Fysioterapeuternas kongress närmar sig med stormsteg. Valberedningen föreslår många nya personer i den förbundsstyrelse som ska leda förbundet under de kommande fyra åren. Till ny förbundsordförande föreslås Cecilia Winberg.

Cecilia Winberg Foto: Eva Dalin

CECILIA WINBERG, FÖRBUNDSORDFÖRANDE – NYVAL

Ålder: 50  Bor: Hjärup utanför Lund Familj: Man, 3 barn. Fritid: Familj, läsa böcker och träna.  Utbildning: Sjg-examen i Lund 1991, magister 2001, specialistkompetens inom neurologi 2002, med.dr 2014.  Yrkesbakgrund: Jobbat med neurologisk rehab i primärvård, varit privatpraktiker inriktad på neurologisk rehab i mer än 20 år, sedan 2017 enhetschef för rehabiliteringen på Lasarettet i Ystad.  Facklig erfarenhet: Varit ordförande i Distrikt Skåne och i neurologisektionen, varit ledamot i förbundets servicebolag, i etiska rådet och i förbundsstyrelsen, är nu ordförande i Kvalitets- och patientsäkerhetskommittén och i Företagarrådet, är vice ordförande i förbundsstyrelsen sedan 2016. Särskilt engagemang i: Att visa på bredden av fysioterapeuters kompetens och att skapa tydligare kopplingar mellan förbundets olika delar.

Varför vill du bli förbundsordförande?
– Jag ser det som en möjlighet att få fortsätta arbeta med förbundets olika frågor och påverka förutsättningar och möjligheter för landets fysioterapeuter till det bättre. I den här nya rollen kan jag bidra med mina kunskaper och erfarenheter av att ha haft både lokala, regionala och nationella fackliga uppdrag. Jag vill fortsätta arbeta i förbundet för att det är himla roligt, stimulerande och engagerande. Samtidigt känner jag en stor ödmjukhet inför uppdraget och ser det som en ynnest att få vara förtroendevald i en organisation som vår.

Vad är du nöjd med i styrelsearbetet hittills?
– Att förbundet tagit en större plats och spelar en tydligare roll i debatten kring de frågor som berör oss. Vi ser också att många av våra frågor finns på agendan på ett annat sätt, som till exempel prevention och hälsofrämjande åtgärder. Det finns också fler aktörer som vill arbeta tillsammans med oss kring de här frågorna. Vi som förbund ses som lösningsfokuserade; att vi inte bara fokuserar på problemen utan vill vara en del av lösningen.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för fysioterapeuterna?
Som organisation: – Om vi tittar på organisationen internt, så det är viktigt att vi fortsätter att samordna de olika delarna i förbundet. Till kongressen föreslår förbundsstyrelsen en förändring av vår organisation. Vi hoppas att den går igenom för vi tror att den kommer att bidra till en ökad dialog och ökad samverkan inom förbundet. En annan viktig framtidsfråga är att förbundet ska fortsätta vara ett attraktivt val för de fysioterapeuter som verkar i Sverige.

Som profession: – Det har under pandemivåren blivit ännu mer tydligt hur viktiga vi är i behandlingen av covid-19-patienter. Vi har alltid vetat att vi är viktiga i hälso- och sjukvården, men nu är det synliggjort också för andra. Rehabiliteringen och fysioterapin har fått en tydligare plats och jag hoppas att det ger en skjuts framåt för professionen, till exempel när det gäller att få till en statlig styrning av vår specialistkompetens. Förbundet arbetar sedan länge för att tillgången till rehabilitering ska bli ännu bättre i framtidens hälso- och sjukvård och att fysioterapeuter ska fortsätta att ha en framskjuten roll.

– En annan viktig framtidsfråga för professionen är arbetsmiljöns betydelse för att göra ett bra arbete. Många av oss har under pandemin – som satte press på en redan ansträngd arbetsmiljö – fått arbeta under sämre förutsättningar där många snabba beslut och förändringar har berört oss. Det gör det ännu mer tydligt hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Vi ska fortsätta jobba för att arbetsmiljön för fysioterapeuter ska bli hållbar. Först ska vi hämta hem det vi har förlorat i och med covid-19 och sedan ska vi fortsätta arbeta proaktivt för att få bättre förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö.

Du har varit vice ordförande under innevarande mandatperiod. På vilket sätt har förbundet haft nytta av dina erfarenheter och kunskaper hittills?
– Förbundet har haft nytta av mina erfarenheter av att ha arbetat i olika delar av förbundet. Jag är också van vid styrelseuppdrag i andra typer av föreningar och organisationer vilket gör att jag har kunnat bidra med nya perspektiv. Som person är jag strukturerad, tydlig och trygg och tycker att det är viktigt att jorda saker; att man har en grund i det man säger och det man gör. Den delen av min personlighet har varit bra i styrelsearbetet. Jag är också bra på att engagera folk, genom att entusiasmera och aktivera andra.

