Arbetsgivaren har själv i flera år konstaterat att vissa löneskillnader kan bero på kön. Ändå har lönegapet bara blivit större. I höstas anmälde facket Region Västerbotten för diskriminering.

Enligt diskrimineringslagen är en arbetsgivare skyldig att förebygga osakliga löneskillnader. Bild: Colourbox

Det är i Region Västerbottens årliga lönekartläggningar som löneskillnaderna mellan de kvinnodominerade yrkesgrupperna fysioterapeut respektive arbetsterapeut och likvärdiga mansdominerade yrken inte har kunnat förklaras fullt ut med könsneutrala argument. Arbetsgivaren har själv sedan 2017 varje år konstaterat att könsneutrala förklaringar inte räcker till. Handlingsplaner har upprättats och både fysioterapeuter och arbetsterapeuter har vid flera tillfällen fått extra lönepåslag. Ändå har lönegapet bara blivit större.
Enligt diskrimineringslagen är en arbetsgivare skyldig att förebygga osakliga löneskillnader. Detta har regionen inte klarat av, säger Kajsa Hedin som är regionalt förhandlingsansvarig för Fysioterapeuterna i Region Västerbotten.
– De har misslyckats eftersom man i sex år har identifierat osakliga löneskillnader mellan oss och motsvarande mansdominerade yrken som ingenjörer, IT-tekniker och systemutvecklare. Vi har verkligen försökt få till en ändring, och vi har hela tiden hoppats att det äntligen ska bli bättre. Men nu får det vara nog.

I oktober lämnade Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter in en gemensam anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO. I den skriver de att ”De åtgärder som vidtagits har inte kommit till rätta med problemen och fackförbunden anser inte heller att det finns något preventivt arbete för att se till att dessa osakliga löneskillnader inte upprepas framöver.”
När de båda facken genom åren bett om en förklaring till löneskillnaderna har regionen – trots att den alltså själv konstaterat könsmässiga skillnader – hänvisat till marknadskrafterna. ”Arbetsgivaren har exempelvis uttryckt att bristen på erfarna och kvalificerade ingenjörer påverkar marknaden”, står det i anmälan. Men ”att det är brist på erfarna och kvalificerade arbetsterapeuter eller fysioterapeuter påverkar dock inte marknaden.”
Men DO tänker inte utreda anmälan, och ger ingen motivering varför. I sitt svar till förbunden skriver DO att de inte motiverar hur de har bedömt i ett enskilt fall, men att de tar emot ett stort antal anmälningar och ”därför måste göra ett urval av vilka anmälningar vi utreder”.

Hur Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter ska hantera frågan vidare ligger nu hos respektive förbundskansli i Stockholm att ta ställning till. Redaktionen har sökt Region Västerbottens HR-direktör Kia Ronnhed som inte vill ge någon kommentar.

  • Fakta: Diskrimineringslagen
    • Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta i arbetet med lönekartläggning. Arbetsgivaren har dock det yttersta ansvaret för att lagen följs.
    • Arbetsgivaren ska varje år göra en lönekartläggning. Till denna hör en löneanalys med uppdrag att upptäcka, åtgärda förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Upptäcks osakliga löneskillnader ska dessa justeras senast inom tre år.
    • Mer information finns på Diskrimineringsombudsmannens hemsida.