Det är ett av råden från Mia Svensson Burghard som är MAR i Malmö stad och sammankallande i landets MAR-nätverk. Vi har talat med tre av landets MAR:ar för att höra hur deras verksamheter påverkas av coronavirusets framfart.

Mia Svensson Burghard, MAR i Malmö stad och sammankallande i MAR-nätverket. Foto: Privat

Mia Svensson Burghard är medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, på Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad som ansvarar för LSS-verksamheter, daglig verksamhet, social psykiatri och personlig assistans.
– Därför har vi brukare i hela livsspannet, från svårt sjuka barn som vårdas i hemmet till äldre som bor hemma med olika funktionsnedsättningar, berättar Mia Svensson Burghard.
Hon är också sammankallande i MAR-gruppen som är en länk mellan samtliga MAR:ar i Sverige. Den senaste tiden har hon fått många frågor om hur verksamheterna ska anpassa sig till coronavirus-utbrottet.
– Många försöker ändå jobba på som vanligt men man gör färre hembesök och väljer att ta uppföljningar på telefon till exempel, säger Mia Svensson Burghard, som samlat ihop den information som kommit ur MAR-nätverket. (Se faktarutorna längst ned).

Hur påverkar coronaviruskrisen dina egna verksamheter i Malmö?
– Det som märks är att vi har högre personalfrånvaro än vanligt, men det är ganska lindrigt. Men vi har gjort riskbedömningar för olika scenarier, där frånvaron ligger på 10, 20 procent eller på 40 procent och så vidare. Dessa dokument uppdateras hela tiden och beskriver hur verksamheterna ska agera och vilka prioriteringar som ska göras beroende på läget. Sedan tidigare har vi också en prioriteringsordning utifrån nationella prioriteringsriktlinjer, där huvudlinjen är att den med mest behov, ska få mest hjälp.

Än så länge hinner fysioterapeuterna med sina ordinarie insatser, hon har inte fått signaler om annat.
– När det gäller fysioterapeuter i vår förvaltning, så har vi inte någon hög frånvaro. Verksamheterna tar bara kontakt med mig när läget är sådant att patientsäkerheten riskeras. Det som däremot har skett är att många patienter avbokar sina tider och att de inte vill ha hembesök. Numera ringer vi till dem innan vi åker ut, för att höra hur de mår och om de vill ha sitt besök.

Har ni coronasjuka brukare inom era verksamheter?
– Vad jag vet har vi inga bekräftat smittade i dag. Men snart kommer vi troligen att behöva vårda coronasmittade personer i deras bostäder, eftersom akutsjukhusen måste ta hand om de svårast sjuka. Där insatser från fysioterapeuter är prioriterade måste vi gå hem till folk, men det kommer för det mesta handla om omvårdnad där vi inte blir involverade, säger Mia Svensson Burghard.

Situationen kräver också en lyhördhet i personalens bemötande.
– Det vi har förutsett är att våra fysioterapeuter kan komma att ställas inför nya etiska frågeställningar, eftersom många av våra patienter är psykiskt sköra och beroende av att känna igen de personer som de har runtomkring sig. Om en brukare till exempel har blivit smittad, kan det vara mycket skrämmande för dem när vi kommer in med skyddskläder och munskydd. Därför är det ännu viktigare med ett klokt och lugnt bemötande.

En krissituation som denna kan skapa mycket oro och en ökad inre stress också hos personalen. Vilka råd ger du som MAR till fysioterapeuter i era verksamheter?
– Först och främst gäller det att stanna hemma om du är sjuk. Vi måste ta hand om varandra och vara rädda om varandra, säger Mia Svensson Burghard. Vi ska också hålla oss till fakta, följa Folkhälsomyndighetens råd och inte sprida rykten. Vi måste föregå med gott exempel och vara lugna. Våra brukare har lättare att stressa upp sig, de förstår inte alltid vad coronaviruset är eller vilka konsekvenser det får och det skapar mycket oro. Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att vi som profession håller oss lugna. Sedan kan man ha en inre oro för egen del, att man själv eller närstående i riskgrupper ska bli smittade. Försök prata om den oron med din egen chef.

