I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till ämnet förebyggande av arbetsrelaterad ohälsa. Den röda tråden är ett perspektivskifte från insatser på individnivå till insatser på organisationsnivå.

Foto: Colourbox

SAMMANFATTAT Arbetsrelaterad ohälsa till följd av hög arbetsbelastning är vanligt förekommande och det finns ett stort behov av förebyggande insatser. Tidigare forskning har visat att orsaker bakom den arbetsrelaterade ohälsan oftast finns på en organisatorisk nivå. Dessa utmaningar möts dock vanligtvis med insatser som syftar till att stärka enskilda individer, vilket leder till att de insatser som görs sällan får avsedd effekt. Ett effektivt förebyggande arbetsmiljöarbete kräver en ökad kunskap om förhållandena på arbetsplatsen samt ett ökat samarbete såväl inom arbetsplatsen som mellan arbetsplatsen och vården. I detta arbete har fysioterapeuter en viktig roll när det kommer till att i samarbete med patienter och arbetsplatser se till att individerna på arbetsplatsen tas om hand samtidigt som de organisatoriska förutsättningarna åtgärdas.
Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.