En kvalitetssäker 3-årig klinisk specialistutbildning som är förankrad med lärosäten och arbetsgivare, som lyfter sektionernas sakkunskap och kan anpassas till lokala förutsättningar. Det är några mål med den revidering av specialistordningen som pågår inom Fysioterapeuterna.

Charlotte Chruzander är hälso- och sjukvårdsstrateg på Fysioterapeuterna. Foto: Lois Steen

Arbetet med revideringen utgår från Fysioterapeuternas kongress 2016 då beslutet togs att revidera ansökningsprocessen till specialist för att den ska bli så transparent, tidseffektiv och kvalitetssäker som möjligt. För att inhämta information har förbundets professionsavdelning under 2017 och våren 2018 genomfört enkäter med specialister, specialistsökande och handledare. Man har även haft olika typer av möten med Högskolegruppen, Vetenskapliga rådet, Förhandlingsråd, Företagarråd, Professionsrådet, Specialistkommittén samt förbundsstyrelsen.

Under Fysioterapeuternas rådsmöte i mars presenterade hälso- och sjukvårdsstrateg Charlotte Chruzander, ett första revideringsförslag i åtta punkter (se faktaruta).
– Det är en lång process innan vi kan sjösätta en ny specialistordning. Det här är förslag som ska diskuteras utförligt innan de tas vidare. Det är viktigt att alla synpunkter kommer fram, betonar Charlotte Chruzander.

Den nya specialistordningen ska bli en 3-årig klinisk utbildning under handledning med akademisk fördjupning, och förbundet vill stärka handledarens roll genom utökat mandat och utbildningsstöd. Man vill också skapa en struktur som tydliggör sektionernas roll som sakkunniga, öka transparensen via tydligare krav och en förenklad ansökningsprocess. Ett viktigt övergripande mål är även att specialistordningen ska motsvara hälso- och sjukvårdens behov och att den ska vara begriplig för omgivningen.
– Vår nuvarande specialistordning har inte så hög legitimitet externt. En specialistutbildning som stannar internt har vi ingen anledning att fortsätta bedriva, så den nya specialistutbildningen behöver vara bättre förankrad med externa parter.

Ett förslag i linje med det är att skapa ett specialistråd av externa representanter från lärosätena och arbetsgivare samt förbundets sakkunniga på professions- och förhandlingssidan.
– Vi behöver ha en dialog med de parter som vi vill kräva specialisttjänster av. Därför vill vi också koppla den nya specialistordningen till fysioterapeuters karriärvägar. För att lyckas med det behöver vi samverka mer inom förbundet, exempelvis mellan professionsråd och specialistansvariga och förhandlingsråd och kansliets ombudsmän, säger Charlotte Chruzander.

En annan viktig del i att göra specialistordningen mer begriplig för omgivningen är att se över antalet specialistinriktningar och indelningen av dessa, förklarar hon.
– Ett förslag vi tittar på är om vi skulle kunna ha en övergripande indelning och därunder ett antal specialistgrenar.
I revideringsarbetet tittar man även på den geografiska ojämlikheten, med stora skillnader i möjligheten att bli specialist i glesbygd och en universitetsstad.
– Varför ska vi göra det svårt att bli specialist i glesbygden? Det behövs specialister även där. En individuell studieplan ska i framtiden kunna anpassas till lokala förutsättningar.

 • FAKTA: Förslag till reviderad specialistordning

  Det första utkastet till en ny specialistutbildning innehåller åtta förslag som kommer att diskuteras, konkretiseras och skickas på remiss under våren.

  • 1. Utbildningen ska innehålla rekommenderade aktiviteter.
  • 2. Handledaren får ett ökat mandat.
  • 3. Ansökningshandlingar blir i form av intyg.
  • 4. Sektionerna utser en specialistansvarig.
  • 5. Specialistkommitténs sammansättning och uppdrag ändras.
  • 6. Ett specialistråd inrättas där förbundet, lärosäten, arbetsgivare samverkar.
  • 7. Uppdraget för kansliets specialistansvarige och specialisthandläggare ändras.
  • 8. Ansökan kan ske kontinuerligt under året.
Så här ser den fortsatta processen ut:

Vårterminen 2018
∙ Revidering av förslag efter Rådsdagarnas diskussioner
∙ Remissrunda med reviderade förslag till berörda delar i förbundet
∙ Information om processen till alla medlemmar via medlemsbrev

Höstterminen 2018
∙ Sammanställning av inkomna synpunkter/förslag från remissrundan

Januari 2019
∙ Förslag till ny specialistordning till förbundsstyrelsen för beslut

Våren 2019
∙ Förberedelser inför implementering av ny specialistordning

Hösten 2019
∙ Implementering av Fysioterapeuternas nya specialistordning