Vad vill du bidra med framöver?
– Utifrån de kunskaper och erfarenheter jag har kring förbundet och det samhälle vi verkar i vill jag fortsätta att driva och påverka i förbundets olika frågor. Jag vill påverka politiken på olika nivåer för att uppnå goda förutsättningar för våra medlemmar och för att personer som behöver hälso- och sjukvård ska få det på ett bra sätt. Tillsammans med den nya förbundsstyrelsen vill jag leda det här arbetet och lotsa förbundet framåt.

Sara Barsjö Foto: Privat

SARA BARSJÖ, VICE ORDFÖRANDE – NYVAL

Ålder: 29  Bor: Vikingstad Familj: Sambo, ett barn. Fritid: Vara ute i naturen, träna och vara med familjen. Utbildning: Fysioterapeutexamen 2016 i Linköping, kortare kurser i beteendemedicin, mätmetoder, medicinsk yoga. Yrkesbakgrund: Geriatrisk rehabilitering på Linköpings universitetssjukhus 2016, reumatisk rehabilitering Reumasol i Spanien 2016, sedan 2018 arbetat med barn och ungas psykiska ohälsa på BUP-kliniken i Linköping. Facklig erfarenhet: Ledamot i Studentstyrelsen i Linköping 2014–2015, adjungerad till Distrikt Östergötland nästan hela studietiden, ordförande i Studentstyrelsen och adjungerad till förbundsstyrelsen 2015, med i Framtidsgruppen sedan 2018, vice ordförande i Distrikt Östergötland sedan 2019 och arbetsplatsombud på BUP-kliniken sedan 2018.  Särskilt engagemang i: Sänka tröskeln till fackligt engagemang för unga, lokalt och nationellt.

Varför vill du vara med i förbundsstyrelsen?
– Året när jag var ordförande i Studentstyrelsen och adjungerad till förbundsstyrelsen var ett av de roligaste uppdragen jag har haft! Det kändes också som att jag hade mycket att bidra med i den kontexten som ung blivande fysioterapeut. Jag tycker att det är viktigt att det finns en representation från alla delar i förbundet och att yngre fysioterapeuter finns med i det här nationella sammanhanget.

På vilket sätt kan förbundet ha nytta av dina erfarenheter och kunskaper?
– På ett personligt plan brinner jag för vår profession. Jag har mycket energi och engagemang att bidra med och om jag kan vara en del i att förbättra möjligheterna och villkoren för yrket så gör jag gärna det. Jag kommer också in med en viss erfarenhet av fackligt arbete, men är även medveten om att jag kommer behöva lära mig mycket mer. Det fina omhändertaget som jag fick som studentordförande gör att jag känner mig trygg i att få fortsatt hjälp att växa in i den här nya rollen. Det är ett stort förtroende att ha blivit nominerad och om jag skulle bli vald kan jag kanske hjälpa till med att tänka nytt och tillföra andra perspektiv i arbetet när det gäller samarbete inom förbundet och med aktörer utanför förbundet. Det tredje sättet jag kan bidra är att jag jobbar med barn och ungas psykiska hälsa. Det är ett viktigt område där fysioterapin behöver utvecklas och ta mycket mer plats, särskilt nu när allt fler unga mår psykiskt dåligt. Där har jag ett stort engagemang för att vår profession ska kunna bidra ännu mer med vår kompetens både inom BUP, elevhälsan och första linjens vård.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för fysioterapeuterna?
Som organisation: – Att utveckla det tvärgående samarbetet i vår organisation. Det nya förslaget som tagits fram efter vår organisationsöversyn ska göra det enklare att samverka. Om kongressen beslutar att godkänna det, hoppas jag att vi ska kunna få börja implementera ett nytt sätt att arbeta tillsammans inom förbundet. Att vi gör en sådan förändring ligger helt linje med framtidens hälso- och sjukvård som bygger på mycket mer samverkan. Jag vill också verka för att det finns en röd tråd i allt vi gör från förbundsstyrelsen till alla distrikt; det som sker nationellt ska också genomsyra arbetet i distrikten. Om alla är med på tåget kan vi knyta ihop de centrala delarna med de lokala och få en gemensam positiv utveckling, både ur ett organisatoriskt perspektiv och ur ett individperspektiv för den enskilda medlemmen.

Som profession: – Villkorsfrågorna är mycket viktiga, för även om vi har skaffat oss en bättre position i hälso- och sjukvårdsdebatten och är mer efterfrågade så måste det börja spilla över så att det faktiskt blir skillnad i fysioterapeuters arbetsvillkor. Vi måste få se en positiv löneutveckling och att det verkligen ska finns karriärmöjligheter och att våra olika specialistkompetenser är tydliga och efterfrågas. En fråga för hela samhället i stort är att våra barn och unga mår bra, och där har vi jättemycket att bidra med utifrån den forskning som finns kring positiva effekter av fysisk rörelse. Men det är inte ännu så att vården är organiserad efter vad vi faktiskt skulle kunna bidra med. Vården kan vara väldigt ojämlik och insatser för unga människor kan saknas där man bor. Exempelvis är det inte alla BUP-mottagningar som har en fysioterapeut anställd, fast vår kompetens kan göra stor skillnad. Allt går tillbaka till vår vision ”att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse”, den håller fortfarande!

