Börje Rehn är universitetslektor på Fysioterapeutprogrammet i Umeå, men var under hösten 2022 gästlärare på Ohio State University, USA. Vi ställde några snabba frågor om vad uppdraget gett och lärt.

Börje Rehn, universitetslektor Umeå universitet. Foto: Jonas Lorentzon

Vad innebär ett gästläraruppdrag?
– Under ett Teaching sabatical är man oftast antingen kursansvarig eller co-teacher. Jag valde det senare för att det är svårt att planera innehållet i en kurs innan man förstått hur ett annat lands utbildning är upplagd. På plats undervisade jag bland annat i biomekanik, anatomi och rörelselära, muskuloskeletala besvär, evidensbaserad fysioterapi och hjärt- och lungrehabilitering. Men ett av mina personliga mål var att utveckla mitt språk för att kunna undervisa på engelska. Jag ville även inspireras och lära av deras arbetssätt, och gick in för att studera det amerikanska fysioterapeutprogrammets innehåll, pedagogik och metoddelar. Bland annat ville jag titta på hur programmets olika kursmål var kopplade till kursinnehåll och hur det i sin tur examinerades.

Vad skiljer grundutbildningen i USA jämfört med den i Sverige?
– Det är längden på utbildningen som är den största skillnaden. För att bli klinisk doktor i fysioterapi är det totalt sju års studier. Innan det treåriga specifika fysioterapeutprogrammet som jag var gästlärare på, måste de ha gått fyra års förberedande premedicinska kurser.

Studenter vid fysioterapeutprogrammet i Ohio, USA. Foto: Börje Rehn

Vilka skillnader finns i utbildningens innehåll?
– Kursinnehållet i stort är slående likt det vi har i Umeå, men de lägger mer tid på fördjupning inom rörelse- och stödjeorganen. Det handlar mycket om muskler, leder och rörelselära, och kroppsliga system som hjärta och lungor. Utbildningen inleds med hur den friska människan fungerar och sedan lägger man till kurser om den sjuka människan. Men fokus ligger på det fysiska, det finns inga riktade kurser om beteendevetenskap eller psykologi, förklarar Börje Rehn.
– En annan skillnad är att de har mer än 30 veckors praktik, medan vi i Umeå bara har 14 veckors VFU. När det gäller examensarbeten gör studenterna oftast fallstudier på enskilda patienter. Tanken är att förbereda sig för yrket genom att gräva sig in metodiskt i ett patientfall och visa att man kan ta hänsyn till alla vetenskapliga aspekter av de kliniska insatserna för just den patienten. Vid våra examensarbeten i Sverige är studierna ofta större med fler patienter, systematiska litteraturstudier eller intervjustudier utifrån kvalitativ metodik.

Hur motsvarar lönerna i USA den längre utbildningen?
– Amerikanska löner är nästan dubbelt så höga som våra när man jobbar kliniskt. Samtidigt ska man tänka på att saker är dyrare, de får betala för sin egen sjukförsäkring, stå för barnens collegestudier och dessutom måste de ha särskilda försäkringar ifall de blir stämda av missnöjda patienter. Så om det lönar sig ekonomiskt med en längre utbildning är det egentligen svårt att uttala sig om, men upplevelsen är att de har det relativt bra ställt. Å andra sidan studerar de nästan lika länge som en läkare och får titeln Doctor of physiotherapy. För statusen i yrket är det positivt.

Universitetsbyggnaden, Ohio State University. Foto: Börje Rehn

Vad har du själv lärt och tagit med dig hem från USA?
– Jag blev bättre på språket och det känns inte främmande att fortsätta undervisa på engelska. Men jag fick också några nya idéer om hur vi skulle kunna ändra lite i våra arbetssätt. Som lärare jobbar vi relativt lika i Sverige och USA, men här lägger vi nog mer lärartid på att föreläsa och på att närvara vid praktiska moment, medan lärarna där ofta höll kortare föreläsningar, hänvisade till kursböcker och gav studenterna fler hemuppgifter och redovisningar. Nya och mer erfarna studenter jobbade också ihop under vissa moment, vilket gör att läraren inte måste vara med överallt.
– Sedan tänker jag också, även om jag tycker att vi har en bra utbildning i Sverige, att vi måste verka för en förlängd femårig grundutbildning. Vår utbildning är bland de kortaste i en internationell jämförelse. I USA är man bättre förberedd när man väl startar utbildningen och bättre förbered när man startar att jobba kliniskt. Våra studenter är också duktiga och har en stor bredd i sin kunskap, men har man en längre utbildning då kommer man såklart längre inom varje område.