Personer med multisjuklighet har nytta av fysisk aktivitet på recept med förstärkt individuellt stöd av en fysioterapeut som möter dem inom friskvården. Det visar en studie i Västra Götaland.

I studien ökade de med multisjuklighet sin fysiska aktivitet i högre grad än de med endast en diagnos. Foto: Colourbox

Multisjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomar, lägre livskvalitet, hög läkemedelskonsumtion och att man besöker vården oftare. Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för multisjuklighet och multisjuka är mer fysiskt inaktiva. Det sa fysioterapeuten Elin Laurila vid Centrum för fysisk aktivitet i Göteborg, på Fysioterapi 2021.
Hon har i sin magisterstudie undersökt hur den självrapporterade fysiska aktivitetsnivån och stillasittandetiden påverkas hos de som fått fysisk aktivitet på recept, FaR, med ett förstärkt individuellt stöd av en fysioterapeut via de FaR-mottagningar som finns på olika friskvårdsanläggningar i Västra Götaland.
– Fysioterapeuterna tar emot personer som fått FaR och ger dem ett individuellt stöd under sex månader för att de ska nå en hälsofrämjande fysisk aktivitetsnivå. De har kompetens om fysisk aktivitet som medicinsk behandling, använder ett personcentrerat förhållningssätt och motiverande samtal för att främja en långsiktig beteendeförändring, berättade Elin Laurila.

Studiedeltagarna var 331 vuxna som fick dessa insatser. Det ingick ett startsamtal och uppföljningar via fysiska möten eller telefon. Skillnader i fysisk aktivitet och tid i stillasittande mättes från baslinjen till sex månader och jämfördes sedan mellan individer med endast en diagnos och individer med multisjuklighet.
Resultatet visade att den fysiska aktiviteten för hela studiepopulationen ökade med 171 minuter per vecka. Individer med multisjuklighet ökade dock sin fysiska aktivitet i högre grad (183 minuter) än de med endast en diagnos (95 minuter). Tiden i stillasittande minskade i både grupperna men det fanns ingen skillnad mellan dem.