Ungdomar som idrottar på en hög nivå har ofta ont i ländryggen. I mer än 50 procent av fallen orsakas smärtorna av stressfrakturer. Det visar en ny avhandling.

Elitsatsande ungdomar behöver hjälp att hitta rätt träningsnivå, säger nydisputerade Claes-Göran Sundell. Foto: Colourbox

Det började med att en 15-åring som idrottade mycket kom till fysioterapeuten Claes-Göran Sundells mottagning med en stressfraktur i ländryggen. Claes-Göran kunde inget om den här sortens skador, och att det ens var möjligt för dem att uppstå hos ungdomar var nytt för honom. Han blev intresserad av att närmare undersöka sambandet mellan ungdomar, idrott och ländryggsbesvär.
I sitt avhandlingsarbete har han bland annat gjort en enkätstudie där över 2 500 gymnasieungdomar mellan 16 och 19 år har svarat på frågor om idrottsvanor och fysiska besvär. Knappt hälften av dem som idrottade uppgav att de hade besvär i ländryggen.
– Besvären var signifikant vanligare hos dem som elitidrottade och tränade mer än sex timmar i veckan, säger Claes-Göran Sundell. Någon skillnad mellan olika idrotter kunde vi inte se.

I en registerstudie tio år bakåt i tiden fann han 19 fall av spondylolys, alltså ett brott i en del av en ryggkota. I en prospektiv studie följde han 25 elitidrottande ungdomar mellan 13 och 19 år med smärtor i ländryggen och undersökte dem med magnetresonanskamera och datortomograf. I den här gruppen hittade han inom loppet av 18 månader 14 fall av spondylolys. Genom att använda båda dessa tekniker hittade han tidiga tecken på spondylolys i form av ödem och inkomplett fraktur.
– Vanligaste skadan var spondylolys som mer än 50 procent hade. Att det var så många var oväntat! Men vi upptäckte inte bara stressfrakturer utan även sådant som diskbråck och diskdegeneration hos 88 procent av dem som hade ont.
De ungdomar som hade någon form av skelettskada fick vila från fysisk belastning, förutom ADL, i tre månader. Sedan följdes de upp med röntgen för att se hur skadan hade läkt.
– Upptäcks skadan i ett tidigt stadium så ökar chansen att kunna läka den med vila från idrott och annan tung ländryggsbelastning. Men upptäcks den i ett senare stadium är det svårare.

Claes-Göran Sundell hoppas att hans forskningsresultat ska leda till en ökad medvetenhet om att den här typen av skador är vanliga hos unga idrottare.
– Det är inte farligt att träna mycket, men om man gör det och får ont i ländryggen så är det viktigt att sjukvården tar problemen på allvar och tidigt gör en undersökning med bilddiagnostik.
Utifrån sitt forskningsmaterial kan han inte komma med några evidensbaserade råd om hur skadorna ska förebyggas, säger han.
– Men är man en hårt tränande, elitsatsande ungdom så är det viktigt att man får hjälp att hitta den rätta träningsnivån. Särskilt när man är i puberteten eftersom det är stor skillnad i mognadsgrad mellan olika individer.

  • Syfte: Få en uppfattning om hur vanligt det är med ländryggsbesvär hos ungdomar. Ta reda på vilka skador som kan uppstå hos elitsatsande ungdomar som får ont i sin ländrygg. Beskriva en mera precis klassifikation av spondylolys med hjälp av MR och CT. Att uppmärksamma differentialdiagnoser i bäckenområdet som till exempel stressreaktion/fraktur på Tuber Ischiadicum.

    Resultat i urval: Ländryggssmärta är vanligt hos 16-19-åringar, och mer förekommande hos flickor och högaktiva ungdomar. Ländryggssmärta hos ungdomar 13-19 år som idrottar på hög nivå kan tyda på frakturer i pars interacticularis i den bakre delen av kotan. En differentialdiagnos kan vara stressreaktion/fraktur i bäckenets skelett.

    Titel: Low back pain in adolescent athletes. Umeå universitet, 2019.