Att även psykisk ohälsa ingår i primärvårdens grunduppdrag bör förtydligas. Det föreslår en statlig utredning. Fysioterapeuterna gillar förslaget, men betonar vikten av kompetensutveckling.  

Psykisk ohälsa ingår redan i primärvårdens uppdrag men bör förtydligas i lagtext. Bild: Colourbox

Nu har den statliga utredningen God och nära vård presenterat sitt sista utredningsuppdrag som handlar om hur primärvården ska stå bättre rustad att arbeta med psykisk ohälsa. I betänkandet, som lämnades över till socialminister Lena Hallengren den 28 januari, pekar utredningen på att psykisk ohälsa redan ingår i primärvårdens grunduppdrag men att det behöver förtydligas. I en intervju med Dagens Medicin säger utredaren Anna Nergårdh:
– Traditionellt så är primärvårdens styrka det oavgränsade uppdraget, ansvaret för hela människans hälso- och sjukvård. När vi har genomlyst 21 regioner och ett antal kommuner så är vår slutsats att trots att alla är överens om att en stor andel av vården kring psykisk ohälsa sker i primärvården så är det väldigt övergripande och bristfälligt beskrivet. Därför tycker vi att det är viktigt att det klargörs i lagstiftningen.

Fysioterapeuternas ordförande Cecilia Winberg är vid en första genomläsning av den drygt 400 sidor långa utredningen nöjd med det som presenteras.
– Det är bra att man inte föreslår någon förändrad vårdform utan istället vill ha ett förtydligande av primärvårdens uppdrag där såväl fysisk som psykisk hälsa ingår, säger hon.
Att utredningen ger några exempel på verksamheter där man framgångsrikt jobbar i interprofessionella team med psykisk ohälsa tolkar hon som att man vill se fler teamarbeten inom primärvården.
– Den lyfter också aspekter som kontinuitet, att se till hela människan, kropp och själ som en helhet … det i sig talar ju för ett interprofessionellt samarbete, säger Cecilia Winberg. Och där är fysioterapeuten given att vara med. Men det här förutsätter också att man från primärvårdens håll har en struktur och en organisation som underlättar teamarbete.

Vikten av kompetensutveckling betonas också i utredningen. Fysioterapeuter inom primärvården har länge mött personer med psykisk ohälsa och har kontinuerligt jobbat på att ge dem ett bra omhändertagande, säger Cecilia Winberg.
– Men man vill att det ska finnas fler fysioterapeuter inom primärvården, och att deras uppdrag ska utökas, utan att alltid möta upp det med kompetensutveckling eller fördjupning. Det är ett problem som skapar en otrygghet i arbetsuppgifterna. Den här utredningen visar att det finns behov av kompetensutveckling.
Att utredningen även nämner att regionernas förfrågningsunderlag i och med det förtydligade uppdraget för primärvården kan komma att ändras är något företagande fysioterapeuter bör vara uppmärksamma på, menar Cecilia Winberg.
– Man kan ju tänka sig att det kommer en öppning för vårdval med inriktning mot psykisk ohälsa och att det därmed är något som blir möjligt för företagande medlemmar att jobba med.
Utredningen inkluderar inte yngre personer eftersom det just nu pågår en annan statlig utredning om god och nära vård för barn och ungdomar som även inkluderar psykisk ohälsa. Den utredningen presenteras nästa år.

Betänkandet ”God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa” finns här.

  • Utredningen God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem har sedan 2017 arbetat med att ta fram förslag på vilka förändringar som behöver göras för att hälso- och sjukvården bättre ska kunna möta befolkningens behov. Vi lever längre, och vi lever länge med kroniska sjukdomar, och därför behöver hälso- och sjukvården flytta fokus från akut vård till mer förebyggande och rehabiliterande insatser. Utredningen God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa är ett tilläggsuppdrag och bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.