Hur ska Nationella taxan ersättas i framtiden? Det har Fysioterapeuterna tillsammans med Sveriges Läkarförbund och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kommit överens om. Och nu har de lämnat ett förslag till regeringen.

Fysioterapeuterna, Sveriges Läkarförbund och SKR är överens om hur de vill att taxan ska ersättas. Foto: Colourbox

Parterna är överens om att det behövs en rejäl omgörning och anpassning för att taxan ska kunna fungera inom ramen för vårdreformen God och nära vård. I en hemställan som lämnades över till regeringen den 31 maj vill Fysioterapeuterna, Sveriges Läkarförbund och SKR att en beredningsgrupp ska tillsättas där de själva bjuds in att vara med och utforma hur det hela ska se ut.
I det nya systemet (som har arbetsnamnet ”Nationellt system för småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet”, NSS) vill parterna bland annat se sammanhållna system, som till exempel journaler, för att öka patientsäkerheten. Kontinuitet, utbildning och forskning ska uppmuntras, och de ekonomiska villkoren ska vara likvärdiga i hela landet. Det skulle till exempel kunna innebära att ersättningarna viktas utifrån lokala skillnader som samsjuklighet, socioekonomiska förutsättningar, befolkningstäthet och avstånd till sjukhus. Enligt förslaget ska ersättningssystemet och ersättningsnivåer förhandlas fram vart fjärde år, och ersättningen däremellan räknas upp varje år med ett fastställt index.

Går dessa förändringar igenom kommer det att innebära en stor omställning för de fysioterapeuter som i dag jobbar på Nationella taxan, säger Fysioterapeuternas ombudsman Marie Granberg.
– Om det här förslaget blir verkligt ger det oss en fortsatt möjlighet att ha inflytande över avtalsvillkor och ersättningar i ett småskaligt företagande, säger hon. Vid alternativen, alltså vårdval eller traditionell upphandling, är det regionerna som ensidigt bestämmer villkoren. Med det här får vi ett inflytande i och med att lagar och regler utformas i samråd med oss. Vi hoppas på en inkludering och integrering värd namnet, där regiondriven vård och privat företagande ska behandlas lika i många viktiga frågor.
Förslagen innebär att hela systemet anpassas till EU-rätten, säger Marie Granberg.
– De livslånga avtalen upphör och avtalstiden blir enligt förslaget sju år, vilket är maximalt vad EU medger.

Fysioterapeuterna hade helst sett att det nya systemet blir obligatoriskt för regionerna att ansluta sig till, men fick ge efter för det kravet i diskussionerna med Sveriges Läkarförbund och SKR. I det inlämnade förslaget är därför en anslutning frivillig.
– Vi får hoppas att den nya lösningen blir så pass attraktiv för arbetsgivarna att de använder sig av det i stället för vårdavtal eller traditionella upphandlingar, som båda är administrativt tunga system, säger Marie Granberg.

Läs mer:
Hela det partsgemensamma förslaget om NSS finns HÄR.
Se även förbundets intervju med Maria Westin, förbundsstyrelseledamot, om det gemensamma förslaget.
Hemställan till regeringen finns HÄR.