När fysioterapeuter efter en utbildning började skriva röntgenremisser i Sörmland sparade det både tid och resurser. Dessutom var profession, patienter och röntgenläkare mycket nöjda med det nya arbetssättet, som nu permanentats.

Att det är läkarna som skriver röntgenremisser är mer av tradition än att det måste vara så, sa Gunnel Peterson. Foto: Lois Steen

För några år sedan fick Gunnel Peterson vid Division primärvård Sörmland i Katrineholm uppdraget att effektivisera primärvården i Sörmland genom att ta till vara och utveckla kompetens inom fysioterapi. I andra län har fysioterapeuter börjat skriva remiss till röntgen och hon skred till verket för att se om detsamma skulle vara möjligt i Sörmland. Bland annat tog hon kontakt med Socialstyrelsen för att kontrollera att det inte fanns några hinder för att låta fysioterapeuter skriva röntgenremisser.
– Det fanns inga sådana, att det är läkarna som skriver röntgenremisser är mer av tradition än att det måste vara så, sa Gunnel Peterson. Enligt Socialstyrelsen kan fysioterapeuter skriva röntgenremisser efter att de fått adekvat utbildning och om verksamhetsansvariga gett sitt godkännande.

Tjugo fysioterapeuter som hade minst tre års erfarenhet av patientarbete utbildades under en dag om remisshantering, strålskydd och gällande lagar. En röntgenläkare föreläste om hur röntgenremisser ska vara skrivna och deltagarna fick prova att skriva egna i grupp. En sjukhusfysiker föreläste om strålskydd och hur viktigt det är att inte utsätta patienter för onödig strålning.
– Fysioterapeuterna var mycket nöjda med utbildningsdagen och mötet med sjukhusfysikern var en särskilt uppskattad del. Strålskydd är en viktig patientsäkerhetsfråga. Joniserande strålning får bara användas på rätt indikationer och varje röntgenundersökning behöver därför vara berättigad, betonade Gunnel Peterson.

Efter avslutat projekt (det pågick från oktober 2016 till april 2017) fick patienterna fylla i en enkät. Av de 82 som svarade på den var 91 procent mycket nöjda med att remiss skrevs av fysioterapeut.
– De uttryckte också att de fick snabb och bra återkoppling från sjukgymnast om röntgensvaret.
Även fysioterapeuterna fyllde i en enkät och resultaten visade att de ansåg att arbetssättet var bra och att de ville fortsätta med det.
– Den genomsnittliga tiden för att skriva en röntgenremiss var tio minuter. Det tog inte längre tid att skriva remiss än att förut leta rätt på läkartid för bedömning av remiss till röntgen.

Dessutom granskade en röntgenöverläkare samtliga remisser och bedömde dem efter följande fem kriterier: 1) kortfattad, koncis anamnes, 2) val av patient, 3) avgränsning av undersökning, 4) adekvat status med förklaring vid behov, 5) förekomst av förkortningar. Efter bedömningen klassificerades remissen som dålig, uppfyller grundkrav eller bra.
Av 107 röntgenremisser bedömdes 64 som bra medan 18 uppfyllde grundkraven. Ingen klassificerades som dålig.
– Röntgenöverläkarens återkoppling efter granskningen var att fysioterapeuter är bättre på att undersöka exakt var patienten har ont vilket i sin tur gör det lättare för röntgenläkaren att avgränsa undersökningen. Exempelvis skriver de inte att hela armen ska röntgas utan riktar röntgenläkarens blick på rätt undersökningsområde, berättade Gunnel Peterson.
När det gäller förkortningar ska man tänka på att röntgenläkare inte känner till vanliga begrepp bland fysioterapeuter.
– ROM för en läkare är en dryck och inte rörelseomfång!

Innan projektet fanns en oro att fysioterapeuter skulle ha svårt att stå emot trycket från patienterna och röntgenläkarna därför skulle ”dränkas i remisser”. Resultaten visade tvärtom att antalet remisser blev färre, enligt Gunnel Peterson.
Hennes utvärdering visar även att arbetssättet sparar tid och resurser. Exempelvis frigjordes 82 läkartider till annat. Kostnaden för en fysioterapeuts arbetstid är också lägre än för läkarna.
– Utifrån de goda resultaten beslutade hälso- och sjukvårdsledningen i Sörmland i augusti 2018 att projektet skulle bli permanent inom primärvården i Sörmland, sa Gunnel Peterson.

Totalt 70 fysioterapeuter har hittills utbildats i att skriva röntgenremisser. Nästa utbildningstillfälle sker under våren 2020.