I år får fysioterapeuterna i Sörmland nya karriärmöjligheter. Som första landsting i Sverige inför Landstinget Sörmland specialistutbildningstjänster som ska leda till högre kompetens och karriärutveckling.

Totalt handlar det om 15 tjänster på tre år inom primärvården som görs om från vanliga tjänster till specialistutbildningstjänster. Anställningarna innebär 75 procent kliniskt arbete och 25 procent studier.

– Det är ett pilotprojekt, säger Charlotte Chruzander som är hälso- och sjukvårdsstrateg på Fysioterapeuterna. Vi kommer att lägga upp en plan och testa vad som fungerar bäst. Här blir arbetsgivare, handledare och fysioterapeuten viktiga i arbetet tillsammans med oss.

Vägen till specialiseringen kommer också att se annorlunda ut än vanligt. De 15 fysioterapeuterna som berörs i Sörmland får bli testpiloter på en ny variant, där handledaren får en större roll. Förbundets specialistkommitté kommer inte längre att granska studieplanen eller huruvida målen är uppfyllda (Läs mer i faktarutan!).

– Vi har en gigantisk kunskapspotential i våra handledare som vi i dag inte utnyttjar fullt ut, säger Charlotte Chruzander. Dessutom kan vi i stället lägga de resurser som i dag används till administration på att till exempel utveckla handledarstöd och se över kurser.

I november 2016 beslutade Fysioterapeuternas kongress att specialistordningen ska revideras och att förbundet ska verka för fler specialistutbildningstjänster. En av orsakerna är att specialistordningen bättre behöver anpassas efter hälso- och sjukvårdens behov. Den behöver också bli mer tidseffektiv, kvalitetssäker och transparent. Planen, enligt Charlotte Chruzander, var att revidera först och sedan verka för en implementering. Men arbetsgivarna i Sörmland var snabba.

– De hann före, säger hon, och då hoppar vi på tåget. Det är ett otroligt roligt initiativ. Vi uppskattar att man satsar på kompetensutveckling för fysioterapeuter, och att man har en långsiktig strategi för kompetensförsörjningen de närmaste åren. Faller det väl ut hoppas vi kunna föra över det här även till andra områden.

En påkostad kompetensutveckling borgar också för att de fysioterapeuter som får tjänsterna omvandlade kommer att tas till vara efter avslutad specialistutbildning, hoppas Charlotte Chruzander. Men något krav på garanterade specialisttjänster till alla blivande specialister tänker inte förbundet ställa.

– Nej, men vi kommer att ta upp till diskussion att det redan nu är bra att tänka på hur de vill använda kompetensen, säger hon.

Enligt Gunnel Peterson, verksamhetsutvecklare i Sörmland och ansvarig för projektet, har diskussioner med arbetsgivaren redan förts om att man ska kunna söka en specialisttjänst efter avslutad utbildning.

– Diskussioner pågår också om hur löneutvecklingen ska se ut i samband med specialisttjänst, säger hon. Man har också diskuterat att en del av tjänsten skulle innebära att man jobbar med verksamhetsutveckling inom specialistområdet. Cheferna i landstinget vill ju gärna behålla de här sjukgymnasterna.

Fakta: Ny specialistordning testas i Sörmland

Förbundet inleder ett försöksprojekt för att testa en ny specialistordning i samband med inrättandet av de 15 tjänsterna i Sörmland. Så här ska det fungera:

  • Den individuella studieplanen fastställs av handledaren och den sökande, och kommer till skillnad från i dag inte att granskas av förbundets specialist kommitté.
  • Den sökande behöver inte längre i text beskriva hur målen för specialistordningen har uppfyllts. I stället får handledaren bocka av tydliga och reviderade mål i ett protokoll för varje avklarat moment. Därmed blir det också handledaren som avgör när fysioterapeuten har uppnått kompetensmålen.
  • Blivande specialister får en dos handledarutbildning, för att senare själva kunna axla det uppdraget.
  • På sikt är tanken att Socialstyrelsen ska ta över hanteringen av specialistordningen. Den nya ordningen under lättar övergången, hoppas förbundet.