Mikael Hjerne Foto: Eva Dalin

MIKAEL HJERNE, STYRELSELEDAMOT – OMVAL

Ålder: 54  Bor: Bankekind utanför Linköping Familj: Fru, tre barn. Fritid: Golf, fysisk träning ihop med familjen, fotbolls- och handbollssupporter. Utbildning: Sjg-examen i Boden 1995, Linköpings landstings ledarutvecklingsprogram. Yrkeserfarenhet: Undersköterska på 80-talet, sjg inom geriatrik, hem- och dagrehabilitering 1995–2001, facklig företrädare på heltid för LSR/Saco i Östergötland 2001–2008, vårdenhetschef på Rehab Öst i Norrköping 2008–2011, facklig företrädare på heltid sedan 2011. Facklig erfarenhet: Förhandlingsrådsledamot 2001–2008, ordf. i Distrikt Östergötland sedan 2011, ordf. i distriktsrådet 2013–2016, ordf. i förhandlingsrådet sedan 2016, ledamot i förbundsstyrelsen 2013–2020. Särskilt engagemang i: Ökat samarbete i förbundets olika delar, ett hållbart arbetsliv och villkorsfrågor (lön, kompetensutveckling, arbetsmiljö).

Varför vill du fortsätta att vara med i förbundsstyrelsen?
– För att jag känner att jag har mer att ge och för att jag vill fortsätta jobba tillsammans med lokalt och nationellt förtroendevalda och med kansliet för de frågor som är viktiga för medlemmarna. Nu har jag också ännu mer att ge utifrån erfarenhet och kompetens som jag har samlat på mig under snart åtta år i förbundsstyrelsen och som ordförande i först distriktsrådet och sedan förhandlingsrådet.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för fysioterapeuterna?
Som organisation? – Under mandatperioden har vi gjort en organisationsöversyn och om kongressens beslut går på vår linje så kommer förbundets olika delar ha ännu bättre förutsättningar att arbeta tillsammans i olika frågor. En av de viktigaste lärdomar jag tar med mig från pandemivåren är hur vi snabbt genom att samverka mellan sektioner, distrikt, kansli och externa sakkunniga kunde mobilisera digitala verktyg och kunskapsplattformar för covid-19. Även medlemmar som inte har förtroendeuppdrag har velat bidra, och det är många som har klivit fram och löst viktiga problem. Förhandlingsrådet och företagarrådet har också jobbat ihop kring digitala vårdbesök och drivit den frågan gemensamt. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen med ökad samverkan. Förbundets och fysioterapeuters roll har också fått mer utrymme och synlighet och här ska vi fortsätta arbeta för att bli ännu mer självklara i den omställning mot en god och nära vård som pågår. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter att vara lösningsfokuserade i våra olika frågor, och visar att vi som förbund och profession kan och vill bidra i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Som förbund måste vi också utvecklas över tid för att vara attraktiva för våra nuvarande medlemma och för att attrahera nya medlemmar.

Som profession? – En mycket viktig framtidsfråga är ett hållbart arbetsliv. De traditionellt fackliga frågorna och professionsfrågorna hänger ihop och kan sammanfattas i ett hållbart arbetsliv. Det begreppet innebär mycket mer än arbetsmiljö, det handlar om möjligheter till livslångt lärande och till kompetensutveckling så att man inte behöver lämna sitt yrke för att utvecklas. Det handlar också om en löneutveckling som är kopplad till den kompetens- och karriärutvecklingen. En annan viktig fråga är hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning och då behöver yrket fysioterapeut vara ett tillräckligt attraktivt val för unga människor. Landets regioner är de största arbetsgivarna, och de måste se till att vara tillräckligt attraktiva om de ska kunna kompetensförsörja på lång sikt.

På vilket sätt har förbundet haft nytta av dina erfarenheter och kunskaper hittills?
– Jag har samlat kunskaper på förhandlingsområdet i många år och efter två mandatperioder har jag mycket mer att luta mig mot och kan förstå helheten. Jag känner mig mest hemma i förhandlingsrådet, och där har mina snart 20 års erfarenhet av heltidsfackligt arbete lokalt kommit till störst nytta. Jag har blick för de lokala frågorna men i nationella sammanhang kan jag lyfta perspektivet. Jag har också blivit allt bättre på att kliva fram med mina förhandlingskunskaper i olika sammanhang, exempelvis i representantskapet inom Akademikeralliansen.

Vad vill du bidra med framöver?
– Jag vill bidra utifrån den fackliga erfarenhet och kompetens jag har skaffat mig genom åren, framför allt erfarenheten från mina år i FS. Jag vill också driva att vi ska koppla ihop villkorsfrågorna med professionsfrågorna ännu mer, för då når vi längre på båda områdena.

