingen. I Vitryssland finns det exempelvis bara enstaka fysioterapeuter och de som vill utbilda sig till fysioterapeuter åker bland annat till Indien för att göra det. För att höja standarden på utbildning, klinik och forskning globalt behövs länder som har nått längre och som kan gå före, och Sverige är ett sådant land. Vi har också varit tidiga med att arbeta för frågor som levnadsvanor, remissfrihet och hållbarhet.

Bidrar Sverige med några kunskaper när det gäller fackliga frågor som arbetsvillkor, löner och arbetsmiljö, och rätten att organisera sig fackligt?
– Nej, något sådant arbete pågår inte inom världsorganisationen. De allra flesta medlemsländer har bara ett professionsförbund medan vi är både ett fack- och professionsförbund. Det är därmed väldigt svårt för oss att påverka rätten för fysioterapeuter att organisera sig fackligt i andra länder och likadant är det med löner och arbetsmiljö. Det är främst med de nordiska länderna vi kan samarbeta i sådana frågor eftersom vi har liknande förutsättningar. Det gäller även i vissa fall inom den europeiska regionen, när det kommer upp frågor om minimilöner, gigg-ekonomi och arbetsmiljö inom EU. Där finns det utvecklingsmöjligheter.

Nästa General meeting hålls 2027 i Nord- eller Latinamerika och nästa vetenskapliga världskonferens blir 2025 i Japan.

För att se en video med Michel Landry, klicka här!