Socialstyrelsens nya riktlinjer vid ohälsosamma levnadsvanor har för breda kategoriseringar. Det anser Fysioterapeuterna. Risken är att man missar flera av fysioterapins möjligheter.

Fysisk aktivitet får ofta låg prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer. Foto: Colourbox

De nya riktlinjerna, som publicerades i slutet av juni, har bytt namn från tidigare Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder till Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Ett bra namnbyte, anser Fysioterapeuterna, eftersom den nya titeln bättre belyser både prevention och behandling. Förbundet är också positivt till att de nya riktlinjerna har utvidgats och numera även omfattar barn och ungdomar. Däremot har Socialstyrelsen gjort en alldeles för bred kategorisering genom att enbart diskutera barn och ungdomar utifrån olika åldersgrupper.
– De skulle behöva brytas ner i grupperingar, som till exempel barn med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser, övervikt och fetma, funktionsnedsättning och andra mer specifika diagnoser, säger Cecilia Fridén, Fysioterapeuternas forsknings- och utvecklingschef.

Kategorin vuxna med särskild risk har enligt förbundet också blivit alldeles för bred. Cecilia Fridén vill även här se en indelning i specifika diagnosgrupper.
– Så var det i de tidigare riktlinjerna, säger hon. Tanken med en bredare kategorisering kanske är att förenkla, men risken är att man missar vad fysisk aktivitet kan göra för specifika sjukdomar.
Enligt de nya riktlinjerna utgör också alla gravida per automatik en riskgrupp, vilket inte stämmer. För gravida utan komplikationer gäller samma råd om fysisk aktivitet som för övriga vuxna, påpekar Cecilia Fridén. Att göra en så grov indelning ökar risken för feltolkning av råden, säger hon.

Fysioterapeuterna har tidigare i sitt remissvar påtalat bristerna i de föreslagna riktlinjerna, men inte fått gehör på alla punkter. Ett av problemen med Socialstyrelsens riktlinjer är de kriterier som måste vara uppfyllda för att ingå i underlaget, säger Cecilia Fridén.
– När det gäller fysisk aktivitet kan man inte göra perfekta randomiserade kontrollerade studier, men det är det som Socialstyrelsen kräver. Det leder bland annat till att fysisk aktivitet ofta får låg prioritet bland de föreslagna åtgärderna.

Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor finns här.