Att följa hygienföreskrifterna ska vara en självklarhet hos varje medarbetare, betonar hon.
– Det vi försöker inpränta hos alla är vikten av att verkligen följa basala hygienrutiner: inte ha långa naglar, nagellack, ringar, smycken och klockor och att man gör en mekanisk rengöring av händerna under tillräckligt lång tid. Vi som en legitimerad profession måste föregå med gott exempel.

Charlotta Stenberg är MAR på Bräcke diakoni där verksamheterna påverkas på olika sätt av coronaviruset. Foto: Greta Stenberg

Charlotta Stenberg är MAR på Bräcke diakoni. Det är en stiftelse som driver ett 50-tal olika verksamheter (primärvård, rehabilitering, dagverksamhet, demensboenden, psykiatri- och hospice med mera) på olika orter i landet, från Halmstad till Uppsala.

Hur påverkar coronaviruskrisen era verksamheter?
– Vi har märkt en högre frånvaro bland vårdpersonalen eftersom alla måste vara hemma även med milda förkylningssymtom för att förhindra smittspridning till äldre och andra riskgrupper. Det vi också ser är att många patienter bokar av sina besök inom våra primärvårds- och rehabiliteringsenheter, säger Charlotta Stenberg.
Eftersom Bräcke diakoni har verksamheter i flera olika regioner påverkas de på lite olika sätt, berättar hon, eftersom det är vissa skillnader i regionernas restriktioner avseende coronaviruset.
– Vi måste följa de avtal vi har i respektive region och anpassa verksamheten efter det. I en del regioner är man exempelvis striktare när det gäller besöksförbud än på andra håll. Och i vissa verksamheter tar vi fortfarande emot patienter över 70 eftersom det inte är förbjudet för dem att komma.

Hennes främsta uppgift just nu är att stötta verksamheterna när de gör sina riskbedömningar.
– Vi har varit väldigt noga med att göra riskanalyser och riskbedömningar av olika slag. De görs också tillgängliga för alla chefer via vårt ledningssystem så att verksamheterna kan lära sig av varandra.

Inom Bräcke diakoni har man börjat tillverka egna ansiktsvisir. Foto: Liselott Jönsson

Hur är det med tillgången till skyddsutrustning? Många vårdgivare flaggar för att man har en brist.
– Det är likadant hos oss. Och därför har vi inom ett par verksamhetsdelar börjat att producera egen skyddsutrustning. I vår arbetsintegrerande verksamhet för personer som står utanför den vanliga arbetsmarknaden har vi ställt om aktiviteterna så att de i stället bygger ansiktsvisir av overheadfilm, resårband och skumplast. Det sker även i en dagverksamhet för äldre där vi nu har väldigt få besökare.

Kommer ni att behöva omfördela personal mellan olika verksamheter?
– Ja, vi håller just nu på och förhandlar med de olika fackförbunden om att kunna omfördela personal från primärvårdsenheter där folk går sysslolösa till andra verksamheter där vi har personalbrist.

Marianne Ankersjö, MAR i Stockholms stad. Foto: Jeanette Woiski

Den tredje MAR som vi ringer upp är Marianne Ankersjö, MAR i Västerort i Stockholms stad. Det råder besöksförbud på alla stadens särskilda boenden för äldre och den öppna verksamheten för äldre är stängd, berättar hon. Just den här dagen sitter hon i receptionen på Kista servicehus. Den är också stängd men hon sitter där för att vara strategiskt placerad, mer lättillgänglig och för att få en bild av vilka frågor som kan dyka upp i verksamheten.
– Ingen personal har konstaterad Covid-19, men fysioterapeuter och annan personal är hemma eftersom vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Marianne Ankersjö.

