I en ny avhandling har Birgitta Widerström utvecklat och testat ett nytt klassifikationssystem för ländryggssmärta. Även faktorer som påverkar det fysioterapeutiska behandlingsvalet för patienter med ländryggssmärta studerades.

Foto: Selma Wolofsky

Efter 30 år som fysioterapeut och specialist i OMT har Birgitta Widerström träffat många patienter med ländryggssmärta. Planen på att börja forska dök upp under en världskongress för OMT-fysioterapeuter i Perth. När hon hörde föreläsarna tala om bästa behandlingen för patienter med ländryggssmärta reflekterade hon över olikheterna inom denna patientgrupp.
– Jag tänkte att man skulle behöva dela upp dem i mer homogena grupper innan man kan avgöra vem som passar för en viss behandling. Där började idén med att titta på klassifikationssystem, berättar Birgitta Widerström.

Hon hittade snart ett amerikanskt instrument som hade ett kliniskt resonemang som hon kände igen. Det byggde på att dela in patienterna i grupper baserat på vilken behandling som antogs ge bäst resultat för var och en. Hon upplevde dock att systemet hade sina brister och beslutade sig för att vidareutveckla det.
– Jag har använt två av instrumentets behandlingsstrategier, stabilisering och mobilisering. Sedan lade jag till två kategorier som jag tyckte saknades, smärtmodulering och träning. Dessa bygger på den evidens som finns för fysisk träning för dessa patienter, framsteg inom smärtforskningen och egen klinisk erfarenhet.

Resultatet blev Treatment strategy based classifikation system (TREST) som innebär att patienter klassas till den mest lämpliga av de fyra behandlingsstrategierna. En fördel som Birgitta Widerström ser med TREST jämfört med andra klassifikationssystem är att fysioterapeuter inte behöver någon särskild vidareutbildning för att kunna använda det. Instrumentet är inriktat på syftet med behandlingen och förespråkar därför ingen särskild teknik eller metod.
– Om du har lärt dig en behandlingsteknik med ett visst syfte, till exempel en rörelseökande teknik eller övning, så kan du använda den om patienten har klassificerats till mobilisering.

Resultaten från den fjärde delstudien där fysioterapeuter i primärvården intervjuades, visar hur fysioterapeuters behandlingsval påverkas av en rad olika faktorer, såväl externa och personliga villkor för fysioterapeuten som förutsättningar hos patienten. (Se Resultat i urval.)
Även om Birgitta Widerström främst kommer att arbeta kliniskt framöver hoppas hon på att kunna fortsätta att utveckla och undersöka TREST. En annan förhoppning är att hennes resultat ska bidra till bättre kunskap och evidens om hur de behandlingsmetoder som används i kliniken kan göra mest nytta för patienten.

  • Syfte: Att utforska och beskriva fysioterapeuters kliniska resonemang och behandlingsbeslut vid behandling av ländryggssmärta i primärvården.
    Resultat i urval: Resultaten beskriver klassifikationssystemet TREST som består av fyra olika fysioterapeutiska behandlingsstrategier och föreslår kriterier för varje behandlingsstrategi. Vilken behandling som erbjuds i primärvården påverkas av bland annat arbetsplatsens inriktning och hälso- och sjukvårdens prioriteringar, kroppsliga fynd hos patienten, kategorisering av ryggsmärtan, fysioterapeuternas personliga villkor, tilltro till behandlingar och sig själva.
    Titel: Clinical decision-making in physiotherapy for low back pain in primary health care. Karolinska Institutet, 2017.

Lisa Herulf Sholander
frilansskribent