Kristina Larsson Foto: Privat

KRISTINA LARSSON, STYRELSELEDAMOT – NYVAL

Ålder: 50 Bor: Luleå Familj: Man, två barn, hund. Fritid: Vara med familjen, gymträning, längdskidåkning – ”perfekta spår vid husknuten”. Utbildning: Sjg-examen i Boden -93, diverse kurser inom fysioterapi som exempelvis OMT och idrottsmedicin. Yrkesbakgrund: Jobbade under 1993–2017  inom slutenvården på Sunderby sjukhus, (lungmedicin, hjärtrehabilitering, kirurgi, IVA och ortopedi), jobbat 1,5 år i Luleå kommun, nu privatanställd på Hermelinen Fysioterapi (försäkringspatienter och primärvård). Facklig erfarenhet: Fackligt engagerad hela yrkeslivet, varit arbetsplatsombud på Sunderby sjukhus och i Luleå kommun, under 15 år fram till 2019 haft olika styrelseposter i Distrikt Norrbotten, ledamot, kassör, revisor, förhandlingsrådsledamot och ordförande. Särskilt engagemang i: Att motivera människor till att vilja leva ett hälsosamt liv i rörelse.

Varför vill du vara med i förbundsstyrelsen?
– Det är otroligt hedrande att bli nominerad till ett sådant här uppdrag. Jag har varit lokalfacklig i hela mitt yrkesliv och det känns som en rolig utmaning att påverka på ett nationellt plan tillsammans i styrelsen och även se hur vi kan komma framåt i samverkan med andra aktörer.

På vilket sätt kan förbundet ha nytta av dina erfarenheter och kunskaper?
– Jag har kliniska erfarenheter från många olika områden inom fysioterapin. Det gör att jag har en ganska stor överblick som kan vara till nytta när man diskuterar hur förbundet kan driva olika frågor framåt. Dessutom gillar jag att skapa förutsättningar för bra möten; hitta var olika individer befinner sig och skapa ett klimat där människor får utrymme. Tack vare att jag har varit lokalfackligt engagerad i ett vidsträckt distrikt har jag också stora kontaktnät med kollegor som kan bidra med input i olika frågor om det behövs. Sedan är jag ju van vid styrelsearbete också.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för fysioterapeuterna?
Som organisation: – Det som har förändrats till det bättre, men där vi behöver fortsätta förnya oss, är att dra nytta av mer samverkan mellan olika delar av organisationen, till exempel mellan distrikt och sektioner. Det är viktigt att inte sitta på sin egen kammare och hitta på egna saker om någon annan inom förbundet redan utvecklat något liknande. Det är klokt att förbereda insatser tillsammans i utbildningsfrågor och förhandlingsfrågor, där vi verkligen kan dra nytta av varandra. Det händer också mycket spännande inom sektionerna, och med ökat samarbete kan saker man skapar bli användbara för fler. En annan aktuell fråga är ju digitaliseringen där vi har varit bra på att skapa nya mötesformer, men där finns det också mer att utveckla.

Som profession: – Digitalisering är  en stor framtidsfråga även i det kliniska arbetet. Det kan bli ett sätt för vår kompetens att nå ut till de patientgrupper som har svårare att ta sig till våra mottagningar, och göra det enklare att få fysioterapi även i hemmet. Det här går också att göra som gruppaktiviteter om vi jobbar fram bra redskap för det. Även de som lider av psykisk ohälsa och inte klarar att ta sig till ett gym kan ha nytta av digitala arbetssätt. Då kan man få guidning till träning och utföra den på en plats där man känner sig bekväm. Jag brinner för att motivera människor i alla åldrar till rörelse och tror att professionen behöver utveckla fler redskap för att lyckas med det. Vår kunskap behövs även inom elevhälsan så att barn och unga kan få förbereda sig för livet och lära sig vilka strategier som förhindrar att smärta, ångest eller deppighet fördjupas. Vi skulle också kunna vara en tillgång i arbetet med livsstilsförändringar för fler grupper som inte har en naturlig koppling till fysioterapin, exempelvis missbrukare och ensamma äldre.

Ingela Lundholm Foto: Annie Odén

INGELA LUNDHOLM, STYRELSELEDAMOT – NYVAL

Ålder: 55 Bor: Västerås Familj: man, tre vuxna barn (ett eget, två bonusbarn) Fritid: Tycker om att resa, cykla och spela golf. Utbildning: Sjg-examen 1987, OMT-examen 1995, master i fysioterapi 2016, specialist inom OMT 2018 samt en mängd kurser inom rörelse- och stödjeorganen. Yrkesbakgrund: Jobbat inom Region Västmanland (specialistvård, primärvård, slutenvård, öppenvård) samt med företagshälsovård, sedan 1994 privatpraktiker på etablering, i dag på Erikslunds fysioterapi i Västerås samt klinisk adjunkt på masterutbildning i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet. Facklig erfarenhet: Suttit i styrelsen för Distrikt Västmanland fram till 1994, engagerad i OMT-sektionen sedan 90-talet, suttit i sektionsstyrelsen i olika omgångar, representerar sektionen i Professionsrådet. Särskilt engagemang i: Professionsutveckling utifrån livslångt lärande och kompetensutveckling.

Varför vill du vara med i förbundsstyrelsen?
– När jag blev tillfrågad kände jag mig hedrad och att jag gärna vill bidra med min långa erfarenhet inom professionsutvecklingsfrågor. Jag vill vara med och lyfta fysioterapeuternas kompetens och fysioterapeutens roll i hälso- och sjukvården och i samhället.

