Hur kan fysioterapeuters kliniska kompetens tas tillvara i primärvården? I Östergötland finns det en specifik modell.

Målet med kompetensmodellen är att bli starkare tillsammans. Bild: Colourbox

FYSIOTERAPI 2023 Sedan några år tillbaka sker ett aktivt arbete i regionen för att integrera utbildning och forskning i primärvårdens kliniska arbete.
– Målet är att vi ska bli starkare tillsammans, och vi tänker att det blir både roligare och bättre.
Det sa verksamhetschef Pernilla Järnvall Hint när hon tillsammans med kollegor berättade om modellen på ett symposium. Här följer några exempel på vad den innehåller.

Introduktionsprogram: Programmet är på tre månader och alla nyanställda, oavsett erfarenhet, ska gå det. Det innebär till exempel att man får en fadder som stöd i det kliniknära arbetet. Tanken är att man på ett strukturerat sätt ska få växa in i verksamheten.

Utvecklingsprogram: Efter introduktionen får alla gå ett utvecklingsprogram på sex månader. Då genomförs bland annat auskultationer med seniora kollegor. Syftet är att alla ska nå en baskompetens inom primärvårdens olika kunskapsområden. Även de med lång erfarenhet kan vara svaga på vissa områden. Tanken är också att få ett fördjupat kliniskt resonemang.

Forum för klinisk kompetensutveckling: En timme varannan vecka ses fysioterapeuter och specialistfysioterapeuter på kliniska operativa möten för att tillsammans diskutera olika kunskapsområden. En gång per termin är träffen lite längre med en större kunskapssatsning. Fyra gånger per termin hålls dessutom digitala forskningsseminarier där forskande fysioterapeuter fångar upp pågående examensarbeten och publicerade artiklar för att sedan föra kunskapen vidare ut i klinik.

Handledning och konsultation: Två timmars specialisttid i veckan finns för fysioterapeuter att boka in sig på för att tillsammans med en kollega med specialistkompetens diskutera patientfall. Tillsammans kan de resonera kring hur man ska gå vidare.
– Alla har vi kört fast med någon patient och när man gör det ska det finnas en möjlighet att prata med en senior kollega, sa Yvonne Lindbäck, kliniskt verksam universitetslektor.

Samverkan med universitetet: Målet är att forskning och klinik ska befrukta varandra. Det kan till exempel handla om att studenter genomför utvärderingar av ett nytt arbetssätt i klinik och sedan återkopplar resultaten. Vid större studier som gjorts av doktorander eller forskargrupper återkopplas resultaten i särskilda implementeringsforum. Där diskuteras vad man kan lära sig av studien och vilka de kliniska implikationerna blev. Flera fysioterapeuter har också delade tjänster mellan universitet och klinik. Det ökar samsynen och förståelsen för vad som behövs, sa Karin Schröder, lektor vid Linköpings universitet och kliniskt verksam specialist.
– Man får idéer från båda håll och det har varit jättebra.