Eva Gåve, specialist i pediatrisk fysioterapi, har lett ett tvärprofessionellt arbete med att ta fram ett nationellt vårdprogram för långvarig smärta hos barn. Nu är det klart.

Eva Gåve, specialist i pediatrisk fysioterapi vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, har lett arbetet med vårdprogrammet. Foto: Lois Steen

Vad är syftet med det nationella vårdprogrammet?
– Huvudsyftet har varit att vården för barn med primär och sekundär långvarig smärta ska bli mer jämlik över landet. För att nå dit behövs ökad kunskap, kompetensutveckling och ett tvärprofessionellt omhändertagande ur ett biopsykosocialt perspektiv.

Vilka satsningar behövs i hälso- och sjukvården för att kunna följa vårdprogrammet?
– Det är varierar väldigt mycket från region till region. Vissa har en tydlig organisation med smärtmottagningar för barn på olika vårdnivåer medan andra har lite, inget alls eller några eldsjälar. Nu ska respektive region sjösätta vårdprogrammet efter sina förutsättningar. Det vi betonar är att det behövs en ökad kunskap på alla vårdnivåer oavsett om man är på specialistnivå eller inte. Det behövs även en tydlighet i organisationen vilka barn som ska omhändertas var. Vid sekundär smärta, där en underliggande sjukdom orsakar smärtan, måste olika verksamheter samverka med varandra. Vi trycker också på vikten av samordning med skola och i vissa fall socialtjänst, då skolgång, familjeliv och vardag ofta påverkas negativt av smärtan.

Vilka har ansvaret för att driva igenom en implementering?
– När alla regioner gick samman i ett kunskapsstyrningssystem då åtog man sig att implementera nationella vårdprogram i alla regioner. Tanken är att regionala och lokala arbetsgrupper nu ska ta vid och rulla ut det i respektive region. Under resans gång har vi fört samtal med sådana för att involvera alla. Det ingår i själva konceptet. Som stöd i genomförandet har de även en konsekvensbeskrivning som berör etiska aspekter, kostnader, kompetensförsörjning med mera.

Vad kan man göra som enskild fysioterapeut?
– Att läsa igenom dokumentet är ett bra första steg. Fråga dig sedan vilket innehåll och vilken struktur som finns i omhändertagandet av långvarig smärta hos barn där du jobbar. Stämmer det överens med vårdprogrammet? Många fysioterapeuter kämpar ensamma på sin post och då kan man ta hjälp av vårdprogrammet för att skicka bollen uppåt mot cheferna. Det visar hur god och jämlik vård för de här barnen ska se ut och kan vara ett stöd i att etablera ett bättre omhändertagande. Det kan ge kraft i argumenten att man som medarbetare vet att det här vårdprogrammet är framtaget av alla regioner med målet är att få det att fungera i verksamheterna.

Länkar till dokumenten
Nationellt vårdprogram för långvarig smärta hos barn
Konsekvensbeskrivning för nationellt vårdprogram för barn och ungdomar med långvarig smärta