På vilket sätt kan förbundet ha nytta av dina erfarenheter och kunskaper?
– Jag har med mig mycket kunskap om hur man kan främja kompetensutveckling för fysioterapeuter genom att jag har lyckats navigera väl för att lyfta de har frågorna inom hälso- och sjukvården. Jag har en djup förankring i professionens kliniska arbete och tycker att det är en kärnverksamhet för fysioterapeuter. Jag vill jobba för att man även som kliniker ska kunna ha en god karriärutveckling. Hur får man loss medel för specialistutbildningstjänster? Hur får man enskilda vårdcentralchefer att satsa på kompetenshöjande stöd till sina fysioterapeuter? Där kommer jag med kunskaper som jag tror kan bli till nytta.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för fysioterapeuterna?
Som organisation: – Vi måste nå ut bättre till enskilda medlemmar och få dem att engagera sig i förbundet. Hur får vi dem att känna att medlemskapet innebär en skillnad både för mig som yrkesperson och för de fackliga frågorna? Unga fysioterapeuter är väldigt intresserade av fysioterapin och av professionsfrågorna men inte alltid så intresserade av det fackliga. Jag tror vi behöver bli bättre på att visa att frågorna hänger ihop. Rent organisatoriskt behöver vi fortsätta arbeta för att distrikten och sektionerna ska samarbeta mer och att de som arbetar med förhandling har närmare kontakt med de som kan professionsfrågorna.

Som profession: – Vi behöver utveckla specialistfrågan och verka för en statligt förankrad specialistordning och en längre grundutbildning. Det är också viktigt att en satsning på ökad kompetens ger en högre lön. Tyvärr är det så i dag inom de flesta regioner att den enda framkomliga vägen för att få en karriärutveckling, mer självbestämmande och bättre lön är att lämna det kliniska arbetet och ta på sig mer administrativa uppdrag. Men vi är inte bara viktiga när vi når arbetsledande funktioner, vi är enormt viktiga i hela vårdkedjan! Den enskilda fysioterapeuten har en enorm potential att påverka samhället genom att påverka individers hälsa och öka deras livskvalitet och arbetsförmåga. Därför är den enskilda fysioterapeutens kompetens väldigt viktig och kliniskt kunnande borde premieras mer. Det handlar om individens rätt att få en bra hälso- och sjukvård av någon med rätt kompetens.

Philip Ohlsson Foto: Privat

PHILIP OHLSSON, STYRELSELEDAMOT – NYVAL

Ålder: 30 Bor: Kristianstad Fritid: Fysisk träning, golf, Ironman-satsning (cykling, simning, löpning), vänner och familj. Utbildning: Fysioterapeutexamen 2017, Umeå. Yrkesbakgrund: Jobbat i butik, arbetat 3,5 år inom primärvården i Region Skåne, jobbar sedan juni 2020 på Valjevikens vårdcentral Valjehälsan, utanför Sölvesborg. Facklig erfarenhet: Ledamot i Studentstyrelsen i Umeå och adjungerad till Distrikt Västerbotten 2015, ordförande i Studentstyrelsen och adjungerad till förbundsstyrelsen 2016, Sacos studentråds valberedning 2017, varit med i Ung fysioterapeut i fem år, var fackligt ombud på vårdcentral, representerat Fysioterapeuterna i förvaltning Primärvård Region Skåne 2018–2020. Särskilt engagemang i: Omställningen av primärvården till en god och nära vård.

Varför vill du vara med i förbundsstyrelsen?
– För att jag tycker att en förbundsstyrelse ska vara representativ för sina medlemmar. Även om tidigare styrelser har gjort ett jättebra jobb, så är den inte så representativ för medlemmarna eftersom många yngre också är med i förbundet. Jag upplever att den länken har fattats lite. Det unga perspektivet kan ge en större närhet till de som ska vara kvar många år i yrket. Det är viktigt att våra frågor och våra värderingar kommer till tals också.

På vilket sätt kan förbundet ha nytta av dina erfarenheter och kunskaper?
– Som person försöker jag ha ett helikopterperspektiv och inte bara grotta ned mig i detaljer, jag ser ofta till helheten. Jag är också intresserad av olika frågor på ett nationellt plan, och hur vi som fysioterapeuter kan stå till tjänst för patienterna genom hela livet. Mitt fackliga engagemang har lärt mig att när jag ser problem i min arbetsvardag, så finns det väldigt tydliga påverkansvägar som man kan använda. Har man idéer som gagnar patienten är det ofta väldigt öppet hos arbetsgivaren, så även om jag står på den fackliga sidan så strävar vi mot samma mål. Samtidigt måste vi också få arbetsgivarna att lyssna på oss när det gäller kompetensutveckling och löneutveckling, och bli bättre på att marknadsföra vår unika kompetens. Sådana frågor vill jag gärna jobba med.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för fysioterapeuterna?
Som organisation: – Den organisationsförändring som är klar att läggas fram till kongressen, den behöver sedan implementeras och det är jätteviktigt att det görs på ett sätt så att vi alla kan känna igen oss i den. Det som också är på gång är den nya specialistordningen och förhoppningsvis har vi snart en bra lösning, som med tiden kan bli statligt förankrad. Det är också viktigt att medlemmarna känner tillhörighet i förbundet. Jag hör lite för ofta från enskilda medlemmar att de inte upplever någon ”vi”-känsla, utan att förbundet är ”dom”. Det är såklart upp till varje medlem att engagera sig hur mycket eller lite man vill, men vi-känslan är viktig om vi ska kunna vara trovärdiga tillsammans. Vi har ju börjat synas i hälso- och sjukvårdsdebatten allt mer, men en viktig fråga som halkat efter lite är lönefrågan. Tittar man på de enkäter som gjorts är lönefrågan en otroligt viktig fråga för medlemmarna, så det måste man ta på fullaste allvar om vi ska växa som förbund.

