– Tinnitus innebär ett stort lidande som är väl jämförbart med långvarig smärta, sa Lina Ahlman, fysioterapeut på Tyresö Rehab, när hon presenterade sitt magisterarbete på Fysioterapi 2021. Men det finns alltid något en fysioterapeut kan göra för patienterna.

15–20 procent av Sveriges befolkning lider av tinnitus, varav 2-3 procent har kroniska besvär. Foto: Colourbox

Tinnitus innebär att en individ upplever ljud som inte går att härleda till någon yttre ljudkälla. Orsaken är oftast skador i inner- eller mellanörat men en koppling finns också till stress samt dysfunktion och smärta i nack- eller käkledsregionen. Cirka 15–20 procent av Sveriges befolkning lider av tillståndet, varav 2–3 procent av kronisk karaktär.
Lina Ahlman har gjort en intervjustudie med sju tinnituspatienter inom primärvården för att undersöka och beskriva deras uppfattningar av fysioterapi som kompletterande eller huvudsaklig behandling vid tinnitus. Patienterna hade lidit av tinnitus i mellan ett och tretton år.

Tre skilda sätt att uppfatta fysioterapins roll framträdde i svaren, berättade hon. En möjlig väg ur kris och kaos, en möjlig väg att åter kunna se framåt samt en möjlig väg att återerövra en känsla av kontroll.
– Fysioterapin upplevs vara betydelsefull för de intervjuade och var på flera sätt avgörande i deras rehabilitering. En röd tråd i processen är patientens copingförmåga i de olika faserna. Centralt är också hoppets betydelse.
Vid tinnitusbehandling kombinerar fysioterapeuterna kroppsliga metoder, samtal och kunskapsöverföring.
– De förmedlar också stöd och trygghet till patienten, vilket uppfattas främja aktiva copingstrategier och stärka tilltron till den egna förmågan, sa Lina Ahlman.

Helena Löwen-Åberg, specialistfysioterapeut inom mental hälsa i Göteborg, berättade mer om själva behandlingen.
– Det finns alltid något vi kan göra för de här patienterna. Det handlar om att hitta en volymkontroll, få ned styrkan på det oönskade ljudet, och att kunna hantera det ljud som kvarstår så att man kan leva som man vill leva, spela musik och arbeta.
Efter en kartläggning av besvären går hon igenom anatomi, fysiologi och ger patienten information. Sedan behandlar hon med hörselstrategier och ljudträning, käk- och nackövningar, manuell mjukdelsbehandling samt akupunktur. Kognitiv beteendeterapi, acceptansträning och sömnstrategier kan också behövas. Hon håller även digitala patientkurser.
– Där kan de dela saker med varandra. Det brukar vara oerhört hjälpsamt och värdefullt.