Fysioterapeuterna skickar ingen officiell delegation till världskongressen i Dubai, på grund av landets kränkningar av mänskliga och fackliga rättigheter. En enig förbundsstyrelse står bakom beslutet. Därmed kan medlemmar inte heller söka bidrag för att delta.

I Dubai är fackliga organisationer förbjudna, och homosexualitet straffas med fängelse. Foto: Colourbox

När Fysioterapeuternas världsorganisation WCPT meddelade att 2021 års kongress ska hållas i Dubai reagerade många medlemsorganisationer kraftigt. Då Dubai kränker både mänskliga och fackliga rättigheter har diskussionerna om lämpligheten i att åka varit intensiva. Förbunden i Norge och Danmark har tidigare beslutat att inte delta, och i tisdags fattade även den svenska förbundsstyrelsen beslutet att inte skicka någon officiell delegation.
– Det vi räknar som officiell delegation är förbundsstyrelsen och vårt centrala kansli, säger Fysioterapeuternas förbundsordförande Stefan Jutterdal. Andra förtroendevalda inom förbundet får själva besluta hur de ska göra, men vore jag sektions- eller distriktsordförande skulle jag anse att jag företräder förbundet och därmed inte åka. Men det är min personliga åsikt.

Beslutet innebär att varken den nuvarande förbundsstyrelsen eller den som väljs vid kongressen i november 2020 kommer att delta vid kongressen i Dubai, varken på plats eller via länk. Däremot är det upp till var och en av förbundets övriga medlemmar och andra fysioterapeuter att ta ställning till om man vill åka, säger Stefan Jutterdal. Några ekonomiska bidrag från förbundet kommer dock inte att betalas ut den här gången.
– Vi brukar dela ut bidrag på mellan 100 000 och 150 000 kronor per världskongress, säger Stefan Jutterdal. Men nu har vi fattat beslutet att inga ekonomiska medel ska gå till kongressen i Dubai och därmed får var och en bekosta sin egen eventuella resa.

Beslutet att inte delta var inte enkelt men samtidigt självklart, säger Stefan Jutterdal.
– Det försätter ju oss i en svår situation där vi måste ta ställning mot något som vi normalt sett brukar åka till, säger han. I den bemärkelsen är det inte enkelt. Men det är också självklart att vi fattar det här beslutet eftersom fackliga organisationer inte får verka i Dubai. Vi är både ett fack- och professionsförbund, vilket de flesta andra medlemsorganisationer inte är. De är enbart professionsförbund. Är man även ett fackförbund måste man också förhålla sig till de fackliga rättigheterna. Det skulle därför vara direkt olämpligt för oss att åka dit.
Stefan Jutterdal poängterar att detta inte är ett partipolitiskt beslut. Fysioterapeuterna är en partipolitiskt obunden organisation.
– Däremot har vi våra stadgar och etiska regler att följa, och det är precis det vi har gjort nu.

Vilka konsekvenser får det här för framtida världskongresser?
– Det här är ett noga avvägt ställningstagande som gäller just den här kongressen. Vi har inte fattat något beslut om andra kongresser, utan vi får ta ställning vid varje tillfälle.

Är det en rimlig framtid för en världsorganisation att bara hålla sig till så kallade snälla länder?
– Jag har förståelse för att man vill förlägga världskongressen på nya platser, och jag förstår att man vill verka för att vara en global rörelse. Det är angeläget att man inte bara håller till i västerländska länder. Men man måste göra noggranna övervägningar och se till så att alla känner sig välkomna. Om jag satt i världsorganisationens styrelse skulle jag innan ett beslut fattas försäkra mig om att valet av land inte innebär att flera direkt känner att de inte kan åka dit. Annars bäddar det för problem.

I Fysioterapeuternas stadgar står det att ”Förbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana som de kommit till uttryck i lagar och förordningar samt FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”.

Tidigare artiklar som tidningen Fysioterapi skrivit om världskongressen i Dubai:

WCPT-beslut om världskonferens väcker reaktioner
Sverige lyfte frågan om omtvistad kongressort
Nordiska förbund kräver svar om Dubai-kongress
Danmark bojkottar kongressen i Dubai
Norge bojkottar kongressen i Dubai

  • DETTA ÄR WCPT

    World Confederation of Physical Therapy (WCPT) är en icke vinstdrivande organisation för fysioterapeutorganisationer i olika länder. Den arbetar bland annat med att utforma rekommendationer, riktlinjer och policydokument för utbildning och professionsinnehåll.

    Sverige har varit med sedan starten den 8 september 1951 och var då ett av elva medlemsländer. I dag är antalet medlemsländer uppe i 121 stycken, varav de senaste 13 valdes in på kongressen i Genève i maj 2019.

    Alla medlemsländer har rätt att delta i General Meeting som är organisationens årsstämma som hålls i anslutning till kongressen. Där väljs ordförande samt vice ordförande. Där bestäms också vilka policydokument, strategiska riktlinjer och prioriteringar som ska gälla kommande fyra år. General Meeting hålls vart fjärde år, medan kongresserna hålls vartannat.

    WCPT har sin bas i England och ordförande är irländska Emma Stokes.