Som profession: – Det är viktigt för framtiden att vi marknadsför och förklarar för arbetsgivarna att det är skillnad på fysioterapeut och fysioterapeut, och att de måste bli bättre på att differentiera mellan oss, eftersom vi kan ha så många olika kompetenser, allt från neurologi, äldres hälsa, primärvård, andning och cirkulation, idrottsmedicin och så vidare. Vi har en otrolig bredd i förbundet med många inriktningar, och vi kan lyfta fram våra olika sektioner på ett bättre sätt. Ett gott exempel är nu under covid-19 där sektionen för andning och cirkulation klev fram och bidrog på ett utomordentligt sätt med en nationell plattform. Kan vi fortsätta visa exempel på de kompetenser vi besitter blir det också tydligt att vi ska ha bättre betalt för det. God och nära vård-reformen är startskottet för många förändringar och där är digitaliseringen en viktig del. En viktig framtidsfråga är därför hur fysioterapeuter ska kunna arbeta evidensbaserat genom digitala möten.

Annie Palstam Foto: Josefin Bergenholz

ANNIE PALSTAM, STYRELSELEDAMOT – NYVAL

Ålder: 39  Familj: man, två barn Fritid: Är ute i skogen eller vid havet med familjen, fixar i kolonilotten. Utbildning: Sjg-examen 2008, master 2010, med.dr 2015, docent i rehabiliteringsmedicin 2019, samtliga i Göteborg. Yrkesbakgrund: Arbetat inom kommunrehab och slutenvård, doktorand 2011–2015, sedan dess forskare inom rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg där hon även handleder och föreläser, är även anställd på 50 procent vid Högskolan Dalarna där hon har kursansvar och läraruppdrag inom magisterprogrammet i fysioterapi.  Facklig erfarenhet: Suttit i styrelsen för Smärtsektionen sedan 2016, vice ordförande sedan 2018. Särskilt engagemang i: Hållbarhetsfrågor, kopplingen mellan hälsa, klimat och miljö.

Varför vill du vara med i förbundsstyrelsen?
– För att jag ser det som en fantastik möjlighet att få vara med och påverka i de stora frågorna. Just nu är det en spännande tid där fysioterapeuter har en enorm möjlighet att visa framfötterna med tanke på folkhälsan och med tanke på miljön och klimatet. Som jag ser det är vi den mest självklara professionen att driva hållbarhetsfrågor inom hälso- och sjukvården, men vi har ännu inte tagit den positionen. Vi behöver ställa om till en hållbar utveckling både i samhället och i hälso- och sjukvården och jag ser fram emot att jobba med det.

På vilket sätt kan förbundet ha nytta av dina erfarenheter och kunskaper?
– Jag kan bidra med ett starkt multiprofessionellt synsätt då jag forskar i team med flera olika hälsoprofessioner. Jag tror mycket på samverkan, både inom professionen och mellan olika professioner. Jag har också med mig ett väldigt stark driv i hållbarhetsfrågor och har bland annat initierat ett hållbarhetsarbete inom Smärtsektionen, vilket resulterat i en miljödiplomering som är utformad med möjlighet för spridning inom förbundet som helhet. Det finns starka kopplingar mellan fysioterapi och hållbar utveckling och det jag vill bidra med är att vi ska förstå och utveckla vår roll utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för fysioterapeuterna?
Som organisation: – Vi blir starkare tillsammans. Därför tror jag på en större samverkan mellan förbundets olika delar. Fysioterapeuterna behöver också identifiera positioner där vi kan påverka och samverka med externa parter. Vi behöver även ta tag i hållbarhetsfrågorna, där vi har en jättepotential men där vi ligger efter andra fackförbund som har miljödiplomerats eller skaffat sig en policy för klimat och hälsa. Ska vi driva påverkansarbete i hållbarhetsfrågor externt måste vi först se till att ha ”städat framför vår egen dörr”. Vi kan inte stå på barrikaderna utan att först ha denna grundläggande struktur i vår egen verksamhet.

