Fem privatpraktiserande fysioterapeuter i Kalmar krävs på sammanlagt 12,6 miljoner kronor för stora brister i sin journalföring. Av 25 granskade praktiker har bara nio fått godkänt.

Foto: Colourbox

I höstas inledde Landstinget i Kalmar län en granskning av samtliga 25 privatpraktiserande fysioterapeuter som har avtal och får ersättning enligt nationella taxan. När journalanteckningarna gicks igenom visade det sig att det hos fyra fysioterapeuter saknades uppgifter i stor omfattning. Dessa fyra anmäldes för bristande journalföring till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
En närmare granskning av samtliga patientbesök under de senaste tre åren hos de anmälda fysioterapeuterna, plus ytterligare en som nu hade anmälts till IVO, visade på väldigt omfattande journalbrister. I ett fall var till exempel bara 0,1 procent av 12 706 fakturerade åtgärder journalförda. I övriga fall ligger andelen journalförda besök på mellan 16 och 60 procent av fakturerade åtgärder.

Av totalt 25 granskade fysioterapeuter har hittills bara nio fått godkänt. 16 har påvisat brister, varav fem mycket allvarliga. Tio fysioterapeuter krävs på återbetalning. De fem med störst brister krävs på sammanlagt 12,6 miljoner kronor. Övriga får mindre återkrav. Sex fysioterapeuter får en tidsfrist för att korrigera brister.
– Granskningen har varit viktig och visar att vi har anledning att kräva tillbaka offentliga medel som betalats ut, säger Sofia Hartz, planeringsdirektör vid Landstinget i Kalmar län, i ett pressmeddelande. Det är allvarligt att flera av fysioterapeuterna dessutom visar anmärkningsvärda brister när det gäller journalföring, och vi kan inte utesluta att patientsäkerheten kan ha äventyrats för enskilda patienter.

Att Landstinget i Kalmar går ut med ett pressmeddelande innan de berörda fysioterapeuterna har fått en chans att yttra sig, eller innan en domstolsprövning är gjord, är olyckligt. Det anser Fysioterapeuternas chefsjurist Martha Gurmu.
– Efter en polisanmälan ska en förundersökning ske och en sådan har vi ingen kännedom om, säger hon. När landstinget går ut med den här informationen ser det ut som om fysioterapeuterna har erkänt och är skyldiga, vilket är allvarligt. Inget beslut finns från varken åklagaren eller domstol. Det är olyckligt att de svartmålas på det här viset.

Förbundets ombudsman Jörgen Lundqvist har varit i kontakt med fem av de granskade fysioterapeuterna.
– De uppfattar återbetalningskraven som oproportionerliga och inte sakligt grundade, säger han. De säger också att de inte har fått ta del av allt faktaunderlag och att de inte har fått någon möjlighet att bemöta felaktigheter. De medger också att det kan finnas en del brister i journalföringen, men att dessa beror på slarv, slentrian och dålig uppdatering på vad som gäller.
Jörgen Lundqvist poängterar skyldigheten för var och en som driver privat praktik att hålla koll på lagar och förordningar – och att följa dem.
– Det finns inget som motiverar ett avkall på den skyldigheten, säger han. Det vi nu kan hjälpa till med är att se till så den här processen går rättssäkert till. De måste få tillgång till hela granskningen, och de måste få en chans att bemöta anklagelserna.
Jörgen Lundqvist säger att Fysioterapeuterna är positiva till att den här typen av kontroller görs.
– Effekten av dem blir färre fel och ökad patientsäkerhet. Men privatpraktiker behöver bli bättre på att uppdatera sig på vad som gäller för att slippa den här typen av återbetalningskrav.