I dagsläget fungerar verksamheten trots denna frånvaro eftersom vårdpersonalen varit flexibel med att byta pass och det finns timanställda tillgängliga, säger hon.
– Men blir personalfrånvaron värre kan det till slut komma att handla om att även fysioterapeuter och arbetsterapeuter måste hjälpa till med ren omvårdnad så att de som bor på särskilda boenden kommer upp ur sina sängar och får mat, konstaterar Marianne Ankersjö, och tillägger att det finns beredskapsplaner färdiga för olika scenarier.

Har ni några coronasjuka äldre i era verksamheter just nu?
– Än så länge har vi bara enstaka isolerade fall på våra särskilda boenden i Stockholms Stad och vi har tydliga rutiner för hur vi tar hand om dem. Fysioterapeuter besöker dem endast om det finns insatser som är absolut nödvändiga.

Hur ser det ut med tillgången till skyddsutrustning?
– Genom god samverkan har vi lyckats skrapa ihop allt vi behöver. Men det är svårt att veta hur länge det räcker om fler blir sjuka. Vem vet, det kanske bara är en tidsfråga innan vi också får börja tillverka vår egen skyddsutrustning.

 • INFORMATION FRÅN MAR-NÄTVERKET

  Fyra råd hämtade ur MAR-nätverkets dialog

  Den senaste tiden har frågor om coronaviruset och Covid-19 varit aktuella i MAR-nätverkets mailtråd. Nedan finns fyra råd som är hämtade ur MAR-nätverkets dialog:

  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Gör riskbedömningar utifrån medarbetarperspektiv och då utifrån olika scenarier gällande grad av frånvaro. Vilka risker finns exempelvis vid en frånvaro på 10, 20, 40 eller 50 procent?
  • Gör riskanalyser om hur coronavirus-krisen påverkar verksamheterna.
  • Var noga med de basala hygienrutinerna. För arbetsterapeuter och fysioterapeuter är det dessutom viktigt att vara noga med rengöring av de redskap som används i det dagliga arbetet, både vid träning och vid arbete/inställning av hjälpmedel.
  Så här ser situationen i kommunerna ut
  • Det dagliga arbetet fortgår ännu som vanligt i flertalet kommuner. I många kommuner arbetar man utifrån en given prioriteringsordning för arbetsterapeuter och fysioterapeuter som utgår från nationella riktlinjer för prioriteringar.
  • Några kommuner meddelar att man ringer hem till patienter i eget boende för att dels efterhöra om de har några symtom, dels för att höra om de vill ha besök.
  • En del patienter i eget boende avbokar planerade hembesök.
  • I flertalet kommuner har besöksförbud införts för utomstående men personalen rör sig fritt. Men vissa restriktioner finns gällande särskilda boendeformer inklusive bostad för stöd och service på en del håll i landet.
  • Några kommuner har ändrat arbetssätt gällande team-möten. I stället för fysiska träffar med baspersonal har man digitala möten.
  • Uppföljningar av ordinationer har till viss del ändrats, där det är möjligt, från fysiskt hembesök till telefonuppföljning.
 • FAKTA: Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

  Enligt en sammanställning från mars 2019 finns det 79 MAR-tjänster i landet. Av dem innehas 52 av arbetsterapeuter och 27 av fysioterapeuter/sjukgymnaster. 73 kommuner har en MAR och några få MAR-tjänster finns också hos privata vårdgivare. Samverkan mellan MAR i landet sker via en MAR-grupp som består av tre representanter från respektive profession. Gruppen har i normalfallet två fysiska träffar om året, däremellan hålls digitala möten. Kommunikation med alla MAR i Sverige sker via mail. MAR-gruppen är också kontaktpersoner till fack- och professionsförbunden Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter om utvecklingsfrågor och specifika frågor rörande kommunal hälso- och sjukvård/rehabilitering.