Som profession: – Den viktigaste framtidsfrågan är att vi tar ledartröjan i omställningen mot en hälso- och sjukvård som är hållbar. Sjukvården är en stor bov när det gäller koldioxidutsläpp, men samtidigt finns det stora effektiviseringsmöjligheter. Fysioterapeuter skulle kunna ha en nyckelroll i en hållbar omställning bland annat eftersom vi inriktar behandlingen på att stärka patienternas egna förmågor och resurser. Om professionen satsar ännu mer på preventiva insatser kan vi också vara bidragande till att folk inte behöver vård i lika stor utsträckning. Och om fysioterapin får större utrymme i hälso- och sjukvården kan vården som helhet göra ett mindre klimatavtryck, exempelvis genom att många patienter genom fysisk träning kan slippa mer resurskrävande omhändertaganden. För att citera en kollega som arbetar med hälsofrämjande sjukhus: “Det bästa fysioterapeuter kan göra för miljön, det är att göra ett bra jobb.” Så det gäller för oss att fortsätta göra det vi gör, men att samtidigt se till att lyfta fram parallella perspektiv, som exempelvis vilka miljöpositiva effekter fysioterapin har.

Lisa Svernby Foto: Alex Frigren

LISA SVERNBY (F.D SVEDESTEDT), STYRELSELEDAMOT – NYVAL

Ålder: 30  Bor: Ekerö Familj: Man och två barn. Fritid: Älskar att styrketräna, laga mat, baka och busa med barnen. Utbildning: Fysioterapeutexamen Karolinska Institutet 2014 samt vidareutbildning inom pediatrik, handledning och ledarskap. Yrkesbakgrund: Jobbat som lärarvikarie och i butik, som färdig fysioterapeut inom primärvården i Stockholm, först på Solna rehab och nu på Aleris Rehab i Liljeholmen. Facklig erfarenhet: Arbetsplatsombud på förra arbetsplatsen och på den nuvarande, ordförande i Distrikt Stockholm sedan december 2019. Särskilt engagemang i: Brinner extra för pediatrik och barns hälsa och att fysioterapeuter ska komma in i elevhälsan, lönefrågor och ersättningsvillkor också väldigt viktiga.

Varför vill du vara med i förbundsstyrelsen?
– För att jag vill finnas i ett sammanhang där jag har möjlighet att påverka i ett bredare perspektiv än som enskild fysioterapeut. Jag träffar patienter dagligen där jag har möjlighet att göra skillnad i den enskilda patientens och familjens liv, men jag känner väldigt starkt att med ett fackligt engagemang kan jag påverka ännu mer. Det är också därför jag valt att bli arbetsplatsombud, för att driva medlemmarnas intressefrågor på min arbetsplats. Fackliga frågor som ständigt återkommer är löner och ersättningsnivåer, jämlik kvalitet på vården och att fysioterapeuters kompetens ska tas bättre tillvara. Jag vill vara med i förbundsstyrelsen av samma anledning som jag valt att vara fackligt engagerad på jobbet och i distriktet – för att driva viktiga frågor vidare. Ska vi exempelvis kunna komma in i elevhälsan så måste någon påverka beslutsfattarna och driva den frågan.

På vilket sätt kan förbundet ha nytta av dina erfarenheter och kunskaper?
– Jag tror att förbundet kommer att ha stor nytta av mitt engagemang, men ska jag vara ärlig är det svårt att säga exakt hur, eftersom ett styrelseuppdrag på den här nivån är nytt för mig.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för fysioterapeuterna?
Som organisation: – En viktig framtidsfråga är att fortsätta att minska glappet mellan förbundet och medlemmarna – ett arbete man redan påbörjat på ett väldigt bra sätt – för att man inte ska känna att det finns ett vi och ett dom, utan att vi alla jobbar tillsammans. Vi behöver också bevaka frågor som hälso- och sjukvårdens digitalisering och stödja medlemmarna att vara i framkant av den utvecklingen. Vi behöver jobba för ersättningsnivåer för digifysisk vård och se till att det finns mer utbildning inom detta, eftersom den delen inte täcks in av grundutbildningen.

Som profession: – Det är väldigt viktigt både på förbunds- och professionsnivå att arbeta med synliggörandet av oss som profession. I dag kan andra aktörer ibland ta sig in på våra kunskapsområden och säga ”det finns ju ingen som gör det här”, fast vi är experter på dem.  Där tror jag att man som enskild yrkesutövare måste höja rösten och säga ”jag kan det här, det är mitt område!” och att förbundet måste arbeta mer med sitt relationsskapande i media. Vi behöver synas ännu mer i relevanta nyhetskanaler, i sociala medier och tidningsmedier. Vi kan inte ha det så att det sitter läkare i tv-sofforna som svarar på fysioterapeutiska frågor och ofta helt felaktigt! Vi behöver synas och höras mer för att komma åt den här problematiken.

