Sex anställda på Sahlgrenska, bland annat en fysioterapeut, bildar tillsammans Fokus resursteam. Uppdrag: motverka sjukskrivningar och bli bättre på att rekrytera och behålla personal.

Mimmi Falk är resursteamets fysioterapeut. Foto: Eleonore Montler

Fokus resursteam består av en fysioterapeut, en sjuksköterska, två undersköterskor, en vårdadministratör och en projektledare. Alla jobbar på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Tillsammans har de i uppdrag att under två år coacha fem avdelningar till en bättre arbetsmiljö. Målet är att arbetsplatserna lättare ska kunna både rekrytera och behålla personal, och att få ner antalet sjukskrivningar.
Teamets uppgift är att bistå med stöd, inspiration och metoder. Fysioterapeuten Mimmi Falk, som under projekttiden jobbar heltid med detta, säger att hon bland annat vill bidra med att öka förståelsen för rehabiliteringens roll på avdelningarna.
– Teamarbetet fungerar inte alltid, säger hon. Jag vill verkligen jobba för att öka rehabtänket generellt hos alla. Det är ett återkommande bekymmer att personal inte ser sin del i kugghjulet. Man ser till exempel inte hur viktigt det är att vardagliga saker fungerar, som att man som patient får komma upp och sitta till lunchen.

Fysioterapeuterna har förstås också en del att lära från andra professioner när det gäller teamarbete, säger hon.
– Man kan tycka att det är självklara saker, men det är inte det. Det finns många invanda mönster här som vi får försöka jobba bort. I en miljö där man är stressad, och där man är pressad av ekonomiska förutsättningar som man inte kan påverka, där är det i relationerna det brister först.
Hittills har teamet gjort en första avstämning genom att besöka de avdelningar som ingår i projektet och skapat relationer med personalen som jobbar där.
– Vi ser hur de har det, hur de mår och vilka förbättringsområden som vi ser, säger Mimmi Falk.

Teamet, som finansieras av Västra Götalandsregionen, har ett nära samarbete med både Göteborgs universitet och Chalmers. På Chalmers kommer studenter att skriva examensarbeten kopplade till projektet. Och Institutionen för arbetsvetenskap och sociologi på Göteborgs universitet har varit med och utbildat alla teamets medlemmar i samtalsmetodik inför starten.
Mimmi Falk tror på idén att låta personer med vårderfarenhet, och som känner till hur Sahlgrenska fungerar, själva göra det här förbättringsarbetet.
– Det är vi som personal som kan göra förändringarna, säger hon. Kraften till det finns ju hos oss själva, inte hos dyra konsulter utifrån.

Fotnot: På teambilden på startsidan syns fyra av teamets sex medlemmar: projektkoordinator, sjuksköterska och två undersköterskor. Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset