Trots hälsovinsterna med fysisk aktivitet når alltför få personer med diabetes typ 1 upp till rekommenderad mängd. Brist på stöd kan vara en orsak till detta, enligt en enkätstudie gjord vid Uppsala universitet. En studie som även utnämnts till ”Bästa examensarbete” vid Fysioterapeutprogrammet. 

Via en webbaserad enkätstudie har två fysioterapeutstudenter vid Uppsala universitet kartlagt vilken information och vilket stöd till fysisk aktivitet, FA, personer med diabetes typ 1 får från vården. I studien deltog 256 personer med diabetes typ 1 och resultatet visade att den vanligaste insatsen de fått var information om anpassning av insulindos vid FA. Samtidigt kom det fram att majoriteten av de som svarade (76,6 procent) inte hade fått något stöd till FA. De stödinsatser som deltagarna satte högst upp på sin önskelista var stöd med träningsprogram samt hjälp med motivation och målsättning vid FA. Följdfrågorna till dem som hade fått stöd kring FA visade att det främst hade kommit från en sjuksköterska (60,7 procent) och mer sällan av en fysioterapeut (16,1 procent).

Studien visade vidare ett signifikant samband mellan deltagarnas aktivitetsnivå och nöjdheten med insatserna de fått kring FA.
– De som nådde upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet var mer nöjda med informationen och stödet de fått från vården, medan de som inte var aktiva var mer missnöjda. Utifrån resultaten kan man anta att om vården blir bättre på att ge information och stöd, så kan det hjälpa personer med diabetes att bli mer fysiskt aktiva, säger Matilda Nordberg, som genomfört studien ihop med Louise Gustafsson.
– Det var också intressant att trots att den vanligaste insatsen var information om insulinanpassning vid fysisk aktivitet, men ändå ville deltagarna ha ännu mer information om det. Det visar att det är viktigt för dem med insulinanpassning vid fysisk aktivitet, säger Louise Gustafsson.

Båda har nära anhöriga med diabetes typ 1, vilket var ett viktigt skäl till valet av uppsatsämne. Med sin studie vann de utmärkelsen ”Bästa examensarbete” vid Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet, VT 2019.

Matilda Nordberg. Foto: Robin Persson

Louise Gustavsson. Foto: Emma Tegler Photography