Patienter som deltar i hjärtskola efter sin första hjärtinfarkt lever längre än de som inte deltar. Vid tvåårsuppföljningen var risken att dö halverad. Det visar en ny studie.

Patienter som deltar i hjärtskola efter sin första hjärtinfarkt lever längre än de patienter som inte deltar. Illustration: Colourbox

Nästan alla patienter med en förstagångsinfarkt erbjuds deltagande i en patientutbildning som kallas Hjärtskolan, som bland annat innebär individuell rådgivning samt gruppträffar om hälsofrämjande levnadsvanor. Deltagandet är frivilligt och man har sett att färre än hälften av patienterna väljer att delta. Nu har forskare vid Uppsala universitet genomfört den första vetenskapliga utvärderingen av Hjärtskolan i relation till dödlighet efter hjärtinfarkt.

Den visar att deltagandet i Hjärtskolan var förknippat med en kraftigt minskad risk för såväl total dödlighet men även kardiovaskulär dödlighet. Med upp till två års uppföljning hade Hjärtskolans deltagare reducerad risk att dö med 47 procent (50 procents riskreduktion gällande död av kardiovaskulära orsaker). Med upp till fem års uppföljning visade resultaten på en reducerad dödsrisk på 38 procent (43 procents riskreduktion för död av kardiovaskulära orsaker).
– Vi kan konstatera att deltagande i Hjärtskolan var associerat med en närapå halverad total samt hjärtkärlspecifik dödlighet efter en första hjärtinfarkt, säger John Wallert, leg. psykolog och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Tio års data har hämtats från hjärtregistret Swedeheart och Dödsorsaksregistret, och socioekonomiska variabler har hämtats från SCB. Nästan 48 000 patienter som hade en första hjärtinfarkt under 2006–2015 ingick i studien.

Läs mer: Attending Heart School and long-term outcome after myocardial infarction: A decennial SWEDEHEART registry study, European Journal of Preventive Cardiology