– Jag vill också föra fram vikten av vår kompetens inom pediatriken och skolhälsovården och vilka hälsovinster vi kan bidra med. Tänk om vi skulle kunna få komma in redan i förskolan, göra motoriska bedömningar och hitta de barn som behöver extra stöd, det kan ge en enorm hälsovinst på individnivå och även samhällsekonomiskt. Många barn med neuropsykiatriska diagnoser har ju också motoriska problem. Med en tidigare stöttning av rätt kompetens behöver de inte halka efter i sin fysiska aktivitetsnivå och i sin skolgång. Det finns mycket forskning som pekar på vikten av fysisk aktivitet för både hälsan och kognitionen. Kommer de här barnen upp i sin rekommenderade dagliga dos av fysisk aktivitet kan vi minska risken för livsstilssjukdomar, psykisk ohälsa och utanförskap. Det är en viktig framtidsfråga, och där behövs också mer utbildning för den enskilda fysioterapeuten, eftersom pediatrik är en otroligt liten del på grundutbildningen.

Maria Westin Foto: Privat

MARIA WESTIN, STYRELSELEDAMOT – NYVAL

Ålder: 55  Bor: Bromma, Stockholm Familj: Man, tre vuxna barn. Fritid: Alpin skidåkning, cykling, vandring, vänner och familj. Utbildning: Sjg-utbildning 1988 i Umeå, en mängd korta kurser, kandidatexamen 2005, magisterexamen 2009, specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin 2009, med.dr 2015. Yrkesbakgrund: Några år inom landstinget, sökte etablering 1994, därefter mest arbetat som privatpraktiker varav 1997–2018 på Hela Kroppen Fysioterapi (kliniker i ledande befattning & delägare), sedan två år uppdrag att utveckla specialiserad fysioterapi inom Aleris Ortopedi & Sports Medicine. Facklig erfarenhet: Sedan 2018 styrelseledamot i Fysioterapeuternas servicebolag för företagare. Särskilt engagemang i: Professionsutveckling, innovativa arbetssätt, skapa utrymme för utbildningstjänster.

Varför vill du vara med i förbundsstyrelsen?
– Det är ett väldigt spännande uppdrag att få vara med och bidra i ett nationellt sammanhang inom fysioterapin. Jag ser fram emot att lära mig mer om våra frågor i ett övergripande nationellt perspektiv och att få vara med och hitta nya vägar för var och hur fysioterapeuter kan bidra med vår kompetens – särskilt i en tid när det pågår en stor omställning av landets hälso- och sjukvård. Jag hoppas kunna bidra till påverkansarbetet med mina erfarenheter och idéer på olika plan. Jag ser också fram emot att lära mig mer om fysioterapin internationellt, där vi säkert kan inhämta en del tankar och nya idéer.

På vilket sätt kan förbundet ha nytta av dina erfarenheter och kunskaper?
– Jag har över 20 års erfarenhet av att tillsammans med andra driva en privat fysioterapiklinik och genomföra olika typer av organisationsförändringar. Jag har också kunskap om att arbeta och bedriva verksamheter på såväl vårdavtal samt lagarna LOF och LOV. Tillsammans med min långa kliniska erfarenhet och min akademiska ådra, har jag med mig kunskap och idéer om hur man kan koppla ihop det akademiska spåret med det kliniska – på olika vårdnivåer. Jag beskrivs ofta som driven och idérik och jag lockas av att hitta nya sätt att angripa problem.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för fysioterapeuterna?
Som organisation: – Förbundets närmaste utmaning är, förutom att fortsätta med det intensiva påverkansarbetet som pågår, att förmedla vad som kan komma att ske i samband med olika reformer inom hälso- och sjukvården och visa på vilka möjligheter som finns för våra medlemmar. Nu närmast handlar det om utredningen ”God och nära vård”. Vi står inför en omställning där det är ett nytt synsätt som införs inom hälso- och sjukvården. Här måste vi ligga i framkant och vara bra på att besvara medlemmarnas frågor och hjälpa till att stötta både enskilda medlemmar och verksamheter under förändringsfasen. Jag ser också att vi behöver påverka så att det skapas mer jämlika arbetsförhållanden, oberoende av anställningsform och geografiskt läge. Alla måste få mer likartade förutsättningar för att kunna verka och ha en god arbetsmiljö, vilket fortfarande är en gigantisk utmaning. Även om vi arbetar hos olika huvudmän och på olika vårdnivåer är vi en och samma grundprofession, så behöver vi hjälpas åt att driva professionen framåt.

Som profession: – En viktig framtidsfråga är tillgången till utbildning och kompetensutveckling, till exempel att möjliggöra specialistutbildningstjänster samt skapa fler möjligheter för forskare och kliniker att jobba sida vid sida. Jag brinner för att vi ska vidga vyerna och hitta nya innovativa sätt att arbeta. Vi har en unik kompetens då vi kan koppla ihop det friska hos individen med olika patologier. Fortfarande arbetar vi fysioterapeuter lite för isolerat, där våra kunskapsöar inte är förbundna med andras ”öar”. Vi behöver hjälpas åt att bygga broar mellan de här öarna. Dels behöver vi jobba mer tillsammans mellan våra olika sektioner, men vi behöver också vara öppna för ökat samarbete med andra professioner på olika nivåer – det är då vår kompetens ger den bästa effekten. Det gäller att ha ett öppet och ödmjukt sinne för vår kunskap, vi ska inte sikta på att ersätta andra utan på vad vi kan åstadkomma tillsammans med andra.