Kvinnor med fibromyalgi kan förbättra sin hälsa och uppnå minskad smärta genom att styrketräna. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Tidigare avråddes patienter med fibromyalgi från hård träning. Ny forskning visar nu att styrketräning kan minska smärtan för denna patientgrupp. Foto: Colourbox

Tidigare har personer med fibromyalgi avråtts från hårdare fysisk träning på grund av en uppfattning om att det kunde förvärra smärtan. Resultaten av den aktuella avhandlingen omkullkastar denna föreställning. Styrketräningen ledde tvärtom till minskad smärta hos deltagarna.
– Det hade vi inte väntat oss, säger Anette Larsson, fysioterapeut och författare till den aktuella avhandlingen. Hon berättar att forskargruppen snarare väntade sig att deltagarna skulle kunna träna utan att smärtan förvärrades.

En viktig förutsättning för att uppnå de önskade hälsoeffekterna är att träningen är utformad efter personcentrerade principer. Ett partnerskap med patienten är grundläggande och kan etableras genom att lyssna på patientens berättelse, att undersöka personliga resurser och begränsningar, ta alla beslut tillsammans och sätta upp gemensamma mål.
– Här spelar vi fysioterapeuter en jättestor roll. Det här är något vi redan gör och vi har kunskapen som krävs för att göra ett anpassat program.

Genom en personligt anpassad träning och noga utvald belastning är det möjligt att hitta en nivå som kan öka muskelstyrkan utan att medföra ökad smärta eller rörelserädsla. På så sätt kan personens självförtroende och resurser stärkas vilket verkar vara effektivt för att förändra undvikande beteenden kring fysisk aktivitet.
Ur ett kliniskt perspektiv kan det vara bra att bedöma muskelstyrka och gångförmåga och utifrån det diskutera problemen med patienten. Kännedom om sin nedsatta fysiska funktion kan bidra till att patienterna blir motiverade att delta i fysisk träning.

Interventionen, som genomfördes i en av delstudierna, bestod av ett inledande möte där fysioterapeuten i dialog med patienten la upp grunden för det anpassade programmet. Träningen utfördes därefter i grupp två gånger i veckan under femton veckor med individuell progression. En fysioterapeut var alltid närvarande under passen.
Den sista delstudien bygger på individuella intervjuer med deltagarna. Syftet var att undersöka vilka faktorer som deltagarna upplevde kunde hjälpa dem att vara fysiskt aktiva på en mer ansträngande nivå (se resultat i urval).
– Deltagarna uttryckte ett behov av stöd på längre sikt eftersom de upplever att det är svårt att träna på egen hand.

I en ny studie ska forskargruppen undersöka om E-hälsostöd kan hjälpa personer med långvarig smärta att fortsätta vara fysiskt aktiva på sikt.
– Det viktigaste är att de här patienterna kan styrketräna, att de får hälsovinster av det, men att de gör det på rätt nivå, sammanfattar Anette Larsson.

  • Syfte: Att nå ökad kunskap om muskelstyrka, effekter av styrketräning samt faktorer som kan underlätta fysisk aktivitet på en mer ansträngande nivå för kvinnor med fibromyalgi.
    Resultat i urval: Kvinnor med fibromyalgi visade sig ha reducerad muskelstyrka och gångförmåga jämfört med friska kvinnor. Styrketräning enligt personcentrerade principer ledde till förbättrad muskelstyrka och hälsa samt minskade smärta och aktivitetsbegränsningar. Faktorer för förbättring av muskelstyrka var smärta och rörelserädsla före och under träningsperioden. Faktorer som upplevdes främja förmågan att vara fysiskt aktiv på en högre nivå var viljan att vara fysiskt aktiv, anpassning av belastning och träningsprogram, smärthantering samt omgivningsfaktorer som tillgänglighet, arbete och ekonomi.
    Titel: Muscle strength and resistance exercise in women with fibromyalgia – a person centered approach

Lisa Herulf Sholander
frilansskribent